Công văn 4658/BNN-TCTL

Công văn 4658/BNN-TCTL năm 2013 tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn hồ chứa nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4658/BNN-TCTL năm 2013 tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn hồ chứa nước


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4658/BNN-TCTL
V/v tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn hồ chứa nước

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 21/CT-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý an toàn đập ngay từ năm 2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Tổ chức kiểm định an toàn đập trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ và hướng dẫn công tác kiểm định an toàn đập tại các Thông tư số 72/2007/NĐ-CP">33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương; đồng thời tham khảo Sổ tay an toàn đập do Hội đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam biên soạn tháng 12/2012.

b) Xác định các hồ chứa mà vùng bị ảnh hưởng ngập lụt ở hạ du đập trên địa bàn quản lý có dân cư sinh sống hoặc có công trình hạ tầng xã hội, kinh tế, kỹ thuật quan trọng để tổ chức lập phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ và hướng dẫn lập phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập tại Thông tư số 72/2007/NĐ-CP">33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời tham khảo Sổ tay an toàn đập do Hội đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam biên soạn tháng 12/2012.

c) Chỉ đạo và kiểm tra công tác lập, rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành đập, điều tiết nước hồ chứa trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý trong đó tập trung chỉ đạo vận hành công trình theo tình hình thực tế để bảo đảm an toàn cho công trình và giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du đập khi xả lũ.

d) Tăng cường kiểm tra công tác an toàn đập trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý đặc biệt là đối với các hồ chứa lớn, quan trọng và các hồ chứa mà vùng bị ảnh hưởng ngập lụt ở hạ du tập trung dân cư sinh sống, trong đó tập trung rà soát điều kiện năng lực của chủ đập đảm bảo đáp ứng yêu cầu quy định tại Thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

e) Chỉ đạo các chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ các dự án sửa chữa cấp bách bảo đảm an toàn hồ chứa (theo Văn bản số 1383/TTg-KTTH ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) để kịp hoàn thành trước mùa mưa, bão năm 2014.

f) Tổ chức diễn tập phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập để nâng cao tính chủ động của người dân và chính quyền địa phương khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

g) Căn cứ kết quả kiểm định an toàn đập và kết hợp với công tác kiểm tra công trình trước mùa mưa, bão để quyết định bố trí nguồn lực sửa chữa, nâng cấp đập không đảm bảo an toàn hoặc có giải pháp xử lý tạm thời trước mùa mưa bão năm 2014 nhằm bảo đảm an toàn cho đập và nhân dân vùng hạ du đập.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tổng cục Thủy lợi

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 21/CT-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước.

- Tập trung chỉ đạo hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn kèm theo;

- Chỉ đạo các chủ đầu tư các dự án xây dựng hồ chứa nước do Tổng cục quản lý tăng cường công tác bảo đảm an toàn đập trong quá trình thi công;

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, lập danh mục các hồ chứa thủy lợi có nguy cơ mất an toàn; sắp xếp thứ tự ưu tiên để xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn công trình.

b) Cục Quản lý xây dựng công trình

- Chỉ đạo các chủ đầu tư các dự án xây dựng hồ chứa nước do Cục quản lý tăng cường công tác bảo đảm an toàn đập trong quá trình thi công;

- Phối hợp với Tổng cục Thủy lợi trong công tác quản lý an toàn đập.

c) Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa

- Tăng cường công tác bảo đảm an toàn đập hồ Dầu Tiếng, Phước Hòa;

- Tổ chức kiểm định đập hồ Dầu Tiếng trong Quý I/2014;

- Rà soát, cập nhật kế hoạch phòng, chống lũ, lụt hạ du đập Dầu Tiếng; phối hợp với chính quyền các địa phương vùng ngập lụt hạ du công trình diễn tập phương án phòng, chống lũ lụt.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên để bảo đảm an toàn đập, tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước trước những diễn biến ngày càng bất thường của thời tiết, khí hậu./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Cao Đức Phát (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hồ chứa;
- Bộ Công thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hồ chứa;
- Tập đoàn Điện Lực Việt Nam;
- Cục Quản lý XDCT;
- Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng-Phước Hòa;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4658/BNN-TCTL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4658/BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/12/2013
Ngày hiệu lực 31/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4658/BNN-TCTL năm 2013 tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn hồ chứa nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4658/BNN-TCTL năm 2013 tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn hồ chứa nước
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4658/BNN-TCTL
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành 31/12/2013
Ngày hiệu lực 31/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4658/BNN-TCTL năm 2013 tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn hồ chứa nước

Lịch sử hiệu lực Công văn 4658/BNN-TCTL năm 2013 tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn hồ chứa nước

  • 31/12/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/12/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực