Công văn 4645/TCT-CS

Công văn 4645/TCT-CS năm 2015 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4645/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4645/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kết cấu Vinayama
(Địa chỉ: Lô H4-1, KCN Quế Võ, p. Vân Dương, tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 20/2015/VinaLTD ngày 2/8/2015; công văn số 19/2015/VinaLTD của Công ty TNHH Kết cấu Vinayama về ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN

Tiết a Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“a) Dự án đu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

- Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giy phép đu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó.”

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu, để được hưởng các ưu đãi thuế theo diện dự án đầu tư mới các quy định nêu trên thì phải đáp ứng quy định tại tiết a, khoản 5, Điều 18 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC nêu trên.

Theo báo cáo của Công ty tại các công văn nêu trên, Công ty được thành lập theo Giấy CNĐT số 212043.000859 ngày 4/12/2013; tháng 4/2014 thực hiện khởi công xây dựng tháng 4/2014 và đi vào hoạt động tháng 8/2014. Tính đến thời điểm phát sinh doanh thu Công ty chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thì Công ty chưa đủ điều kiện là dự án đầu tư mới để được hưởng ưu đãi quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

2. Về ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào KCN:

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thực hiện tại KCN không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 thì doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi) trong giai đoạn 2009 - 2013 thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13 cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

Theo báo cáo của Công ty tại các công văn nêu trên và các tài liệu kèm theo, Công ty TNHH kết cấu thép Vinayama là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư trong năm 2013 và thực hiện tại KCN Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, nếu KCN này không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13 cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

3. Về ưu đãi đối với thu nhập từ dịch vụ lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp:

Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định:

“đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ phát sinh ngoài khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và địa bàn ưu đãi thuế không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 4 và Điều 15, Điều 16 Nghị định này.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp đáp ứng thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp thì chỉ áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập phát sinh từ các hoạt động thực hiện trong KCN, trường hợp Công ty có các khoản thu nhập từ dịch vụ lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp thực hiện ngoài KCN thì không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN. Nội dung này, Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm xử lý của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh nêu tại công văn số 1262/CT-TTHT ngày 22/5/2015.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Kết cấu Vinayama được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4645/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4645/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/11/2015
Ngày hiệu lực 05/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4645/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4645/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2015
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4645/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành 05/11/2015
Ngày hiệu lực 05/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 4645/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2015

Lịch sử hiệu lực Công văn 4645/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2015

  • 05/11/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/11/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực