Công văn 453/BTP-VĐCXDPL

Công văn 453/BTP-VĐCXDPL năm 2021 về rà soát, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 453/BTP-VĐCXDPL 2021 rà soát đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 453/BTP-VĐCXDPL
V/v rà soát, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng nhân dân các cấp;
-
y ban nhân dân các cấp.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 07/01/2021, sau đây gọi tắt là Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW), Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động trin khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

2. Khẩn trương rà soát, nghiên cứu, xác định các nội dung định hướng, các lĩnh vực cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành và địa phương mình theo đúng tiến độ được giao tại điểm 4 Mục II của Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW, tập trung vào thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, những định hướng đã được đề ra trong Nghị quyết số 48-NQ/TW và các văn kiện của Đảng, nhưng chưa được thể chế hóa và nhng vấn đề mới nảy sinh do thực tiễn đòi hỏi. Trong đó, cần chú trọng hoàn thiện thể chế về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013.

Kết quả rà soát, đề xuất định hướng, lĩnh vực ưu tiên xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, đồng thời, gửi bản điện tử qua địa chỉ email: nlhuong@moj.gov.vn) trước ngày 10/6/2021 đ tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ động nghiên cứu, đề xuất nội dung xây dựng Chiến lược pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với các ngành, lĩnh vực, phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương mình, đảm bảo đúng tiến độ được giao tại điểm 8 Mục II của Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện những nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương; đồng thời, tổ chức làm việc trực tiếp với các bộ, ngành và một số địa phương đ nm bt tình hình, trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan (dự kiến vào Quý II/2021).

Chi tiết xin liên hệ: đồng chí Ngô Lan Hương - Điện thoại: 0905666314.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hp của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (đ
báo cáo);
- Bộ trưởng (đ
báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (đ
phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 453/BTP-VĐCXDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu453/BTP-VĐCXDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2021
Ngày hiệu lực23/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(02/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 453/BTP-VĐCXDPL

Lược đồ Công văn 453/BTP-VĐCXDPL 2021 rà soát đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 453/BTP-VĐCXDPL 2021 rà soát đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu453/BTP-VĐCXDPL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Chí Hiếu
        Ngày ban hành23/02/2021
        Ngày hiệu lực23/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (02/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 453/BTP-VĐCXDPL 2021 rà soát đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật

              Lịch sử hiệu lực Công văn 453/BTP-VĐCXDPL 2021 rà soát đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật

              • 23/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực