Công văn 4571/LĐTBXH-BĐG

Công văn 4571/LĐTBXH-BĐG về hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4571/LĐTBXH-BĐG 2017 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4571/LĐTBXH-BĐG
V/v hướng dẫn triển khai công tác bình đng giới thuộc CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

………………………………………………….
………………………………………………….

Ngày 25 tháng 4 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 565/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Căn cứ đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 3267/LĐTBXH-KHTC ngày 09 tháng 8 năm 2017 về việc phân bkinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thng trợ giúp xã hội năm 2017, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1490/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2017 về việc bổ sung dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017. Ngày 06 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2008/QĐ-BTC về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017.

Đối với Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Chương trình và các hoạt động được bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước đtriển khai thực hiện.

(Hướng dẫn, nội dung hoạt động chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Việc quản lý và sử dụng kinh phí áp dụng theo quy định tại Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.

Đề nghị Quý cơ quan căn cứ vào kinh phí đã được thông báo, thực hiện phân bcho các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch và thực hiện đúng mục tiêu, có hiệu quả kinh phí được giao. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Bình đẳng giới, số điện thoại: 024.3825.3875) để phối hợp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
báo cáo);
- Vụ KHTC;

- Lưu: VT, Vụ BĐG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Hồng Lan

 

PHỤ LỤC:

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Dự án 3: Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
(Kèm theo Công văn số 4571/LĐTBXH-BĐG ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Nội dung trọng tâm năm 2017

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu

1

Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đng giới

x

2

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử

 

3

Cung cấp dịch vụ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

 

4

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đng giới

 

 

PHỤ LỤC:

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Dự án 3: Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 của Ủy ban Dân tộc
(Kèm theo Công văn số 4571/LĐTBXH-BĐG ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Nội dung trọng tâm năm 2017

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu

1

Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đng giới

x

2

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử

 

3

Cung cấp dịch vụ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

 

4

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới

 

 

PHỤ LỤC:

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Dự án 3: Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
(Kèm theo Công văn số 4571/LĐTBXH-BĐG ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Nội dung trọng tâm năm 2017

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu

1

Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đng giới

x

2

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử

 

3

Cung cấp dịch vụ phòng, chng bạo lực trên cơ sở giới

 

4

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đng giới

 

 

PHỤ LỤC:

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Dự án 3: Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 của Hội Người mù Việt Nam
(Kèm theo Công văn số 4571/LĐTBXH-BĐG ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Nội dung trọng tâm năm 2017

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu

1

Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

x

2

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử

 

3

Cung cấp dịch vụ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

 

4

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới

 

 

PHỤ LỤC:

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Dự án 3: Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 của Bộ Nội vụ
(Kèm theo Công văn số 4571/LĐTBXH-BĐG ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Nội dung trọng tâm năm 2017

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu

1

Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đng giới

 

2

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử

x

3

Cung cấp dịch vụ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

 

4

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới

 

 

PHỤ LỤC:

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Dự án 3: Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 của Bộ Quốc phòng
(Kèm theo Công văn số 4571/LĐTBXH-BĐG ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Nội dung trọng tâm năm 2017

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu

1

Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

 

2

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử

 

3

Cung cấp dịch vụ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

 

4

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới

x

 

PHỤ LỤC:

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Dự án 3: Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 của Bộ Công an
(Kèm theo Công văn số 4571/LĐTBXH-BĐG ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Nội dung trọng tâm năm 2017

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu

1

Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

 

2

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử

 

3

Cung cấp dịch vụ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

 

4

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới

x

 

PHỤ LỤC:

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Dự án 3: Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
(Kèm theo Công văn số 4571/LĐTBXH-BĐG ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Nội dung trọng tâm năm 2017

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu

1

Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

 

2

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử

 

3

Cung cấp dịch vụ phòng, chng bạo lực trên cơ sở giới

- Hoàn thiện báo cáo đánh giá chất lượng địa chỉ tin cậy tại cộng đồng hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình hiện đang hoạt động và mô hình Ngôi nhà bình yên do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thực hiện.

x

4

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới:

- Tổ chức các lớp tập huấn về nâng cao năng lực về bình đng giới cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ các cấp do Học viện Phụ nữ Việt Nam thực hiện.

x

 

PHỤ LỤC:

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Dự án 3: Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
(Kèm theo Công văn số 4571/LĐTBXH-BĐG ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Nội dung trọng tâm năm 2017

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu

1

Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

 

2

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử

 

3

Cung cấp dịch vụ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

- Hoàn thiện báo cáo đánh giá chất lượng địa chỉ tin cậy tại cộng đồng hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình hiện đang hoạt động và mô hình Ngôi nhà bình yên do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thực hiện.

x

4

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới:

- Tổ chức các lớp tập huấn về nâng cao năng lực về bình đng giới cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ các cấp do Học viện Phụ nữ Việt Nam thực hiện.

x

 

PHỤ LỤC:

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Dự án 3: Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
(Kèm theo Công văn số 4571/LĐTBXH-BĐG ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Nội dung trọng tâm năm 2017

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu

1

Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

x

2

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử

 

3

Cung cấp dịch vụ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

 

4

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới:

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn do Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam thực hiện

x

 

PHỤ LỤC:

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Dự án 3: Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
(Kèm theo Công văn số 4571/LĐTBXH-BĐG ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Nội dung trọng tâm năm 2017

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu

1

Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

x

2

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử

 

3

Cung cấp dịch vụ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

 

4

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới:

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn do Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam thực hiện

x

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4571/LĐTBXH-BĐG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4571/LĐTBXH-BĐG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2017
Ngày hiệu lực31/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4571/LĐTBXH-BĐG

Lược đồ Công văn 4571/LĐTBXH-BĐG 2017 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4571/LĐTBXH-BĐG 2017 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4571/LĐTBXH-BĐG
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýĐào Hồng Lan
        Ngày ban hành31/10/2017
        Ngày hiệu lực31/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4571/LĐTBXH-BĐG 2017 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4571/LĐTBXH-BĐG 2017 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới

           • 31/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực