Công văn 4501/TCT-CS

Công văn 4501/TCT-CS về ký hiệu mẫu, ký hiệu, số hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4501/TCT-CS ký hiệu mẫu, ký hiệu, số hóa đơn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4501/TCT-CS
V/v ký hiệu mẫu, ký hiệu, số hóa đơn.

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Trả lời công văn số 4749/CT-AC ngày 09/09/2011 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc ký hiệu mẫu, ký hiệu, số thứ tự hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn quy định: “Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi tạo hóa đơn không được tạo trùng số hóa đơn trong cùng ký hiệu.”

Tại điểm b, điểm d khoản 1, Điều 4 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: “b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).

Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và năm phát hành hóa đơn…

d) Số thứ tự hóa đơn

Số thứ tự của hóa đơn là số thứ tự theo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hóa đơn, gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn.”

Trường hợp doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn có cùng ký hiệu, số thứ tự nhưng thuộc 02 ký hiệu mẫu hóa đơn khác nhau thì vẫn đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế-BTC;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, PC, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4501/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4501/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/12/2011
Ngày hiệu lực 12/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4501/TCT-CS ký hiệu mẫu, ký hiệu, số hóa đơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4501/TCT-CS ký hiệu mẫu, ký hiệu, số hóa đơn
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4501/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 12/12/2011
Ngày hiệu lực 12/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4501/TCT-CS ký hiệu mẫu, ký hiệu, số hóa đơn

Lịch sử hiệu lực Công văn 4501/TCT-CS ký hiệu mẫu, ký hiệu, số hóa đơn

  • 12/12/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/12/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực