Công văn 4523/LĐTBXH-KHTC

Công văn 4523/LĐTBXH-KHTC về việc công tác quyết toán và xử lý kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng cuối năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4523/LĐTBXH-KHTC công tác quyết toán xử lý kinh phí Trung ương chính sách ưu đãi người có công cách mạng cuối năm 2009


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4523/LĐTBXH-KHTC
V/v Công tác quyết toán và xử lý kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng cuối năm 2009

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 11/03/2009 của Liên Bộ Tài chính – Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn cấp phát, quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý, Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số nội dung trong công tác quyết toán và xử lý kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng cuối năm 2009 như sau:

1. Rà soát dự toán ngân sách được giao năm 2009, theo dõi chặt chẽ dự toán còn lại chưa chi, số dư tài khoản tiền gửi của đơn vị tại Kho bạc Nhà nước và tồn quỹ tiền mặt tại đơn vị để chủ động chi tiêu trong những ngày cuối năm, đẩy nhanh tiến độ thanh toán kinh phí với Kho bạc Nhà nước và các đơn vị cung cấp dịch vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thời hạn chi, tạm ứng ngân sách đối với nhiệm vụ chi được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 được thực hiện chậm nhất là đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Trường hợp đã có khối lượng, công việc thực hiện đến hết ngày 31/12/2009 (cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên), thì thời hạn chi ngân sách được thực hiện đến hết ngày 31/01/2010; thời hạn đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư) gửi hồ sơ, chứng từ chi ngân sách (kể cả thanh toán các khoản tạm ứng) theo chế độ quy định đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch chậm nhất đến hết ngày 25/01/2010.

2. Thực hiện công tác khóa sổ kế toán:

- Thực hiện đối chiếu các khoản phải nộp ngân sách, làm thủ tục nộp ngay các khoản phải nộp nhưng chưa nộp vào ngân sách nhà nước (các khoản thu trùng lĩnh, trùng cấp, các khoản chi sai chế độ bị xuất toán,…).

- Thời gian khóa sổ kế toán năm 2009 được thực hiện vào cuối giờ làm việc ngày 31/12/2009.

3. Về công tác quyết toán năm 2009:

Công tác quyết toán và Báo cáo quyết toán kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2009 thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 11/03/2009, mục II Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 và hướng dẫn tại công văn này. Cụ thể như sau:

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán kinh phí cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng và phần kinh phí chi tại Sở năm 2009 theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp lập Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2009 phải đầy đủ các khoản chi theo quy định, có trong dự toán được giao và theo đúng mục lục ngân sách nhà nước; Báo cáo quyết toán được lập và gửi cơ quan quản lý đúng thời hạn, có đủ biểu mẫu, thuyết minh, xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch.

- Biểu mẫu Báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2009 và các tài liệu liên quan theo phụ lục đính kèm.

- Thời hạn nộp Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2009 về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 5/7/2010.

- Để Báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2009 đạt chất lượng, khắc phục những tồn tại của quyết toán năm 2007, năm 2008, Bộ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ động tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành các chính sách, chế độ quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước, rà soát việc chi thực hiện chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2009 của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng và phần kinh phí chi tại Sở, đảm bảo thực hiện:

+ Chi thực hiện chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và đúng đối tượng theo quy định của pháp luật.

+ Chấp hành đúng các quy định về chứng từ kế toán; hạch toán kế toán, mở sổ kế toán để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo quy định của chế độ kế toán.

+ Xử lý dứt điểm các khoản công nợ, các kiến nghị của các cơ quan kiểm toán, thanh tra và cơ quan quản lý tài chính cấp trên.

+ Việc tổ chức mua sắm, sửa chữa tài sản đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, thủ tục và công khai minh bạch theo quy định hiện hành.

+ Chấp hành đúng quy định về công khai tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong quản lý sử dụng ngân sách và tài sản Nhà nước.

4. Việc xử lý kinh phí cuối năm 2009

Thực hiện xử lý số dư tài khoản tiền gửi, số dư dự toán ngân sách và số dư tạm ứng sau thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách theo hướng dẫn tại các điểm 2 điểm 3 và điểm 5 mục I Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008. Thời hạn các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đề nghị xét chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng sang ngân sách năm 2010 về Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2010.

Đề nghị Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) để hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh (để báo cáo);
- Cục Người có công;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH




Chu Quang Cường

 

PHỤ LỤC

Ban hành kèm theo công văn số 4523/LĐTBXH-KHTC ngày 27 tháng 11 năm 2009

Danh mục Biểu mẫu Báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2009 và các tài liệu liên quan theo phụ lục đính kèm áp dụng cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

1. Danh mục Biểu mẫu Báo cáo quyết toán:

Số TT

Ký hiệu

Tên báo cáo tổng hợp

1

B01-H

Bảng cân đối tài khoản

2

B02-H

Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

3

B02/CT-H

Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

4

B04/CT-H

Báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách và nguồn khác của đơn vị

5

B06-H

Thuyết minh báo cáo tài chính

Lưu ý: Nội dung các biểu báo cáo B02-H, B02/CT-H, B04/CT-H và B06-H theo các chỉ tiêu bổ sung tại Quyết định số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Các tài liệu kèm theo Báo cáo quyết toán năm 2009:

- Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của Kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính (nếu có).

- Biên bản thẩm định quyết toán năm 2008 của Sở Tài chính, Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2009 cho các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh.

- Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước (F02-3aH), Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước (F02-3bH) và Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng, Kho bạc của các đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng (Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh, Văn phòng Sở,…), Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, các báo cáo và tài liệu khác có liên quan theo quy định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4523/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4523/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2009
Ngày hiệu lực27/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4523/LĐTBXH-KHTC công tác quyết toán xử lý kinh phí Trung ương chính sách ưu đãi người có công cách mạng cuối năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4523/LĐTBXH-KHTC công tác quyết toán xử lý kinh phí Trung ương chính sách ưu đãi người có công cách mạng cuối năm 2009
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4523/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýChu Quang Cường
        Ngày ban hành27/11/2009
        Ngày hiệu lực27/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4523/LĐTBXH-KHTC công tác quyết toán xử lý kinh phí Trung ương chính sách ưu đãi người có công cách mạng cuối năm 2009

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4523/LĐTBXH-KHTC công tác quyết toán xử lý kinh phí Trung ương chính sách ưu đãi người có công cách mạng cuối năm 2009

           • 27/11/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/11/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực