Công văn 4647/TCT-CS

Công văn 4647/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4647/TCT-CS 2017 về thuế giá trị gia tăng sản phẩm trồng trọt chăn nuôi thủy sản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4647/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2869/CT-KTT2 ngày 5/6/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về thuế GTGT. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định về đối tượng không chịu thuế.

Căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 7/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

Căn cứ Điều 4, Điều 5 và Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng Quản lý thuế">130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi và sửa đổi các Thông tư về thuế quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng).

Về thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy hải sản, Bộ Tài chính đã có công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/05/2014, công văn số 15895/BTC-CST ngày 31/10/2014, công văn số 11604/BTC-TCT ngày 19/08/2014 và Tổng cục Thuế đã có công văn số 3393/TCT-CS ngày 20/08/2014 hướng dẫn.

Trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện khác với hướng dẫn của Bộ Tài chính/Tổng cục Thuế tại các công văn nêu trên thì thực hiện điều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, KK&KTT (TCT);
- Webs
ite TCT;
- Lưu: VT, CS (3)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4647/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4647/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/10/2017
Ngày hiệu lực 10/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4647/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4647/TCT-CS 2017 về thuế giá trị gia tăng sản phẩm trồng trọt chăn nuôi thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4647/TCT-CS 2017 về thuế giá trị gia tăng sản phẩm trồng trọt chăn nuôi thủy sản
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4647/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 10/10/2017
Ngày hiệu lực 10/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 4647/TCT-CS 2017 về thuế giá trị gia tăng sản phẩm trồng trọt chăn nuôi thủy sản

Lịch sử hiệu lực Công văn 4647/TCT-CS 2017 về thuế giá trị gia tăng sản phẩm trồng trọt chăn nuôi thủy sản

  • 10/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực