Công văn 4441/TCT-KK

Công văn 4441/TCT-KK năm 2015 về phân công cơ quan thuế quản lý và hạch toán thu ngân sách do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4441/TCT-KK phân công cơ quan thuế quản lý hạch toán thu ngân sách 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4441/TCT-KK
V/v phân công cơ quan thuế quản lý và hạch toán thu NS

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1616/CT-THNVDT ngày 23/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An phản ánh vướng mắc phân công cơ quan quản lý thuế đối với doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về hạch toán thu NSNN theo công văn số 5406/BTC-TCT ngày 23/4/2015 của Bộ Tài chính:

a) Về ý kiến quy định tại công văn số 5406/BTC-TCT chưa thống nhất với quy định tại Thông tư 119/2014/TT-BTC và đề nghị xem xét lại thẩm quyền quyết định hạch toán thu 2% thuế GTGT đối với công trình liên huyện tại công văn s 5406:

- Tại Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định s60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ: Khoản 3 Mục I quy định: “3. Nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với phân cp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Nhà nước, trình độ quản lý của mi cấp trên địa bàn”.

- Tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC quy định: “Đi với các công trình liên huyện mà không xác định được chính xác doanh thu công trình chi tiết theo từng địa bàn huyện, thì chủ đầu tư xác định tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa bàn gửi KBNN thực hiện khu trừ thuế GTGT, trường hợp chủ đu tư không xác định được tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa bàn thì giao Cục trưởng Cục thuế xem xét quyết định.”

Như vậy, Thông tư số 119/2014/TT-BTC quy định: Đối với công trình liên huyện nếu xác định được doanh thu công trình chi tiết theo từng huyện thì KBNN hạch toán thu ngân sách từng huyện tương ứng số phát sinh doanh thu công trình. Đối với công trình liên huyện mà không xác định doanh thu chi tiết theo địa bàn huyện thì chủ đầu tư xác định doanh thu chi tiết theo địa bàn huyện; trường hp chủ đầu tư không xác định được doanh thu theo địa bàn từng huyện thì Cục trưởng Cục thuế xem xét, quyết định doanh thu trên từng địa bàn huyện.

- Tại Công văn s5406/BTC-TCT hướng dẫn: “Đi với công trình trong một địa phương (công trình liên huyện hoặc công tnh ở huyện khác với nơi nhà thầu đóng trụ sở), Cục Thuế phi hợp với Sở Tài chính tham mưu cho Hội đng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định địa bàn hạch toán thu NSNN.”

Theo đó, Cục Thuế và Sở Tài chính có nhiệm vụ tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quyết định địa bàn hạch toán thu phù hợp với quy định của pháp luật Ngân sách Nhà nước và pháp luật quản lý thuế. Công văn s5406/BTC-TCT không hướng dẫn Cục Thuế và Sở Tài chính phải tham mưu nội dung khác với quy định của Thông tư số 119/2014/TT-BTC

b) Về hình thức văn bản ca HĐND, UBND tỉnh quy định việc hạch toán 2% thuế GTGT đối với công trình liên huyện:

Là các văn bản mang nội dung chỉ đạo, quyết định địa bàn hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với công trình một địa phương (công trình liên huyện hoặc công trình ở huyện khác với nơi nhà thầu đóng trụ sở) của Hội đng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyn quy định tại Luật số 11/2003/QH11 về Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân.

2. Về phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp:

a) Đối với doanh nghiệp mới thành lập:

Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4203/TCT-KK ngày 9/10/2015 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 127/2015/TT-BTC.

b) Đi với doanh nghiệp đang hoạt động:

Tại Khoản 1b, Điều 1 Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp:

“1. Phạm vi điều chỉnh:

b) Thông tư này hướng dẫn về việc phân công quản lý thuế của cơ quan thuế các cấp đi với doanh nghiệp, chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, bao gm các trường hợp: thành lập mới; tchức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nht, sáp nhập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp); thay đổi địa chỉ trụ sở khác địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc phân công cơ quan thuế quản lý đi với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành. Đi với những doanh nghiệp đã được phân công cơ quan thuế quản lý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phân công đó hoặc theo quyết định của y ban nhân dân cấp tỉnh đã báo cáo và được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua”.

Theo quy định nêu trên, phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 127/2015/TT-BTC chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, bao gồm các trường hp: thành lập mới; tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hp nhất, sáp nhập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp); thay đi địa chỉ trụ sở khác địa bàn tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương. Các doanh nghiệp này đã thực hiện phân công cơ quan thuế quản lý theo nghị quyết của HĐND hoặc Quyết định của UBND tỉnh được giữ ổn định đến 31/12/2016, không thực hiện phân công lại, trừ trường hợp doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên, có phát sinh hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật thuế GTGT.

Các doanh nghiệp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 127/2015/TT-BTC Cục Thuế thực hiện theo các quy định phân công cơ quan thuế quản lý trước đó.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4441/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4441/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2015
Ngày hiệu lực27/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4441/TCT-KK phân công cơ quan thuế quản lý hạch toán thu ngân sách 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4441/TCT-KK phân công cơ quan thuế quản lý hạch toán thu ngân sách 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4441/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành27/10/2015
        Ngày hiệu lực27/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4441/TCT-KK phân công cơ quan thuế quản lý hạch toán thu ngân sách 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4441/TCT-KK phân công cơ quan thuế quản lý hạch toán thu ngân sách 2015

           • 27/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực