Công văn 4461/BGDĐT-GDDT

Công văn 4461/BGDĐT-GDDT năm 2017 về báo cáo tình hình thực hiện công tác cử tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4461/BGDĐT-GDDT 2017 báo cáo tình hình thực hiện công tác cử tuyển


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4461/BGDĐT-GDDT
V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác cử tuyển

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố Điện Biên

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 và Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Đphục vụ cho công tác này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan báo cáo theo nội dung sau:

1- Tình hình triển khai thực hiện các nội dung, của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 và Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ; những thuận lợi, khó khăn;

2- Kết quả thực hiện công tác cử tuyển từ năm 2010 đến năm 2015 (gồm phần nhận định và phụ lục đính kèm);

3- Đề xuất, kiến nghị.

Báo cáo của Quý y ban xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục dân tộc) theo địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội trước ngày 05/10/2017.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ với ông Nguyễn Huy Thái, điện thoại: 0949.349.898 và địa chỉ email: [email protected].

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở GDĐT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, Vụ GDDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

VỀ CÔNG TÁC CỬ TUYỂN
(Kèm theo Công văn số 4461/BGDĐT-GDDT, ngày 25 tháng 9 năm 2017)

I. Thực trạng

1. Tình hình thực hiện và kết quả đạt được:

+ Công tác tuyển sinh;

+ Công tác phối hợp với các cơ sở đào tạo;

+ Công tác tiếp nhận vả sử dụng sau đào tạo;

+ Công tác xử lý các trường hợp người học không thực hiện theo chế độ cử tuyển;

+ Thực hiện chế độ báo cáo hằng năm.

2. Hạn chế và khó khăn vướng mắc:

II. Phương hướng trong những năm ti

1. Quan điểm của địa phương về chính sách cử tuyển (có nên tiếp tục triển khai nữa hay không? nếu tiếp tục triển khai thì nên theo nội dung, hình thức như thế nào? hoặc đxuất thay thế chính sách cử tuyn bằng chính sách khác phù hợp hơn,...)

2. Đề xuất giải pháp (tương ứng với nhng nội dung, quan điểm ở phần 1)

 

 

 

……….Ngày ….. tháng …. năm 2017
Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

 


Phụ lục 2

TIẾP NHẬN VÀ XÉT TUYỂN VÀO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA HỌC SINH CỬ TUYỂN (2010-2015)

TỈNH ...............................................
(Kèm theo Công văn số: 4461/BGDĐT-GDDT ngày 25/9/2017)

Năm

Tốt nghiệp trường

S lượng

Đại học

Cao đng

TCCN

Tốt nghiệp

có việc làm

Tốt nghiệp

có việc làm

Tốt nghiệp

việc làm

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng năm

0

0

0

0

0

0

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng năm

0

0

0

0

0

0

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng năm

0

0

0

0

0

0

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng năm

0

0

0

0

0

0

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng năm

0

0

0

0

 

0

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng năm

0

0

0

0

0

0

 

Tổng cộng

0

0

0

0

0

0

 

Phụ lục 1

CHỈ TIÊU HỆ CỬ TUYỂN (2010-2015)

TỈNH ……………………………………….
(Kèm theo Công văn số: 4461/BGDĐT-GDDT ngày 25/9/2017)

Năm

Trường đăng kí học

Chỉ tiêu

Đại học

Cao đẳng

TCCN

đăng kí

thực hiện

đăng kí

thực hiện

đăng

thực hiện

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng năm

0

0

0

0

0

0

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng năm

0

0

0

0

0

0

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng năm

0

0

0

0

0

0

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng năm

0

0

0

0

0

0

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng năm

0

0

0

0

0

0

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

0

0

0

0

0

0

 


Phụ lục 3

KẾT QUẢ PHÂN BỐ HỌC SINH HỆ CỬ TUYỂN THEO NHÓM NGÀNH (2010-2015)

TỈNH……………………………………………………………………..
(Kèm theo Công văn s:4461/BGDĐT-GDDT ngày 25/9/2017)

TT

Năm học

Nhóm ngành

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Tổng

Tỷ lệ %

1

Nhóm ngành sư phạm

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhóm ngành y

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nhóm ngành Kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhóm ngành Nông lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhóm ngành Kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhóm ngành XHNV

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhóm ngành NT - TDTT

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 4

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỬ TUYỂN THEO DÂN TỘC (2010-2015)

TỈNH ………………………………………………………

(Kèm theo Công văn s 4461/BGDĐT-GDDT ngày 25/9/2017)

TT

Dân tộc

Tên gọi khác

2010- 2011

2011- 2012

2012- 2013

2013- 2014

2014- 2015

2015- 2016

Tổng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 5

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ XÉT TUYỂN VÀO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA HỌC SINH CỬ TUYỂN SAU KHI TỐT NGHIỆP THEO DÂN TỘC (2010-2015)

TỈNH ……………………………
(Kèm theo Công văn số: 4461/BGDĐT-GDDT ngày 25/9/2017)

TT

Dân tc

Tên gọi khác

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Tổng

Tt nghiệp

Có việc làm

Tốt nghiệp

Có việc làm

Tốt nghiệp

Có việc làm

Tốt nghiệp

Có việc làm

Tốt nghiệp

Có việc làm

Tốt nghiệp

Có việc làm

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4461/BGDĐT-GDDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4461/BGDĐT-GDDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2017
Ngày hiệu lực25/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4461/BGDĐT-GDDT

Lược đồ Công văn 4461/BGDĐT-GDDT 2017 báo cáo tình hình thực hiện công tác cử tuyển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4461/BGDĐT-GDDT 2017 báo cáo tình hình thực hiện công tác cử tuyển
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4461/BGDĐT-GDDT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành25/09/2017
        Ngày hiệu lực25/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4461/BGDĐT-GDDT 2017 báo cáo tình hình thực hiện công tác cử tuyển

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4461/BGDĐT-GDDT 2017 báo cáo tình hình thực hiện công tác cử tuyển

           • 25/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực