Công văn 466/BCT-TTTN

Công văn 466/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 466/BCT-TTTN 2021 điều hành kinh doanh xăng dầu


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 466/BCT-TTTN
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình n giá và điu hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính ph về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC);

Căn cứ Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điu của Thông tư liên tịch số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình n giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định s 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính ph về kinh doanh xăng du (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT);

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Công văn số 4098/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn c Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 288/BTC-QLG ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính về chi phí v thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu;

Căn cứ các Công văn của Bộ Tài chính số 3910/BTC-QLG ngày 04 tháng 4 năm 2018 v công bgiá cơ sở xăng RON95, số 367/BTC-QLG ngày 06 tháng 4 năm 2018 về tính giá cơ sở xăng RON95, số 404/BTC-QLG ngày 17 tháng 4 năm 2018 về công bố giá cơ s mặt hàng xăng RON95;

Căn cứ Công văn số 1134/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về công bố giá cơ sở xăng dầu;

Căn c Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thưng vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường;

Căn cCông văn số 10368/BTC-QLG ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc điều chnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam trong giá cơ sở xăng dầu;

n cứ Công văn số 2788/BTC-QLG ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc mức chi phí tối đa đưa dầu FO 180CST 3,5S từ nước ngoài v Việt Nam trong giá cơ sở xăng du;

Căn cứ Công văn số 7779/BTC-QLG ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc điều chnh chi phí kinh doanh định mức, chi phí định mức đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam trong giá cơ sở xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 104/BTC-QLG ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính tham gia ý kiến về phương án điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn c thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 25 tháng 01 năm 2021 (sau đây gọi tt là ký công bố) và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NDCP, Thông tư liên tịch số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT;

Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:

Mt hàng

Giá cơ sở kỳ trước liền kề, ngày[1] 11/01/2021 (đồng/lít, kg)

Giá cơ sở kỳ công bố[2] (đồng/lít,kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công b với giá cơ sở kỳ trước liền kề

(đồng/lít.kg)

(%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1.Xăng E5RON92

17.048

17.659

+611

+3,58

2. Xăng RON95-III

17.130

17.670

+540

+3,15

3. Dầu điêzen 0.05S

12.847

13.342

+495

+3,85

4. Du hỏa

11.858

12.308

+450

+3,80

5. Dầu Madút 180CST 3.5S

12.453

12.872

+419

+3,36

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

1.1. Trích lập Quỹ Bình n giá xăng dầu

- Xăng E5RON92: 0 đồng/lít;

- Xăng RON95: 0 đồng/lít;

- Du diezen: 0 đồng/lít;

- Dầu hỏa: 0 đồng/lít;

- Du madút: 0 đồng/kg.

1.2. Chi s dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

- Xăng E5RON92: 1.350 đồng/lít;

- Xăng RON95: 400 đồng/lít;

- Du điêzen: 300 đồng/lít;

- Dầu hỏa: 400 đồng/lít;

- Dầu madút: 250 đồng/kg.

2. Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng du tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng du tiêu dùng phbiến trên thị trưng không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 16.309 đng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 17.270 đồng/Iít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 13.042 đồng/lít;

- Dầu ha: không cao hơn 11.908 đồng/lít;

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 12.622 đồng/kg.

3. Thời gian thực hiện

- Trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình n giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng t 15 giờ 00 ngày 26 tháng 01 năm 2021.

- Điều chnh giá bán các mặt hàng xăng du: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 26 tháng 01 năm 2021 đối với các mặt hàng xăng dầu.

- K từ 15 giờ 00 ngày 26 tháng 01 năm 2021, là thời đim Liên Bộ Công Thương - Tài chính công b giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên B Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng du quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định s 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.

Bộ Công Thương thông báo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu biết, thực hin và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Công Thương - Tài chính để giám sát theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- L
ãnh đạo Bộ Công Thương (b/c);
- Lãnh
đạo Bộ Tài chính (b/c);
- Cục Quản Giá, Thanh tra Bộ (BTC);
- Tổng
cục Quản lý thị trường (BCT);
- Hiệp hội X
ăng dầu Việt Nam (để biết);
- Thương nhân ph
ân phi xăng dầu (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ
THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hoàng Anh Tuấn

 

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày*
(11/01/2021 - 25/01/2021)

TT

Ngày

X92**

X95

Dầu hỏa

DO 0,05

FO 3,5S

VCB mua CK

VCB bán

1

11/1/21

59.030

60.340

57.970

58.580

330.270

22,990

23,160

2

12/1/21

59.880

61.170

59.080

59.530

332.670

22,990

23,160

3

13/1/21

60.650

61.780

59.710

60.380

336.900

22,990

23,160

4

14/1/21

60.100

61.270

59.150

60.300

331.070

22,990

23,160

5

15/1/21

59.130

60.270

59.290

60.060

328.420

22,990

23,160

6

16/1/21

 

 

 

 

 

 

 

7

17/1/21

 

 

 

 

 

 

 

8

18/1/2I

58.230

59.370

58.320

58.860

319.550

22,980

23,160

9

19/1/21

59.000

60.310

58.790

59.640

325.070

22,980

23,160

10

20/1/21

59.960

61.270

59.940

60.520

333.150

22,980

23,165

11

21/1/21

59.340

60.470

58.990

59.570

329.190

22,980

23,165

12

22/1/21

59.070

59.940

57.860

58.810

326.320

22,980

23,165

13

23/1/21

 

 

 

 

 

 

 

14

24/1/21

 

 

 

 

 

 

 

15

25/1/21

59.610

60.680

57.840

59.000

328.130

22,985

23,165

 

Bquân

59.455

60.625

58.813

59.568

329.158

22,985

23,162

* Giá thành phm xăng du được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch hình quân hàng ngày (MOP's: Mean of Platt of Singapore) được công bố bởi Hàng tin Platts (Platt Singapore).

* * Xăng RON92 là xăng nền để pha chế xăng E5RON92.[1] Tính trên cơ sơ mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 0 đồng/lít xăng E5, 100 đồng/lít xăng RON95, 0 đồng/t dầu điêzen, 0 đồng/lít dầu hỏa, 0 đồng/kg du madút.

[2] Tính trên cơ sơ mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 0 đồng/lít xăng E5, 0 đồng/lít xăng RON95, 0 đồng/t dầu điêzen, 0 đồng/lít dầu hỏa, 0 đồng/kg du madút.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 466/BCT-TTTN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 466/BCT-TTTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/01/2021
Ngày hiệu lực 26/01/2021
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 tháng trước
(27/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 466/BCT-TTTN 2021 điều hành kinh doanh xăng dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 466/BCT-TTTN 2021 điều hành kinh doanh xăng dầu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 466/BCT-TTTN
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Người ký Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành 26/01/2021
Ngày hiệu lực 26/01/2021
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 tháng trước
(27/01/2021)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 466/BCT-TTTN 2021 điều hành kinh doanh xăng dầu

Lịch sử hiệu lực Công văn 466/BCT-TTTN 2021 điều hành kinh doanh xăng dầu

  • 26/01/2021

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/01/2021

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực