Công văn 44651/CT-HTr

Công văn 44651/CT-HTr năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 44651/CT-HTr ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dự án đầu tư mở rộng Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44651/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries Việt Nam
(Đ/c: Lô I7, I8, I9, M2, M3 KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội;
MST: 0101759594)

Trả lời công văn số 0516/2016 ngày 24/5/2016 của Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries Việt Nam hỏi về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

+ Tại khoản 4 Điều 10 sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“6. Về đầu tư mở rộng

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án đang hoạt động.

Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

- Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.

- Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kĩ thuật trước khi đầu tư ban đầu...”

+ Tại khoản 1 Điều 13 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 23 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC như sau:

“2a. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư hoặc đã thực hiện đầu tư trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.”

Căn cứ giấy phép đầu tư lần đầu số 74/GP-KCN-HN ngày 04/4/2005 của Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp cho Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries Việt Nam.

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 012043000016 chứng nhận thay đổi lần thứ 4 ngày 25/3/2011 của Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp cho Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries Việt Nam.

Căn cứ quy định trên, trường hợp năm 2011 Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries Việt Nam có dự án đầu tư mở rộng tại Khu công nghiệp Thăng Long (cùng địa bàn với dự án đang hoạt động) đáp ứng một trong ba tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC nêu trên, nếu Doanh nghiệp lựa chọn ưu đãi theo dự án đầu tư lần đầu thì mức ưu đãi cụ thể từ năm 2015 là thuế suất thuế TNDN 15% kể từ năm 2015-2017 và giảm 50% thuế TNDN từ năm 2015-2018.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 44651/CT-HTr

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 44651/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/07/2016
Ngày hiệu lực 05/07/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 44651/CT-HTr ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dự án đầu tư mở rộng Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 44651/CT-HTr ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dự án đầu tư mở rộng Hà Nội 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 44651/CT-HTr
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hà Nội
Người ký Mai Sơn
Ngày ban hành 05/07/2016
Ngày hiệu lực 05/07/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 44651/CT-HTr ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dự án đầu tư mở rộng Hà Nội 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 44651/CT-HTr ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dự án đầu tư mở rộng Hà Nội 2016

  • 05/07/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/07/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực