Công văn 4590/TCT-CS

Công văn 4590/TCT-CS năm 2015 giải đáp chính sách thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4590/TCT-CS 2015 giải đáp chính sách thuế tài nguyên


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4590/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách thuế tài nguyên.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Trả lời Công văn số 3918/CT-KTT2 đề ngày 29/07/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc vướng mắc tính thuế tài nguyên đối với nước biển dùng để làm mát hệ thống thiết bị nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 6 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định:

“Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.”

- Tại Khoản 8, Điều 2 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên quy định:

“Điều 2. Đi tượng chịu thuế

8. Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất.”

- Tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế:

+ Khoản 1, Điều 4 quy định:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 2 như sau:

“Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất, trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và nước bin đ làm mát máy.

Nước bin làm mát máy quy định tại Khoản này phải đảm bảo các yêu cu về môi trường, về hiệu quả sử dụng nước tuần hoàn và điều kiện kinh tế kỹ thuật chuyên ngành.

Bộ Tài chính chủ trì phi hợp với các Bộ liên quan đ hướng dn nước biển làm mát máy thuộc đối tượng không chịu thuế tài nguyên quy định tại khoản này."’’

+ Khoản 1, Điều 6 quy định:

“Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đi, b sung một s điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành.”

- Tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên:

+ Khoản 5, Điều 2 quy định:

“Điều 2. Đi tượng chịu thuế

5. Nước thiên nhiên, bao gồm: Nước mặt và nước dưới đất; trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và nước bin đ làm mát máy.

Nước biển làm mát máy quy định tại khoản này phải đảm bảo các yêu cầu về môi trường, hiệu quả sử dụng nước tuần hoàn và điều kiện kinh tế kỹ thuật chuyên ngành được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Trường hợp sử dụng nước biển mà gây ô nhiễm, không đạt các tiêu chun v môi trường thì xử lý theo quy định tại Nghị định s 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành hoặc sửa đi, bổ sung, thay thế (nếu có).”

+ Khoản 2, Điều 13 quy định:

“Điều 13. T chức thực hiện

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015 thay thế Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính.”

Đ nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ cụ thể để giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ CST (BTC);
- Phó TCTg Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT. CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4590/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4590/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/11/2015
Ngày hiệu lực 05/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4590/TCT-CS 2015 giải đáp chính sách thuế tài nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4590/TCT-CS 2015 giải đáp chính sách thuế tài nguyên
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4590/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Ngô Văn Độ
Ngày ban hành 05/11/2015
Ngày hiệu lực 05/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 4590/TCT-CS 2015 giải đáp chính sách thuế tài nguyên

Lịch sử hiệu lực Công văn 4590/TCT-CS 2015 giải đáp chính sách thuế tài nguyên

  • 05/11/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/11/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực