Công văn 4527/UBND-CN

Công văn 4527/UBND-CN điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Công văn 4527/UBND-CN điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đã được thay thế bởi Công văn 4164/UBND-CN hướng dẫn lập quản lý chi phí xây dựng, điều chỉnh và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2010.

Nội dung toàn văn Công văn 4527/UBND-CN điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4527/UBND-CN
V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Mỹ Tho, ngày 16 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công

 

Thực hiện Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động (sau đây gọi là Nghị định 110/2008/NĐ-CP); Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung (sau đây gọi là Nghị định 33/2009/NĐ-CP); Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 và Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/4/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình (sau đây gọi là Thông tư số 05/2009/TT-BXD) Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Văn bản này hướng dẫn điều chỉnh dự toán từ ngày 01/01/2009 theo mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng đối với những khối lượng còn lại của công trình, gói thầu (sau đây gọi chung là dự toán xây dựng công trình) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước đang thực hiện dở dang mà người quyết định đầu tư chưa quyết định chuyển tiếp thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ.

Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh áp dụng các quy định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn tại văn bản này.

2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2009 theo hợp đồng và các điều kiện đã thỏa thuận ký kết trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đã được lập theo đơn giá xây dựng phần xây dựng, phần lắp đặt của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại công văn số 381/UBND-CN ngày 22/01/2008 (tính theo thang lương thuộc bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong các công ty nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định 205/2004/NĐ-CP) và mức lương tối thiểu 350.000 đồng/tháng được điều chỉnh như sau:

Chi phí nhân công KĐCNC : 1,743

Chi phí máy thi công KĐCMTC : 1,048

2. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đã được lập theo đơn giá xây dựng phần khảo sát xây dựng của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại công văn số 382/UBND-CN ngày 22/01/2008 là:

Chi phí nhân công KĐCNCKS: 1,743

3. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỉ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng:

Trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công; một số khoản mục chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của công trình... được tính bằng định mức tỉ lệ (%) theo quy định.

4. Các hệ số Knc = 1,448 và Km=1,029 (tương ứng mức lương tối thiểu 540.000 đồng/tháng theo Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ) trong văn bản số 459/UBND-CN ngày 25/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh được thay thế bằng các hệ số điều chỉnh theo điểm 1 mục II văn bản này khi áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ.

5. Đối với công tác sửa chữa công trình xây dựng áp dụng định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1778/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng (gọi tắt ĐM 1778), Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 18/2008/TT-BXD ngày 06/10/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình. Cụ thể chi phí nhân công và máy thi công công tác sửa chữa công trình xây dựng bằng mức hao phí lao động (nhân công) và hao phí máy thi công trong ĐM 1778 nhân với tiền lương thực hiện theo Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ; trong đó bao gồm tiền lương cơ bản (hệ số lương cấp bậc công việc nhân với tiền lương tối thiểu) và các khoản phụ cấp không ổn định sản xuất bằng 10% lương cơ bản, lương phụ (nghỉ phép, lễ, tết..) bằng 12% lương cơ bản, và chi phí khoán trực tiếp cho công nhân bằng 4% lương cơ bản... hoặc áp dụng bảng tiền lương công nhân, bảng giá ca máy thiết bị trong đơn giá xây dựng phần xây dựng, phần lắp đặt đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại văn bản số 381/UBND-CN ngày 22/01/2008 nhân với hệ số điều chỉnh cho phù hợp với văn bản này.

6. Đối với các công tác dịch vụ công ích công trình đô thị thực hiện theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị. Áp dụng các Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị - Công bố kèm theo văn bản số 2271/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng; Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị - Công bố kèm theo văn bản số 2272/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng; Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị - Công bố kèm theo văn bản số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng; Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng - Công bố kèm theo văn bản số 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng và các Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công, trong đó chi phí tiền lương thực hiện theo Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ, bao gồm tiền lương cơ bản (hệ số lương cấp bậc công việc nhân với tiền lương tối thiểu) và các khoản phụ cấp độc hại nguy hiểm bằng 20% lương tối thiểu, lương phụ (nghỉ phép, lễ, tết...) bằng 12% lương cơ bản, và chi phí khoán trực tiếp cho công nhân bằng 4% lương cơ bản.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện và phê duyệt kết quả điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đối với những khối lượng còn lại thực hiện từ ngày 01/01/2009 của công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình như quy định tại điểm 1 mục I văn bản này. Nếu dự toán xây dựng công trình phê duyệt làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

2. Đối với công trình xây dựng được lập đơn giá riêng (đơn giá xây dựng công trình), Chủ đầu tư căn cứ vào chế độ, chính sách được Nhà nước cho phép áp dụng ở công trình và nguyên tắc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo hướng dẫn của văn bản này, xác định mức điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các khoản chi phí khác (nếu có) trong dự toán xây dựng công trình.

3. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Chủ đầu tư quyết định.

Văn bản này thay thế văn bản số 3512/UBND-CN ngày 20/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, giao cho Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo kịp thời những vướng mắc phát sinh đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4527/UBND-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4527/UBND-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2009
Ngày hiệu lực16/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4527/UBND-CN

Lược đồ Công văn 4527/UBND-CN điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4527/UBND-CN điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4527/UBND-CN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Văn Phòng
        Ngày ban hành16/09/2009
        Ngày hiệu lực16/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4527/UBND-CN điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4527/UBND-CN điều chỉnh dự toán xây dựng công trình