Công văn 4468/UBND-KH

Công văn 4468/UBND-KH năm 2013 chỉ đạo thực hiện và quản lý nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4468/UBND-KH năm 2013 quản lý nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước 2014 Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4468/UBND-KH
V/v chỉ đạo triển khai thực hiện và quản lý nguồn vốn đầu tư từ NSNN thực hiện Chương trình MTQG năm 2014.

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố trong tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Công an tỉnh.

 

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4731/BKHĐT-TCTT ngày 09/7/2013 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và quản lý nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014; văn bản số 4313/BKHĐT-KTĐPLT ngày 24/6/2013 hướng dẫn nguyên tắc đầu tư, thẩm định nguồn vốn và mức vốn hỗ trợ các dự án thuộc chương trình 30a va dự án áp dụng cơ chế như 30a,

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ quản lý, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) triển khai một số nội dung sau:

1. Quản lý nguồn vốn đầu tư từ NSNN thực hiện các Chương trình MTQG.

a) Về thẩm quyền quyết định dự án đầu tư và yêu cầu khi phê duyệt dự án đầu tư:

- Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư được thực hiện theo Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Các dự án do cấp huyện quyết định đầu tư phải có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh về nguồn vốn hỗ trợ trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư để đảm bảo cân đối kế hoạch vốn, khả năng lồng ghép các nguồn vốn và bảo đảm đúng mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình MTQG. Chỉ được quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

- Về cơ chế đầu tư:

Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Quyết định của UBND tỉnh có liên quan; trên cơ sở phát huy vai trò của cộng đồng dân cư là chính, nhà nước đóng vai trò định hướng. Các dự án đầu tư cụ thể được xác định từ chính cộng đồng người dân nông thôn và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thực hiện theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định của UBND tỉnh có liên quan.

- Phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư được kiểm soát chặt chẽ theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ của từng dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG. Dự án phê duyệt phải bảo đảm tính khả thi trong huy động và bố trí nguồn nhân lực (không dàn trải, vượt quá khả năng huy động nguồn lực và cơ cấu nguồn vốn phải rõ; dự án nhóm B không quá 5 năm, dự án nhóm C không quá 3 năm).

b) Về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các dự án:

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tổ chức thẩm định về khả năng cân đối vốn báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trong hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư phải có ý kiến các sở, ban, ngành được UBND tỉnh phân công quản lý và tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG về nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của các dự án thành phần thuộc từng Chương trình MTQG.

Đối với các dự án đầu tư được phê duyệt trước ngày 25/10/2011 nhưng chưa được bố trí đủ vốn và đang triển khai thực hiện, các sở, ban, ngành được UBND tỉnh phân công quản lý và tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG chịu trách nhiệm rà soát về mục tiêu, nhiệm vụ và tham mưu bố trí nguồn lực để thực hiện. Trong trường hợp, việc bố trí nguồn lực chưa đảm bảo yêu cầu theo quy định thì phải tiến hành xem xét, thẩm định điều chỉnh lại quy mô dự án đầu tư cho phù hợp, làm cơ sở bố trí nguồn lực thực hiện năm 2014 và các năm tiếp theo.

2. Phân bổ và tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình MTQG năm 2014.

a) Nguyên tắc phân bổ:

Phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG năm 2014 phải được thực hiện công khai, minh bạch; sử dụng vốn có hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển:

Tập trung ưu tiên cho những dự án đầu tư để giải quyết những mục tiêu cấp bách nhất của Chương trình MTQG, theo thứ tự ưu tiên sau: (1) dự án hoàn thành, đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; (2) dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch; (3) các dự án chuyển tiếp đã được bố trí vốn, đang triển khai trong năm kế hoạch; (4) các dự án khởi công mới thực sự cần thiết.

Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án theo thứ tự nêu trên mà vẫn còn vốn thì được phép bố trí vốn cho các dự án khởi công mới. Trước khi xem xét bố trí vốn phải cân nhắc kỹ lưỡng và chỉ bố trí vốn cho các dự án khởi công mới thực sự cấp bách, đúng đối tượng và đã xác định được rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Các dự án khởi công mới phải có đủ các thủ tục đầu tư theo quy định, không bố trí cho các dự án chưa có quyết định phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản.

Phân bổ vốn cho các dự án đầu tư phải bảo đảm gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của Chương trình MTQG

- Đối với nguồn kinh phí sự nghiệp:

Ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình MTQG theo các quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; hạn chế tối đa kinh phí cho các nhiệm vụ chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, chi tham quan học tập.

b) Tổng hợp phương án phân bổ và danh mục dự án đầu tư thuộc các Chương trình MTQG năm 2014:

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ có liên quan các sở, ban, ngành được UBND tỉnh phân công quản lý và tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG chịu trách nhiệm tổng hợp, rà soát và lựa chọn danh mục dự án đầu tư thuộc các dự án thành phần của từng Chương trình MTQG dự kiến thực hiện trong năm 2014 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh và báo cáo các cơ quan quản lý Chương trình MTQG, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định.

- Căn cứ vào tổng mức kinh phí NSTW được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo, trên cơ sở văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương các sở, ban, ngành được UBND tỉnh phân công quản lý và tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG dự kiến danh mục và mức vốn cho từng dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các dự án thuộc Chương trình MTQG; cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương và tham mưu đề xuất UBND tỉnh bố trí đối ứng cho các Chương trình MTQG đảm bảo theo quy định; cùng các Sở, ban, ngành được UBND tỉnh giao quản lý và tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG xây dựng kế hoạch và phân bổ kinh phí của các Chương trình MTQG năm 2014 trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Tổng hợp tình hình thực hiện hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý Chương trình MTQG theo quy định.

b) Sở Tài chính:

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; tham mưu đề xuất UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp cho các Chương trình MTQG năm 2014.

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp cho từng Chương trình MTQG.

- Tổng hợp quyết toán kinh phí các Chương trình MTQG báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

c) Các sở, ban, ngành được UBND tỉnh giao quản lý và tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG:

- Chịu trách nhiệm rà soát và có ý kiến về mục tiêu, nhiệm vụ đối với dự án thuộc Chương trình MTQG trước khi phê duyệt dự án đầu tư.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch và hướng dẫn nghiệp vụ triển khai các hoạt động của Chương trình.

- Kiểm tra định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG bảo đảm Chương trình thực hiện đúng kế hoạch.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm và đột xuất theo yêu cầu gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, ngành liên quan.

d) UBND các huyện, thành phố:

- Triển khai đến các đơn vị trực thuộc và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Cân đối và bố trí nguồn vốn từ ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác lồng ghép cùng vốn ngân sách tỉnh, vốn Chương trình MTQG để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ và đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ của các Chương trình.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung trên để triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện các trường hợp phát sinh, vướng mắc (nếu có) kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Lưu VT, KH, TC, VX1,2,3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4468/UBND-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4468/UBND-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2013
Ngày hiệu lực05/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4468/UBND-KH năm 2013 quản lý nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước 2014 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4468/UBND-KH năm 2013 quản lý nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước 2014 Lâm Đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4468/UBND-KH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành05/08/2013
        Ngày hiệu lực05/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4468/UBND-KH năm 2013 quản lý nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước 2014 Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4468/UBND-KH năm 2013 quản lý nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước 2014 Lâm Đồng

           • 05/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực