Công văn 4445/UBND-KGVX

Công văn 4445/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 4445/UBND-KGVX 2020 tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4445/UBND-KGVX
V/v tăng cường thực hiện BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội Thành phố, Đoàn Thanh niên CSHCM Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và các biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 16/4/2018 của UBND thành phố Hà Nội triển khai Kế hoạch số 73-KH/TU.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT. Tuy nhiên, hiện nay, số học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội mới đạt 96,07%, trong đó số sinh viên tham gia BHYT chỉ đạt 91,12%. Đ thực hiện tốt chính sách BHYT và đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, góp phần hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2025 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95%, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các trường Đại học, Cao đẳng và các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT

Tuyên truyền tính nhân văn, ý nghĩa nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng, trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT, nhất là việc được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo quyền lợi và mức hưởng trong quy định, đặc biệt là các bệnh nặng, chi phí cao và trong tình hình dịch bệnh khó lường,... nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các Sở, ban, ngành, các cơ sở giáo dục trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện BHYT HSSV, đng thời đ cha mẹ học sinh và HSSV thấy rõ trách nhiệm tham gia BHYT là bắt buộc theo quy định của Luật BHYT.

2. Phân công nhiệm vụ

a) Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện tốt công tác BHYT HSSV theo quy định của Luật BHYT; giao chỉ tiêu tỷ lệ HSSV tham gia BHYT cho từng trường và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện.

- Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện BHYT HSSV theo Luật BHYT phải đảm bảo đạt 100% HSSV tham gia.

- Đưa chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một tiêu chí đánh giá chất lượng, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể và người đứng đầu các phòng Giáo dục & Đào tạo, các trường học trực thuộc.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội Thành phố và các cơ quan liên quan đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV trên địa bàn, nhất là những HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

b) Sở Y tế

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình chuyên môn, kỹ thuật, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh; xử lý nghiêm những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà cho người bệnh và các trường hợp tiêu cực, vụ lợi cá nhân.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác y tế trường học; triển khai và duy trì các mô hình điểm góp phần nâng cao sức khỏe học sinh và phòng chống bệnh tật trong trường học.

c) Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

- Hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT; trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, thù lao đại lý và thực hiện cấp thẻ BHYT cho HSSV kịp thời, đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT theo quy định.

- Xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền phù hợp với đối tượng HSSV, phối hợp với các cơ quan báo, đài xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về BHYT học sinh, sinh viên.

- Hàng quý, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố các cơ sở giáo dục chưa đạt 100% HSSV tham gia BHYT.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV trên địa bàn, nhất là những HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

d) Sở Tài chính

Hàng năm, xây dựng dự toán để đảm bảo mua thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mua BHYT theo quy định và các đối tượng khó khăn khác được Thành phố hỗ trợ mua thẻ BHYT. Thực hiện chuyển kinh phí ngân sách hỗ trợ mức đóng BHYT của các đối tượng kịp thời theo quy định.

e) Đoàn Thanh niên CSHCM thành ph Hà Nội

- Chỉ đạo Bí thư Đoàn các cấp, Chủ tịch Hội sinh viên các trường phát động các phong trào thi đua và tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề giáo dục, phổ biến pháp luật về BHYT đến 100% học sinh, sinh viên.

- Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên các trường.

- Chỉ đạo các cấp bộ đoàn phát huy tinh thần xung kích, tăng cường vận động nguồn lực xã hội hoặc vận động những HSSV có điều kiện hơn để mua, tặng thẻ BHYT cho HSSV mồ côi, hộ cận nghèo, hoàn cảnh còn khó khăn...

f) UBND các quận, huyện, thị xã

Chịu trách nhiệm chỉ đạo đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT hàng năm. Kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí đánh giá nhiệm vụ chính trị của địa phương và hoàn thành các chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT, BHXH được HĐND, UBND Thành phố giao.

g) Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực hiện nghiêm túc Công văn số 4122/BGDĐT-GDTC ngày 08/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chỉ tiêu BHYT học sinh, sinh viên, đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; giao Bảo hiểm xã hội Thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện vào tháng 6 và tháng 11 hàng năm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy;

- P
CT TT UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Đảng bộ khối các trường ĐH, CĐ HN;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các quận, huyện, thị ủy;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang, Phòng KGVX, T
KBT;
- Lưu: VT, KGVX
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4445/UBND-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4445/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2020
Ngày hiệu lực14/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4445/UBND-KGVX

Lược đồ Công văn 4445/UBND-KGVX 2020 tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4445/UBND-KGVX 2020 tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4445/UBND-KGVX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành14/09/2020
        Ngày hiệu lực14/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4445/UBND-KGVX 2020 tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4445/UBND-KGVX 2020 tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Hà Nội

              • 14/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực