Công văn 4490/BHXH-CSXH

Công văn 4490/BHXH-CSXH năm 2014 cấp lại giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng theo mẫu C15-TS do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4490/BHXH-CSXH 2014 cấp lại giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng theo mẫu C15-TS


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4490/BHXH-CSXH
V/v cấp lại giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng theo mẫu C15-TS

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

 

Theo phản ánh của Bảo him xã hội (BHXH) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về trường hợp người lao động đã giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần nhưng chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp, được cấp Giy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng đ giao cho người lao động theo mẫu số G15-TS (sau đây gọi là Giấy xác nhận mẫu số C15-TS) theo Khoản 5, Điều 40 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam. Tuy nhiên trong quá trình bảo quản h sơ, giy tờ người lao động bị thất lạc, hỏng Giấy này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dn cấp lại giy xác nhận như sau:

1. Trường hợp được cấp lại

Người lao động bị thất lạc hoặc hỏng Giy xác nhận mu s C15-TS, có yêu cu cấp lại

2. Thủ tc hồ sơ

Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng (Mu s 01/C15).

3. Tổ chc thực hiện

3.1. Trách nhiệm của người lao động

Nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện cho cơ quan BHXH nơi cấp lần đầu 01 bản Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.

3.2. Trách nhiệm của cơ quan BHXH nơi cấp Giấy xác nhận mẫu số C15-TS lần đầu

- Tiếp nhận đơn đề nghị của người lao động, xem xét đối chiếu với hồ sơ lưu trữ, dữ liệu quản lý thu, chi trả trợ cấp thất nghiệp để cấp lại 01 (một) bản Giấy xác nhận mẫu số C15-TS. Giấy xác nhận mẫu số C15-TS cấp lại được đóng dấu hoặc ghi vào góc trên bên phải chữ CẤP LẠI LN... (theo mu đính kèm) và lưu trữ 01 bản vào hồ sơ quản lý theo quy định.

- Mở sổ theo dõi riêng việc cấp, cấp lại và quản lý sử dụng Giấy xác nhận mẫu số C15-TS theo Mu số 02/C15.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận mẫu số C15-TS của người lao động, trường hợp nộp qua đường bưu điện tính từ ngày ghi trên dấu bưu điện.

3.3. Trách nhiệm của cơ quan BHXH khi tiếp nhận và xử lý Giấy xác nhận mẫu số C15-TS

- Cơ quan BHXH khi tiếp nhận Giấy xác nhận mẫu số C15-TS để cộng nối thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng của người lao động phải làm văn bản đề nghị cơ quan BHXH nơi cấp Giy xác nhận mu s C15-TS cung cấp thông tin về việc cấp, cấp lại và sử dụng Giấy này.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan BHXH nơi cấp Giấy xác nhận mẫu số C15-TS phải có văn bản cung cấp thông tin về việc cấp, cấp lại và sử dụng Giy xác nhận mu s C15-TS của người lao động.

Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân căn cứ hướng dẫn tại Công văn này và quy định hiện hành về cấp sổ BHXH, quản lý hồ sơ lưu trữ để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: BT, ST, TCKT;
- Lưu: VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

PHƯƠNG PHÁP

LẬP VÀ SỬ DỤNG SỔ THEO DÕI VIỆC CẤP, CẤP LẠI VÀ SỬ DỤNG GIẤY XÁC NHẬN MẪU SỐ C15-TS
(Ban hành kèm theo Công văn số: 4490/BHXH-CSXH ngày 21/11/2014 của BHXH Việt Nam)

1. Mục đích: Theo dõi việc cấp lần đầu, cấp lại và sử dụng Giấy xác nhận mẫu số C15-TS của người lao động phục vụ cho công tác quản lý đi tượng được cấp Giấy này đồng thời nhằm kiểm soát việc cấp, cấp lại và sử dụng Giấy này.

2. Trách nhiệm lập: Cơ quan BHXH nơi cấp Giấy xác nhận mẫu s C15-TS cho người lao động có trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác các nội dung trong sổ Theo dõi việc cấp, cấp lại và sử dụng Giy này.

3. Thời gian lập: Kê khai khi phát sinh trường hợp cấp lần đầu, cấp lại và đề nghị xác nhận thông tin hai chiều về việc cấp, cấp lại và sử dụng Giy xác nhận mẫu số C15-TS.

4. Phương pháp lập: Cán bộ Chế độ BHXH có trách nhiệm kê khai đúng, đầy đủ, trung thực các nội dung trong mu s 02/C15.

(1) Thứ tự thực hiện việc cấp, cấp lại Giy xác nhận mu s C15-TS.

(2) Họ và tên đầy đủ của người được cấp, cấp lại Giy xác nhận mu sC15-TS;

(3) Số sổ BHXH của người được cấp, cấp lại Giấy xác nhận mẫu số C15-TS;

(4) Ngày, tháng, năm sinh của người được cấp, cấp lại Giấy xác nhận mu số C15-TS;

(5) Lần cấp: là thứ tự của lần cấp, cấp lại Giấy xác nhận mẫu s C15-TS. Ví dụ: cấp lần đầu ghi: “01”, cấp lần n ghi: “n”.

(6) Ngày cấp Giấy xác nhận mẫu số C15-TS: là ngày ghi trên Giấy xác nhận mẫu số C15-TS;

(7) Là cơ quan BHXH gửi công văn đề nghị cung cấp thông tin về việc cấp, cấp lại và sử dụng Giấy xác nhận mu s C15-TS;

(8) Ghi “Đã sử dụng” một lần duy nhất đối với 01 số sổ BHXH tương ứng với chỉ một lần cấp thứ n.

(9) Một số thông tin khác mà cán bộ lập và theo dõi sổ thấy cần thiết trong khi theo dõi việc cấp, cấp lại Giy xác nhận mu s C15-TS

 

Mu số 01/C15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHƯA HƯỞNG

Kính gửi: Bảo him xã hội …………………………….

Tên tôi là: ………………………………………………… Nam/Nữ: ..........................................

Sinh ngày ……………. tháng ……………. năm ………………..

Số CMND …………………… do ……………… cấp ngày ……. tháng …… năm .................. ;

Số điện thoại (nếu có): ………………………….

Hiện cư trú tại:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Đơn vị trước khi nghỉ việc: ...............................................................................................

Đã được cấp Giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa hưởng theo mẫu số C15-TS, cấp ngày…………………………………………….tại cơ quan Bảo him xã hội
.......................................................................................................................................

Số SBHXH: ……………………………………. (nếu có)

Mã số: ………………………………………… (nếu có)

Lý do đề nghị cấp lại:.......................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Kính đề ngh cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét cấp lại Giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng theo mẫu C15-TS để làm cơ sở ghi s BHXH lần sau.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

........, ngày ….. tháng ….. năm …..
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 


Mẫu số 02/C15

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH…..

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN …..

 

 

 

SỔ THEO DÕI VIỆC CẤP, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN ĐÓNG BHTN CHƯA HƯỞNG MẪU SỐ C1S-TS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………, Năm 20…

 


BHXH TỈNH, TP ……………
BHXH HUYỆN ……………..

THEO DÕI VIỆC CẤP, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN MẪU SỐ C15-TS

STT

Theo dõi việc cấp lần đầu, cấp lại Giấy xác nhận mẫu số C15-TS

Theo dõi việc xác nhận thông tin 2 chiều về việc cấp, cấp lại và sử dụng Giấy xác nhận mẫu số C15-TS

Họ và tên

Số sổ BHXH

Ngày/tháng/ năm sinh

Ln cp

Ngày cấp Giấy xác nhận mẫu số C15-TS

Nơi đ nghị cung cấp thông tin về việc cấp, cấp lại và sử dụng Giấy xác nhận mẫu số C15-TS

Xác nhận thông tin chuyển đi

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

 

 

 


CẤP LẠI LẦN ...

BẢO HIỂM XÃ HỘI ………….
BẢO HIỂM XÃ HỘI ………….

Mu C15-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

 

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN ĐÓNG BHTN CHƯA HƯỞNG

Họ và tên: ........................................................................................................................

Ngày sinh: .......................................................................................................................

Mã số: .............................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................

 

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Diễn giải

Căn cứ đóng

1

2

3

4

00/0000

00/0000

- Cấp bậc, chức vụ; chức danh nghề, công việc; tên đơn vị.

 

 

 

- Nơi làm việc:

 

 

 

- Tổng tiền lương đóng (đồng)

 

 

 

+ Lương chính (hệ số hoặc đồng)

 

 

 

+ Phụ cấp chức vụ (hệ số)

 

 

 

+ Phụ cấp thâm niên vượt khung (%)

 

 

 

+ Phụ cấp thâm niên nghề (%)

 

 

 

+ Phụ cấp khu vực (hệ số)

 

 

 

+ Hệ số chênh lệch, bảo lưu (hệ số)

 

 

 

 

 

 

 

………………..

 

Tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng đến tháng ... năm ... là ... năm tháng

 


Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

……., ngày ... tháng ... năm…..
Giám đc
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Chỉ cấp đối với người có thời gian đóng BHTN chưa hưng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4490/BHXH-CSXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4490/BHXH-CSXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2014
Ngày hiệu lực21/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4490/BHXH-CSXH 2014 cấp lại giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng theo mẫu C15-TS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 4490/BHXH-CSXH 2014 cấp lại giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng theo mẫu C15-TS
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu4490/BHXH-CSXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýĐỗ Thị Xuân Phương
       Ngày ban hành21/11/2014
       Ngày hiệu lực21/11/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4490/BHXH-CSXH 2014 cấp lại giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng theo mẫu C15-TS

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4490/BHXH-CSXH 2014 cấp lại giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng theo mẫu C15-TS

             • 21/11/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/11/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực