Công văn 4577/LĐTBXH-KHTC

Công văn 4577/LĐTBXH-KHTC về kiểm định công tác chỉ đạo, điều hành năm 2017 và đăng ký đề án vào chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4577/LĐTBXH-KHTC 2017 kiểm định công tác chỉ đạo điều hành


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4577/LĐTBXH-KHTC
V/v kiểm định công tác chỉ đạo, điều hành năm 2017 và đăng ký đề án vào chương trình công tác của CP, TTg năm 2018

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện công văn số 10997/VPCP-TH ngày 16/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2017 và đăng ký đề án vào chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị báo cáo như sau:

I. Nội dung báo cáo

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành năm 2017

a. Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, đơn vị:

- Đánh giá kết quả đạt được và ưu điểm trong chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước đơn vị phụ trách theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 02/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 8/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ,...

(Đánh giá cụ thể tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đơn vị được giao tại Quyết định số 54/QĐ-LĐTBXH ngày 09/01/2017 của Bộ ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2017; trong đó, có so sánh với cùng kỳ năm 2016 và kế hoạch năm 2017).

- Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, đơn vị.

b. Kết quả thực hiện các Đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được cụ thể hóa trong Quyết định số 55/QĐ-LĐTBXH ngày 05/01/2017 của Bộ về giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác năm 2017: Đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp trong công tác xây dựng, thực hiện và quản lý Chương trình công tác để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ. Thống kê tình hình thực hiện các đề án trong Chương trình công tác (theo mẫu Phụ lục I gửi kèm).

C. Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ năm 2017 liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị:

- Đánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

- Đánh giá kết quả đạt được và những ưu điểm trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ.

- Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ.

2. Về nhiệm vụ, giải pháp công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018

a. Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành mang tính đột phá, đổi mới của Bộ, đơn vị đối với lĩnh vực phụ trách năm 2018.

b. Đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

3. Về đăng ký đề án đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018

Các đơn vị xây dựng đề án và tóm tắt kế hoạch chuẩn bị từng đề án theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 21 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 và đăng ký danh mục đề án đưa vào Chương trình công tác của Bộ để đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó, xác định rõ thời gian cụ thể của từng cấp trình và đảm bảo tính khả thi, không đề xuất những đề án không có khả năng hoàn thành trong năm 2018 (theo mẫu Phụ lục II gửi kèm).

II. Phân công thực hiện

1. Các đơn vị

Chuẩn bị báo cáo chỉ đạo điều hành lĩnh vực đơn vị phụ trách theo nội dung hướng dẫn tại Mục I và gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ trước ngày 10/11/2017.

2. Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị

- Tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án theo chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ; báo cáo cải cách hành chính của Bộ năm 2017, gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 10/11/2017.

- Tổng hợp trình Bộ gửi Văn phòng Chính phủ các danh mục Đề án đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018 trước ngày 15/11/2017 theo yêu cầu tại công văn số 10997/VPCP-TH.

3. Văn phòng Bộ

- Tng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ theo quy định tại Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ; tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 và công tác chỉ đạo, điều hành, hoạt động của Lãnh đạo Bộ năm 2017, gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 10/11/2017.

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.

4. Thanh tra Bộ: (i) Tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư và khiếu nại, tố cáo của Bộ và toàn ngành năm 2017; (ii) Tình hình và kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 25/11/2017.

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính: (i) Báo cáo tình hình và kết quả triển khai Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (ii) Tổng hợp, xây dựng báo cáo chung trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/12/2017.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chun bị báo cáo đầy đủ nội dung và đảm bảo đúng tiến độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 


ĐƠN VỊ:

Phụ lục I

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2017

(Từ ngày 01/01/2017-đến thời điểm báo cáo)

(Kèm theo công văn số 4577/LĐTBXH-KHTC ngày 31/10/2017)

STT

Tên đề án

Nguồn văn bản giao (Số văn bản và ngày giao)

Số ttrình (số văn bản và ngày trình CP, TTg CP phê duyệt)

Số quyết định ban hành (số quyết định và ngày ban hành)

Số văn bản cho lùi, cho rút khỏi CTCT năm

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ:

Phụ lục II

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2018

(Kèm theo công văn số 4577/LĐTBXH-KHTC ngày 31/10/2017)

STT

Tên đề án

Thời gian trình, cấp trình
(Xác định theo tháng)

Nguồn văn bản giao

Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ

Ban bí thư

Bộ Chính trị

UBTV Quốc hội

Quốc hội

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Cột Nguồn văn bản giao: đề nghị nêu rõ là đề xuất mới hay được giao tại nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận... Đối với từng đề án (số, ký hiệu, ngày văn bản)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4577/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4577/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2017
Ngày hiệu lực31/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4577/LĐTBXH-KHTC

Lược đồ Công văn 4577/LĐTBXH-KHTC 2017 kiểm định công tác chỉ đạo điều hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4577/LĐTBXH-KHTC 2017 kiểm định công tác chỉ đạo điều hành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4577/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýDoãn Mậu Diệp
        Ngày ban hành31/10/2017
        Ngày hiệu lực31/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4577/LĐTBXH-KHTC 2017 kiểm định công tác chỉ đạo điều hành

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4577/LĐTBXH-KHTC 2017 kiểm định công tác chỉ đạo điều hành

           • 31/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực