Công văn 4439/TCT-KK

Công văn 4439/TCT-KK năm 2015 vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về quản lý thuế và chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4439/TCT-KK vướng mắc thực hiện quy định về quản lý thuế chính sách thuế giá trị gia tăng 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4439/TCT-KK
V/v thực hiện chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nng

Trả lời công văn số 1421/CT-KK&KTT của Cục Thuế TP. Đà Nng báo cáo vướng mc trong quá trình trin khai thực hiện các quy định về quản lý thuế và chính sách thuế GTGT tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư s 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thời hạn đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ đối với doanh nghiệp mới thành lập

Khoản 3b, khoản 3c, khoản 4d, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định về trường hợp, điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.

Công văn số 1097/TCT-KK ngày 30/3/2015 của Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT.

Căn cứ quy định nêu trên, đi với doanh nghiệp, hp tác xã mới thành lập khi xác định thuộc trường hp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên. Nếu đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên người nộp thuế không nộp mẫu 06/GTGT thì người nộp thuế thuộc trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.

2. Về hồ sơ khai thuế GTGT của dự án đầu tư

Khoản 1, Điều 5 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Khoản 4, Điều 4 Thông tư số 12/2015/NĐ-CP thuế giá trị gia tăng sửa đổi 39/2014/TT-BTC">26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định nêu trên, bảng kê 01-1/GTGT và 01-2/GTGT đã được bãi bỏ nên hồ sơ khai thuế GTGT của dự án đầu tư là Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

3. Về khai điều chỉnh bổ sung hồ sơ khai thuế

Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng s thuế phải nộp, giảm s thuế đã hoàn, giảm s thuế được khu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đi với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyn đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm s thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).”

Về hướng dẫn kê khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của Cục Thuế và đang nghiên cứu để có giải pháp hướng dẫn, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định phù hp với thực tế. Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung quy định đề nghị Cục Thuế TP.Đà Nng hướng dẫn người nộp thuế theo quy định tại khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể với trường hp theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ (không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp) thì người nộp thuế khai điều chỉnh hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).

4. Về xử lý kết quả của kiểm toán Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc thực hiện pháp luật thuế của doanh nghiệp

Công văn số 13479/BTC-TCT ngày 23/9/2009 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về kê khai bổ sung và xử lý vi phạm về thuế đối với doanh nghiệp theo kiến nghị của KTNN.

Công văn số 5857/BTC-TCT ngày 05/5/2015 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kê khai bổ sung và xử lý vi phạm về thuế đối với người nộp thuế theo kiến nghị của cơ quan thanh tra.

Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của Cục Thuế TP.Đà Nng nêu tại công văn số 1421/CT-KK&KTT ngày 12/5/2015 để nghiên cứu có văn bản hướng dẫn chung các Cục Thuế địa phương cùng thực hiện.

Tng cục Thuế trả lời để các Cục Thuế biết, hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ: CS; PC, TTr; Cục CNTT;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4439/TCT-KK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4439/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/10/2015
Ngày hiệu lực 27/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4439/TCT-KK vướng mắc thực hiện quy định về quản lý thuế chính sách thuế giá trị gia tăng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4439/TCT-KK vướng mắc thực hiện quy định về quản lý thuế chính sách thuế giá trị gia tăng 2015
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4439/TCT-KK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành 27/10/2015
Ngày hiệu lực 27/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 4439/TCT-KK vướng mắc thực hiện quy định về quản lý thuế chính sách thuế giá trị gia tăng 2015

Lịch sử hiệu lực Công văn 4439/TCT-KK vướng mắc thực hiện quy định về quản lý thuế chính sách thuế giá trị gia tăng 2015

  • 27/10/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/10/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực