Công văn 460/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 460/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 về tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 460/BGDĐT-NGCBQLGD 2021 tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 460/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Chính phủ

Ngày 09/11/2020, tại Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hi đã cho ý kiến về việc tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo (Thông báo số 4078/TB-TTKQH ngày 11/11/2020) nhm giúp nhà giáo ổn định đi sống, yên tâm công tác trong thi gian chính sách tiền lương mới chưa được áp dụng.

Thực hiện ý kiến ch đạo ca Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc ti Công văn số 9903/VPCP-KTTH ngày 26/11/2020 ca Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào to đã dự tho các phương án đề xuất tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo và xin ý kiến 4 Bộ: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Lao động-Thương binh và Xã hội (Công văn số 5643/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 28/12/2020). Bộ Giáo dục và Đào to xin trân trọng báo cáo Chính ph v nhng nội dung cụ thể như sau:

1. Các phương án Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến

Phương án 1: Chính ph ban hành văn bản Thông báo cho phép tiếp tục áp dụng chế độ phụ cấp thâm nn nhà giáo theo quy định tại Nghị định s 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 ca Chính ph.

Phương án 2: Chính ph ban hành Ngh quyết phiên họp, trong đó cho phép tiếp tục áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo theo quy định tại Ngh định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 ca Chính ph.

Phương án 3: Th tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo theo quy định ca Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Phương án 4: Chính phủ ban hành Nghị định v chế đồ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

2. Ý kiến ca các B

Đồng thuận với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào to, các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội đều đng ý đề nghị Chính ph ban hành văn bản hướng dn cụ thể theo thẩm quyền về việc tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo cho đến khi triển khai chính sách tiền lương mới. Bộ Nội vụ đ xuất chọn phương án 1 (Công văn s 58/BNV-TL ngày 07/01/2021); Bộ Tư pháp (Công văn số 36/BTP-PLDSKT ngày 06/01/2021), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Công văn s 143/TCGDNN-NG ngày 21/11/2021) đ xuất chọn phương án 4; Bộ Tài chính (Công văn số 639/BTC-HCSN ngày 20/01/2021) đề ngh Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cu phi hợp với cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực tư pháp đ lựa chọn phương án phù hợp.

3. Đề xut của Bộ Giáo dục và Đào to

Trên cơ sý kiến góp ý của các Bộ liên quan và giúp các địa phương có căn cứ tiếp tục trin khai thực hiện chế độ phụ cp thâm niên nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất: Chính phủ ban hành Nghị quyết ca Chính ph cho phép tiếp tục áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại Nghị định s 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 ca Chính ph.

Lý do:

- Các quy định về thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo vn gi nguyên nên ch cần ban hành Ngh quyết của Chính phủ cho phép tiếp tục thc hiện các quy định tại Ngh định s 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ để giảm th tục hành chính trong ban hành văn bản;

- Đã có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý;

- Bo đm nhanh, đáp ứng kịp thời đòi hi thực tin;

- Thực tiễn Chính phủ cũng đã đưa vào Nghị quyết phiên họp để x lý một số vấn đề cp bách phát sinh từ thc tiễn (chẳng hạn Nghị quyết s 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đi với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế cho phép hợp đồng lao động đối với giáo viên đ gii quyết vấn đề thiếu giáo viên các địa phương).

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
ủ tướng, các Phó Th tướng Chính ph (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội
, Văn phòng Chính ph (để b/c);
- Kim toán Nhà nước (để p/h);
- Các Bộ: TC, TP, NV, LĐTB&XH, VPCP (để p/h);
-
Bộ trưởng (đ b/c):
- Các Thứ trư
ng (để p/h);
- Lưu: VT, NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 460/BGDĐT-NGCBQLGD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu460/BGDĐT-NGCBQLGD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2021
Ngày hiệu lực02/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(03/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 460/BGDĐT-NGCBQLGD 2021 tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 460/BGDĐT-NGCBQLGD 2021 tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu460/BGDĐT-NGCBQLGD
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Ngọc Thưởng
        Ngày ban hành02/02/2021
        Ngày hiệu lực02/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (03/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 460/BGDĐT-NGCBQLGD 2021 tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

           Lịch sử hiệu lực Công văn 460/BGDĐT-NGCBQLGD 2021 tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

           • 02/02/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/02/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực