Công văn 4494/LĐTBXH-TTTT

Công văn 4494/LĐTBXH-TTTT về cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4494/LĐTBXH-TTTT 2017 cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4494/LĐTBXH-TTTT
V/v cung cấp s liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

Thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2017, nhằm đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thu thập thông tin, số liệu từ các đơn vị làm cơ sở cho việc đánh giá xếp hạng. Trong đó có thể lấy kết quả xếp hạng ứng dụng CNTT là chỉ tiêu phấn đấu, thi đua của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành.

Bộ đề nghị các đơn vị tổ chức thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu phiếu kèm theo (bản mềm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử http://www.molisa.gov.vn tại mục Molisa ICT Index 2017) và gửi về Bộ trước ngày 15/11/2017, gửi bản mềm về địa chỉ thư điện tử: [email protected]

(Phương pháp tính chỉ s xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT được gửi kèm theo).

Thông tin chi tiết liên hệ: Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: Nhà C, số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 62703622, fax: (024) 62703609

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm Thông tin (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quân

 

PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ MOLISA ICT INDEX

I. Hạ tầng kỹ thuật

1) Tỷ lệ máy tính/CBCC

Tỷ lệ MT/CBCC =

∑ máy tính

∑ CBCC

2) Tỷ lệ máy tính có kết nối Internet băng rộng

Tỷ lệ MT kết nối Int =

∑ Máy tính có kết nối Internet băng rộng

∑ CBCC

3) Tỷ lệ băng thông kết nối Internet (ADSL, Leased line …,)/CBCC

Tỷ lệ băng thông Int =

Tổng băng thông kết nối Internet quy đổi

∑ CBCC

Trong đó:

Tổng băng thông Internet quy đổi = ( Băng thông Leased Line) * 3 + ( Băng thông FTTH) * 2 + Băng thông ADSL + Băng thông khác

4) Triển khai các hệ thống an ninh mạng

HTAN = TLAV + ANTT

trong đó:

.TLAV =

∑ Máy tính cài PM diệt virus

∑ Máy tính

. ATTT = ((∑ ĐVTT triển khai tường lửa) + ∑ ĐVTT triển khai PM diệt virus + ∑ ĐVTT triển khai PM lọc thư rác + ∑ ĐVTT triển khai PM cảnh báo truy nhập + (∑ ĐVTT triển khai giải pháp ATTT khác))

* Giải thích từ ngữ:

. HTAN: Hệ thống an ninh mạng

. TLAV: Tỷ lệ Antivirus

. ANTT: An ninh thông tin

5) Triển khai các hệ thống an toàn dữ liệu

• ATDL = (ĐVTT lắp đặt băng từ) + ( ĐVTT lắp đặt tủ đĩa) + ( ĐVTT lắp đặt SAN) * 2 + ( ĐVTT lp đặt NAS) + ( ĐYTT lắp đặt DAS) + ( ĐVTT lắp đặt TB lưu trữ khác)) + ( ĐVTT hàng ngày) *2 + ( ĐVTT hàng tuần) + ( ĐVTT hàng tháng) *0,5 + ( ĐVTT không thường xuyên) * 0.1

Chỉ số HTKT = [[((tỷ lệ MT/CBCC) - Min(tỷ lệ MT/CBCC)) / (Max(tỷ lệ MT/CBCC) - Min(tỷ lệ MT/CBCC))] + [((tỷ lệ MT kết nối Int) - Min(tỷ lệ MT kết nối Int)) / (Max(tỷ lệ MT kết nối Int) - Min(tỷ lệ MT kết nối Int)] + [((tỷ lệ băng thông Int) - Min(tỷ lệ băng thông Int)) / (Max(tỷ lệ băng thông Int) - Min(tỷ lệ băng thông Int))] + [((HTAN) - Min(HTAN)) / (Max(HTAN) - Min(HTAN))] + [(ATDL - Min(ATDL)) / (Max(ATDL) - Min(ATDL))]] / 5

II. Ứng dụng CNTT

1) Triển khai các ứng dụng cơ bản tại đơn vị

UDCB = QLVB + QLNS + QLTCKT+ QLĐTKH + QLTT +QLCN+ Email NB + TTTĐHTN + HNTH + AV&AS + 0.5*KHÁC

. QLVB: Quản lý văn bản

. QLNS: Quản lý nhân sự

. QLTCKT: Quản lý tài chính kế toán

. QLĐTKH: Quản lý đề tài khoa học

. QLTT: Quản lý thanh tra

. QLCN: Quản lý chuyên ngành

. Email NB: Email nội bộ

. TTTĐHTN: Trang thông tin điều hành tác nghiệp

. HNTH: Hội nghị truyền hình

. AV&AS: Antivirus và antispam

. Ứng dụng khác

2) Xây dựng các CSDL chuyên ngàn

CSDL CN = CSDL đã đưa vào sử dụng + ( CSDL đang xây dựng) * 0.5 + ( CSDL đang chuẩn bị xây dựng) * 0.1

3) Tỷ lệ CBCC được cấp hòm thư điện tử chính thức của đơn vị

Tỷ lệ cấp email =

∑ CBCC được cấp hòm thư ĐT chính thức của đơn vị

∑ CBCC của đơn vị

4) Tỷ lệ CBCC sử dụng thư điện tử trong công việc

Tỷ lệ sử dụng email =

∑ CBCC sử dụng thư điện tử trong công việc

∑ CBCC của đơn vị

5) Sử dụng hệ điều hành tắc nghiệp eMolisa

Sử dụng eMolisa = QLVB + TCVB + LLVĐV + LLVB + TNLĐ + VNPB DBĐT + HSCV+ WIKI + Khác*0.5

Trong đó:

. QLVB: Quản lý văn bản của đơn vị

. TCVB: Tra cứu các văn bản đi, đến của Bộ

. LLVĐV: Lịch làm việc của đơn vị

. LLVB: Lịch làm việc của Bộ

. TNLĐ: Tin nhanh lao động xã hội

. VNPB: Văn bản phổ biến

. DBĐT: Danh bạ điện thoại

. HSC V: Hồ sơ công việc

. Wiki: Từ điển ngành

6) Website/Cng thông tin điện tử của đơn vị

Website = CNCB + 2*HN + HTu + 0,5*HT + 0,1*KTX

trong đó:

. CNCB: Tổng số các chức năng cơ bản

. HN: Tần suất cập nhật hàng ngày

. Htu : Tần suất cập nhật hàng tuần

. HT: Tần suất cập nhật hàng tháng

. KTX: Tần suất cập nhật không thường xuyên

7) Sử dụng văn bản điện tử

VBĐT = VBNB + VBBN

Trong đó:

VBNB = GM + TL + VBBC + TB + TLTĐ + 0.5* khác

. GM: Giấy mời họp

. TL: Tài liệu phục vụ cuộc họp

. VBBC: Văn bản để biết, để báo cáo

. TB: Thông báo chung của cơ quan

. TLTĐ: Các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc

VBBN = VB + HS + ĐTCP + ĐTUBND

. VB: Văn bản hành chính

. HS: Hồ sơ công việc

. ĐTCP: Gửi bản điện tử kèm theo văn bản giấy cho Chính phủ

. ĐTUBND: Gửi bản điện tử kèm theo văn bản giấy cho UBND các cấp

Chỉ số ƯD = [[(ƯDCB - Min(ƯDCB)) / (Max(ƯDCB) - Min(ƯDCB))] + [(CSDLCN - Min(CSDLCN)) / (Max(CSDLCN) - Mm(CSDLCN))] + [(tỷ lệ cấp email - Min(tỷ lệ cấp email)) / (Max(tỷ lệ cấp email) - Min(tỷ lệ cấp email))] + [(tỷ lệ sử dụng email - Min(tỷ lệ sử dụng email)) / (Max(tỷ lệ sử dụng email) - Min(tỷ lệ sử dụng email))] + [(sử dụng eMolisa - Min(sử dụng eMolisa)) / (Max(sử dụng eMolisa) - Min(sử dụng eMolisa))] + [(Website - Min(Website)) / (Max(Website) - Min(Website))] + [(VBĐT - Min(VBĐT)) / (Max(VBĐT) - Min(VBĐT))]] / 7

III. Hạ tầng nhân lực

1) Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT

Tỷ lệ CBCT =

∑ Cán bộ chuyên trách CNTT của đơn vị

∑ CBCC của đơn vị

2) Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT có trình độ từ cao đng trở lên

Tỷ lệ CBCT trình độ CĐ =

∑ CB chuyên trách có trình độ CNTT từ CĐ trở lên

∑ Cán bộ chuyên trách CNTT của đơn vị

3) Tỷ lệ CBCC biết sử dụng máy tính trong công việc

Tỷ lệ CBCC biết SD MT =

∑ CBCC biết sử dụng máy tính trong công việc

∑ CBCC của đơn vị

Chỉ số HTNL = [[(tỷ lệ CBCT - Min(tỷ lệ CBCT) / (Max(tỷ lệ CBCT) - Min(tỷ lệ CBCT))] + [(tỷ l CBCT trình độ CĐ - Min(tỷ lệ CBCT trình độ CĐ)) / (Max(tỷ lệ CBCT trình đ CĐ) - Min(tỷ lệ CBCT trình độ CĐ))] + [(tỷ lệ CBCC biết SD MT - Min(tỷ lệ CBCC biết SD MT)) / (Max(tỷ lệ CBCC biết SD MT) - Min(tỷ lệ CBCC biết SD MT))]] / 3

IV. Chỉ số Molisa ICT Index.

Chỉ số Molisa ICT Index = (Chỉ số HTKT + Chỉ số UD + Chỉ số HTNL)/3

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4494/LĐTBXH-TTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4494/LĐTBXH-TTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2017
Ngày hiệu lực25/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4494/LĐTBXH-TTTT 2017 cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4494/LĐTBXH-TTTT 2017 cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4494/LĐTBXH-TTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Quân
        Ngày ban hành25/10/2017
        Ngày hiệu lực25/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4494/LĐTBXH-TTTT 2017 cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4494/LĐTBXH-TTTT 2017 cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin

              • 25/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực