Công văn 4583/BGDĐT-GDTX

Công văn 4583/BGDĐT-GDTX về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4583/BGDĐT-GDTX tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4583/BGDĐT-GDTX
V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo sở GDĐT phối hợp với hội khuyến học và các đơn vị có liên quan tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 với các nội dung cụ thể như sau:

1.Thời gian: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 được phát động trên phạm vi cả nước từ ngày 29/9/2014 đến hết ngày 5/10/2014. Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 29/9/2014 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa - giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa,..); các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo của địa phương; đại diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên...

2. Chủ đề: “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”

3. Nội dung các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình...), treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về các hoạt động giáo dục, học tập diễn ra trong suốt tuần lễ; tuyên truyền thông qua hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa - thể thao ở địa phương bằng các hình thức: hội thảo, tọa đàm, thăm quan, hội diễn văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao, ngày hội đọc,…

- Tổ chức các lớp học: bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; các lớp học nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục kỹ năng sống; các lớp học theo chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ, xóa mù chữ….;

- Sở GDĐT phối hợp với hội khuyến học chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tổ chức khai giảng năm học, kết hợp với việc triển khai thí điểm xây dựng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng;

- Các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và các đề án thành phần đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”; Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”; Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”).

Kết thúc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, sở GDĐT phối hợp với hội khuyến học tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện (kèm theo một số hình ảnh tiêu biểu về các lớp học, các hoạt động liên quan đến việc tổ chức Tuần lễ tại địa phương) về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục thường xuyên) theo địa chỉ email: [email protected]; và Hội Khuyến học Việt Nam (qua Ban Phong trào) theo địa chỉ email: [email protected] trước ngày 20/10/2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Hội Khuyến học Việt Nam (để phối hợp);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để phối hợp);
- Các sở GDĐT, hội KH cấp tỉnh (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký
Nguyễn Vinh Hiển

 


MẪU BÁO CÁO GỬI VỀ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BC-SGDĐT

............, ngày.........tháng.........năm 2014

 

BÁO CÁO VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2014
(Kèm theo Công văn số…… /……, ngày……/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo ……..)

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 (Vụ Giáo dục thường xuyên)

I. Công tác chỉ đạo

II. Kết quả cụ thể

1. Các kết quả theo từng hoạt động đã thực hiện nhằm hưởng ứng Tuần lễ

Nội dung hoạt động

Kết quả, số lượng

Ghi chú

1. Kế hoạch tổ chức Tuần lễ HTSĐ

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

 

 

2. Các phương tiện thông tin:

- Số bài viết trên các báo:

- Số tin, phóng sự phát trên đài truyền hình:

- Số bài, tin đã phát trên đài phát thanh :

- Số tờ báo tường, số bài viết về HTSĐ-XDXHHT:

- ………….

 

 

3. Các hoạt động tuyên truyền:

- Số lượng tờ rơi đã phát hành:

- Số lượng sách, tài liệu đã phát hành:

- Số băng rôn, panô, khẩu hiệu đã thực hiện:

- ………….

 

 

4. Hội thảo, tọa đàm, triển lãm... về HTSĐ-XDXHHT:

- Số lần hội thảo, tọa đàm :

- Số người tham gia:

- Triển lãm, số lượt người dự :

- Hội diễn văn nghệ :

- ………….

 

 

5. Khai giảng các lớp:

- Số lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động đã tổ chức:

- Số lượt người tham gia

- Số lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học:

- Số lượt người tham gia:

- Số lớp dạy nghề cho lao động nông thôn:

- Số lượt người tham gia:

- Số lớp giáo dục kỹ năng sống:

- Số lượt người tham gia:

- Số lớp học theo chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ:

- Số lượt người tham gia:

- Số lớp xóa mù chữ:

- Số lượt người tham gia:

- Các lớp khác:

- Số lượt người tham gia:

 

 

Tổng kết, khen thưởng:

- Số đơn vị được khen thưởng:

- Số cá nhân được khen thưởng:

- Tổng kinh phí khen thưởng:

 

 

2. Những thuận lợi và khó khăn

III. Kế hoạch tiếp theo nhằm hưởng ứng Tuần lễ

IV. Đề xuất, kiến nghị

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ….
- Lưu: VT,

GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4583/BGDĐT-GDTX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4583/BGDĐT-GDTX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2014
Ngày hiệu lực26/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4583/BGDĐT-GDTX

Lược đồ Công văn 4583/BGDĐT-GDTX tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4583/BGDĐT-GDTX tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4583/BGDĐT-GDTX
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành26/08/2014
        Ngày hiệu lực26/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4583/BGDĐT-GDTX tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4583/BGDĐT-GDTX tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014

              • 26/08/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/08/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực