Công văn 4484/BNN-PC

Công văn 4484/BNN-PC năm 2013 đề nghị công khai hồ sơ văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4484/BNN-PC năm 2013 công khai hồ sơ văn bản thủ tục hành chính


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4484/BNN-PC
V/v đề nghị công khai hồ sơ văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cập nhật 17 hồ sơ văn bản, 03 hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị công khai, (có danh mục kèm theo) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Để kịp thời công khai các hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia phục vụ nhu cầu của cá nhân, tổ chức, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) cho đăng công khai hồ sơ trên tại Cơ sở dữ liệu quốc gia./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT
, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lữ Minh Tuấn

 

DANH MỤC

ĐỀ NGHỊ CÔNG KHAI TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA ĐỐI VỚI HỒ SƠ VĂN BẢN
(Danh mục kèm theo công văn số 4484/BNN-PC ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Hồ sơ văn bản

STT

Số hồ sơ của văn bản đề nghị công khai

Tên thủ tục hành chính đnghị công khai

Ghi chú

1

B-BNN-018622-VB

Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 4/1/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011

 

2

B-BNN-018623-VB

Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 01 năm 2013 quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối

 

3

B-BNN-018625-VB

Thông tư số 05/2013/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 01 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

 

4

B-BNN-018630-VB

Thông tư 12/2013/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 02 năm 2013 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kho chứa thóc và Cơ sở xay, xát thóc gạo

 

5

B-BNN-018631-VB

Thông tư 13/2013/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 02 năm 2013 Quy định về Đăng kiểm viên tàu cá

 

6

B-BNN-018633-VB

Thông tư 15/2013/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 02 năm 2013 Quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông

 

7

B-BNN-018656-VB

Thông tư số 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16 tháng 01 năm 2013 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015

 

8

B-BNN-018658-VB

Thông tư số 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư Liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng

 

9

B-BNN-018659-VB

Thông tư 21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 4 năm 2013 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

 

10

B-BNN-018660-VB

Thông tư s23/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 5 năm 2013 Quy định về cải tạo rng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất

 

11

B-BNN-018664-VB

Thông tư s24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2013 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 

12

B-BNN-018663-VB

Thông tư s25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 5 năm 2013 Qui định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và qui định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản

 

13

B-BNN-018665-VB

Thông tư s29/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 6 năm 2013 Quy định thành lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh

 

14

B-BNN-018666-VB

Thông tư s30/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 6 năm 2013 Hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đt mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng

 

15

B-BNN-018669-VB

Thông tư số 34/2013/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 6 năm 2013 Hướng dẫn về bộ phận tham mưu; tiêu chuẩn, trang phục, thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

16

B-BNN-018680-VB

Thông tư 27/2013/TTLT-BNNPTNT-BYT-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2013 Hướng dẫn phân công, phối hợp giữa ba ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015

 

17

B-BNN-018683-VB

Thông tư số 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01 tháng 02 năm 2013 Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

 

2. Hồ sơ thủ tục hành chính

a) Hồ thủ tục hành chính đề nghị công khai

STT

Số hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị công khai

Tên thủ tục hành chính đề nghị công khai

Ghi chú

 

1

B-BNN-244574-TT

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng (đối với Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và các chủ rừng là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý)

Từ 01 - 02 theo Quyết định số 1960/QĐ-BNN- TCLN, ngày 23/8/2013

 

2

B-BNN-245084-TT

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng (đối tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn thuộc tỉnh quản lý)

 

 

3

B-BNN-245101-TT

Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

Từ 03 theo Quyết định số 1961/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/8/2013

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4484/BNN-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4484/BNN-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2013
Ngày hiệu lực30/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4484/BNN-PC năm 2013 công khai hồ sơ văn bản thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4484/BNN-PC năm 2013 công khai hồ sơ văn bản thủ tục hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4484/BNN-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLữ Minh Tuấn
        Ngày ban hành30/09/2013
        Ngày hiệu lực30/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4484/BNN-PC năm 2013 công khai hồ sơ văn bản thủ tục hành chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4484/BNN-PC năm 2013 công khai hồ sơ văn bản thủ tục hành chính

           • 30/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực