Công văn 4478/TCT-DNL

Công văn 4478/TCT-DNL năm 2015 về kê khai và nộp lợi nhuận còn lại năm 2014 do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4478/TCT-DNL kê khai và nộp lợi nhuận còn lại năm 2014


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4478/TCT-DNL
V/v: kê khai và nộp lợi nhuận còn lại năm 2014.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 66913/CT-KTT6 của Cục thuế Thành phố Hà Nội nêu vướng mắc và đề xuất về việc kê khai và nộp lợi nhuận còn lại năm 2014 của Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014 quy định thu ngân sách nhà nước đối với lợi nhuận còn lại năm 2013, 2014 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ như sau:

“Lợi nhuận còn lại nộp ngân sách nhà nước năm 2013 và năm 2014 quy định tại Khoản này là phần lợi nhuận sau khi trừ (-) khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế, trích lập các quỹ theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 71/2013/NĐ-CP) và các quỹ đặc thù khác theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ...”

Tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách nhà nước là lợi nhuận sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ đi các khoản phân phối, trích lập theo thứ tự như sau:

“2. Lợi nhuận còn lại năm 2013 và năm 2014 được xác định như sau:

...a.1) Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng (nếu có).

a.2) Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế.

a.3) Số lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi các nội dung quy định tại tiết a.1 và tiết a.2 điểm này được trừ đi các khoản trích lập quỹ theo thứ tự sau:

- Khoản trích quỹ đầu tư phát triển theo tỷ lệ 30%.

- Khoản trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định.

- Khoản trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp theo quy định.

- Khoản trích các quỹ đặc thù từ lợi nhuận sau thuế theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nếu có).”

Về việc xác định các quỹ đặc thù được trừ khi xác định lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã có các công văn hướng dẫn cụ thể như sau:

Tiết b điểm 2.2 mục I công văn số 1419/TCT-DNL ngày 26/4/2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn:

“Căn cứ vào các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xác định khoản trích các quỹ đặc thù từ lợi nhuận sau thuế theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp đã có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng vn điều lệ t ngun li nhuận còn lại trước ngày 31/12/2013 thì thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các trường hợp còn lại, kể cả trường hợp có quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại, thì cũng không được sử dụng lợi nhuận còn lại năm 2013, năm 2014 để tăng vốn điều lệ. Lợi nhuận còn lại của các trường hợp này phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của Nghị định số 204/2013/NĐ-CP và Thông tư số 187/2013/TT-BTC.

...b.3) Trường hợp doanh nghiệp đã có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp sử dụng nguồn Quỹ đầu tư phát triển theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng lợi nhuận còn lại chưa phân phối của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2012 để xử lý tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp; không sử dụng nguồn lợi nhuận còn lại năm 2013 và năm 2014 để tăng vốn điều lệ.”

Công văn số 17733/BTC-TCT ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 5/12/2013 của Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện: không sử dụng nguồn lợi nhuận của năm 2013, năm 2014 để tăng vốn điều lệ.

Về xử lý đối với hành vi chậm nộp lợi nhuận còn lại, Bộ Tài chính đã có công văn số 15678/BTC-TCT ngày 29/10/2014 hướng dẫn:

“Người nộp thuế chậm nộp lợi nhuận còn lại vào ngân sách nhà nước phải nộp ngân sách nhà nước đủ tiền lợi nhuận còn lại theo quy định tại Nghị định số 204/2013/NĐ-CP Thông tư số 187/2013/TT-BTC và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước”

Căn cứ quy định tại Nghị định số 204/2013/NĐ-CP Thông tư số 187/2013/TT-BTC và các hướng dẫn nêu trên, Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Udic có Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 09/08/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ thì Tổng công ty sử dụng quỹ đầu tư phát triển để tăng vốn điều lệ. Tổng công ty không có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại thì Tổng công ty không được sử dụng lợi nhuận còn lại năm 2013, năm 2014 để tăng vốn điều lệ. Số LNCL sau khi phân phối, trích lập các quỹ theo quy định, Tổng công ty phải nộp vào ngân sách nhà nước. Đề nghị Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn Tổng công ty thực hiện theo các quy định và hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4478/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4478/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2015
Ngày hiệu lực29/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4478/TCT-DNL kê khai và nộp lợi nhuận còn lại năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4478/TCT-DNL kê khai và nộp lợi nhuận còn lại năm 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4478/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành29/10/2015
        Ngày hiệu lực29/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4478/TCT-DNL kê khai và nộp lợi nhuận còn lại năm 2014

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4478/TCT-DNL kê khai và nộp lợi nhuận còn lại năm 2014

           • 29/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực