Công văn 460/UBND-KGVX

Công văn 460/UBND-KGVX năm 2021 về học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 460/UBND-KGVX 2021 học sinh sinh viên tạm dừng đến trường phòng chống COVID-19 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 460/UBND-KGVX
V/v học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- SLao động Thương binh và Xã hội;
- Sở Y tế;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 456/TTrLN: GDĐT-YT ngày 15/02/2021 của liên S: Giáo dục và Đào tạo và Y tế; T trình s765/TTr-SLĐTBXH ngày 15/02/2021 đề nghị cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề xuất của liên S: Giáo dục và Đào tạo và Y tế tại Tờ trình số 456/TTrLN: GDĐT-YT ngày 15/02/2021, của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 765/TTr-SLĐTBXH ngày 15/02/2021 về việc cho học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021. Trong thời gian này các trường, các đơn vị tổ chức dạy học trực tuyến qua internet để đảm bảo chương trình học tập.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, SLao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thông báo đến các đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bo đúng quy định pháp luật và Thành ph.

3. Giao SY tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã, các trường, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Trung ương và Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Th
ành ủy;
- Các Bộ: Giáo dục v
à Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực H
ĐND Thành phố;
- Ch
tịch UBND Thành phố;
- Các PC
T UBND Thành ph;
- VP
UB: CVP, Các PCVP; Các phòng: KGVX, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 460/UBND-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu460/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2021
Ngày hiệu lực15/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(18/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 460/UBND-KGVX

Lược đồ Công văn 460/UBND-KGVX 2021 học sinh sinh viên tạm dừng đến trường phòng chống COVID-19 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 460/UBND-KGVX 2021 học sinh sinh viên tạm dừng đến trường phòng chống COVID-19 Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu460/UBND-KGVX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýChử Xuân Dũng
        Ngày ban hành15/02/2021
        Ngày hiệu lực15/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (18/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 460/UBND-KGVX 2021 học sinh sinh viên tạm dừng đến trường phòng chống COVID-19 Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 460/UBND-KGVX 2021 học sinh sinh viên tạm dừng đến trường phòng chống COVID-19 Hà Nội

              • 15/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực