Công văn 4602/LĐTBXH-PC

Công văn 4602/LĐTBXH-PC hướng dẫn Quyết định 31/2009/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4602/LĐTBXH-PC hướng dẫn Quyết định 31/2009/QĐ-TTg


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4602/LĐTBXH-PC
V/v Hướng dẫn bổ sung Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 02/6/2008 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1848/LĐTBXH-PC hướng dẫn triển khai Đề án Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động). Đến nay hầu hết các tỉnh, thành phố đã chủ động triển khai thực hiện Đề án, bước đầu đã đạt được một số kết quả, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện đã gặp một số khó khăn, vướng mắc, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các Bộ, đoàn thể, địa phương) triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Về tổ chức

a) Tại Tiểu đề án 4. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định của pháp luật liên quan cho người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: trong thời gian qua việc triển khai ở một số địa phương gặp khó khăn, do nhiều địa phương không có cơ quan đầu mối là Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Để bảo đảm kế hoạch triển khai Đề án, đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa có Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Tiểu Đề án 4 ở địa phương.

Riêng thành phố Hà Nội thì Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Ban thực hiện Đề án của thành phố tổ chức triển khai, thực hiện.

b) Đối với những địa phương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án (riêng Tiểu Đề án 1) mà không thành lập Ban thực hiện Đề án, yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan thuộc Đề án tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần của Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và Công văn số 1848/LĐTBXH-PC ngày 02/6/2009.

c) Hiện nay còn một số tỉnh chưa phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án, yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án và thành lập Ban thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động ở địa phương theo quy định tại Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kinh phí thực hiện Đề án

a) Nguồn kinh phí thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động đã quy định điểm 3 Mục III “Kinh phí thực hiện Đề án ở địa phương do ngân sách địa phương bố trí. Hàng năm Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ các nội dung hoạt động của Đề án thuộc địa phương mình lập dự toán kinh phí trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.

b) Kinh phí thực hiện Đề án thẩm quyền, phổ biến pháp luật lao động không thuộc kinh phí của Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Kinh phí thực hiện Đề án này được bố trí trong dự toán chi quản lý hành chính của các cơ quan, việc lập dự toán chi tiết hàng năm được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước trên cơ sở các nội dung hoạt động của đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung của Đề án này và Luật Ngân sách nhà nước phê duyệt riêng nguồn kinh phí để đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Đề án đã đề ra.

c) Việc lập dự toán kinh phí chi tiết căn cứ theo Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/05/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và vận dụng một số văn bản khác liên quan đến tập huấn, hội thảo, nghiên cứu soạn thảo tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục.

3. Tổ chức thực hiện Đề án

a) Yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan hữu quan khẩn trương tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai quyết liệt các nội dung của Đề án, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Đề án. Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo về Ban Điều hành Đề án ở Trung ương.

b) Đề nghị Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành Chủ trì các Tiểu đề án; Bộ Tài chính (Tiểu đề án 2); Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tiểu Đề án 3); Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Tiểu Đề án 4); Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Tiểu Đề án 5 căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình và sự phân công trách nhiệm tại Đề án chỉ đạo, hướng dẫn toàn ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện; đồng thời kịp thời xử lý giải quyết theo thẩm quyền những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện do các địa phương phản ánh.

c) Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo đôn đốc các sở, ban, ngành triển khai thực hiện; cân đối, bố trí nguồn kinh phí hợp lý, kịp thời cho các cơ quan để đảm bảo thực hiện Đề án.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các cơ quan, địa phương phản ánh kịp thời về Ban Điều hành Đề án (Thường trực là Tổ thư ký Đề án tại Vụ Pháp chế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội: Điện thoại 0438.296.545, email: [email protected]) để nghiên cứu, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Các Sở LĐTBXH (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4602/LĐTBXH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4602/LĐTBXH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2010
Ngày hiệu lực24/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4602/LĐTBXH-PC

Lược đồ Công văn 4602/LĐTBXH-PC hướng dẫn Quyết định 31/2009/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 4602/LĐTBXH-PC hướng dẫn Quyết định 31/2009/QĐ-TTg
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu4602/LĐTBXH-PC
     Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
     Người kýPhạm Minh Huân
     Ngày ban hành24/12/2010
     Ngày hiệu lực24/12/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 4602/LĐTBXH-PC hướng dẫn Quyết định 31/2009/QĐ-TTg

          Lịch sử hiệu lực Công văn 4602/LĐTBXH-PC hướng dẫn Quyết định 31/2009/QĐ-TTg

          • 24/12/2010

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 24/12/2010

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực