Công văn 4615/TCT-KTNB

Công văn 4615/TCT-KTNB năm 2013 tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4615/TCT-KTNB 2013 kiểm tra rà soát giải quyết khiếu nại tố cáo phức tạp tồn đọng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4615/TCT-KTNB
V/v tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 14115/BTC-TTr ngày 21/10/2013 của Bộ Tài chính về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài:

- Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và chỉ đạo bộ phận được giao nhiệm vụ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và các Chi cục Thuế trực thuộc chủ động kiểm tra, rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài thuộc thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên nhằm hạn chế tối đa các tình huống phát sinh, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

- Quá trình kiểm tra rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài cần phải tạo được sự đồng thuận, thống nhất giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn của địa phương để thống nhất phương án giải quyết.

- Tổ chức đối thoại với công dân với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan để xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp của công dân gắn với giáo dục, thuyết phục, giải thích, hướng dẫn pháp luật để công dân hiểu rõ và chấp thuận phương án đã được thống nhất giữa các cơ quan, tổ chức.

- Việc giải quyết phải đảm bảo có lý, có tình, thực hiện đúng quy trình, thủ tục, quy định của pháp luật. Đối với các vụ việc đã giải quyết có sai sót, đề nghị Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế xem xét, quyết định giải quyết lại vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và chỉ đạo các bộ phận, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quyết định ngay, không để kéo dài. Đối với các vụ việc gặp vướng mắc trong áp dụng pháp luật khi đưa ra phương án giải quyết thì có văn bản đề nghị các ban, ngành chức năng phối hợp hoặc xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Định kỳ các Cục Thuế bổ sung nội dung này trong báo cáo (quí I, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm) gửi về Tổng cục Thuế để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

2. Phối hợp cung cấp thông tin công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2308/TCT-KTNB ngày 30/06/2011 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện theo thông báo số 03/TB-BCS ngày 13/5/2010 của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính về việc thực hiện ý kiến của Ban Bí thư tại Thông báo số 307-TB/TW ngày 10/2/2010 về Đề án đổi mới công tác tiếp công dân. Do đó đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo bộ phận tiếp công dân của Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo các vụ việc đông người, phức tạp đã tiếp và kết quả tiếp công dân. Qua đó, dự báo cáo các vụ việc phức tạp có khả năng khiếu nại, tố cáo lên cơ quan cấp trên.

Hàng tháng (trước ngày 10) đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố gửi báo cáo công tác tiếp công dân về Tổng cục Thuế để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thực hiện nghiêm các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong việc tiếp công dân; bố trí địa điểm tiếp công dân phù hợp; tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất nơi tiếp công dân; bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực, chuyên môn tốt, có trách nhiệm trong công tác tiếp công dân; gắn việc tiếp công dân với theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố kịp thời báo cáo về Tổng cục Thuế./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để b/c);
- Thanh tra Bộ Tài chính (để b/c);
- ĐD VP TCT tại TP HCM;
- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
- Lưu: VT, KTNB (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Thuộc tính Công văn 4615/TCT-KTNB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4615/TCT-KTNB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2013
Ngày hiệu lực26/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước

Lược đồ Công văn 4615/TCT-KTNB 2013 kiểm tra rà soát giải quyết khiếu nại tố cáo phức tạp tồn đọng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4615/TCT-KTNB 2013 kiểm tra rà soát giải quyết khiếu nại tố cáo phức tạp tồn đọng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4615/TCT-KTNB
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLê Hồng Hải
        Ngày ban hành26/12/2013
        Ngày hiệu lực26/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4615/TCT-KTNB 2013 kiểm tra rà soát giải quyết khiếu nại tố cáo phức tạp tồn đọng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4615/TCT-KTNB 2013 kiểm tra rà soát giải quyết khiếu nại tố cáo phức tạp tồn đọng

            • 26/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực