Công văn 4551/BNN-TC

Công văn 4551/BNN-TC về thanh lý tài sản của Dự án Đa dạng hóa nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4551/BNN-TC thanh lý tài sản của Dự án Đa dạng hóa nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4551/BNN-TC
V/v: Thanh lý tài sản của Dự án Đa dạng hóa nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp

Trả lời công văn số 1658/CV-DANN-TCKT ngày 23/8/2011 của Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp về việc thanh lý tài sản của Dự án Đa dạng hóa đã kết thúc do Ban Điều phối Trung ương quản lý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Tại Điều 2 của Quyết định số 377/QĐ-BNN-TC ngày 10/02/2010 về việc xử lý tài sản dự án hoàn thành, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt thanh lý tài sản là thiết bị đồ dùng hình thành từ dự án đa dạng hóa Nông nghiệp đã kết thúc do Ban Điều phối Trung ương quản lý bị hư hỏng không còn sử dụng đã hết hao mòn, nguyên giá 806.845.327 đồng.

Theo quy định tại khoản c, điểm 4, Điều 7 của Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc:

“Đối với tài sản có quyết định thanh lý: Phương thức, trình tự, thủ tục thanh lý thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước”.

Đề nghị Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp căn cứ quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ và Thông tư số 52/2009/NĐ-CP Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước">245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước để tổ chức thực hiện việc thanh lý tài sản đã được Bộ phê duyệt thanh lý tại Quyết định số 377/QĐ-BNN-TC ngày 10/02/2010 nêu trên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4551/BNN-TC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4551/BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/09/2011
Ngày hiệu lực 08/09/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4551/BNN-TC thanh lý tài sản của Dự án Đa dạng hóa nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4551/BNN-TC thanh lý tài sản của Dự án Đa dạng hóa nông nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4551/BNN-TC
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành 08/09/2011
Ngày hiệu lực 08/09/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 4551/BNN-TC thanh lý tài sản của Dự án Đa dạng hóa nông nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 4551/BNN-TC thanh lý tài sản của Dự án Đa dạng hóa nông nghiệp

  • 08/09/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/09/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực