Công văn 456/TCT-CS

Công văn 456/TCT-CS năm 2016 về miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 456/TCT-CS miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 456/TCT-CS
V/v: miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản.

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4091/CT-QLCKTTĐ ngày 21/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Nam Định đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau :

Tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:

"2. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước. ...".

Tại Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:

"5. Người được Nhà nước cho thuê đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng người được Nhà nước cho thuê đất không làm thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất".

Tại Khoản 5 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế quy định về Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất)".

Căn cứ quy định trên, việc áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất chỉ được thực hiện sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Theo đó, trường hợp Công ty cổ phần xây dựng Nasaco nộp hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản từ tháng 11/2015 thì Công ty chỉ được xét miễn từ tháng 11/2015 nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, QLCS- BTC;
- Vụ PC- TCT;

- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 456/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 456/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/01/2016
Ngày hiệu lực 29/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 456/TCT-CS

Lược đồ Công văn 456/TCT-CS miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 456/TCT-CS miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 456/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 29/01/2016
Ngày hiệu lực 29/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 456/TCT-CS miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản

Lịch sử hiệu lực Công văn 456/TCT-CS miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản

  • 29/01/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực