Công văn 468/SXD-GĐ&QLCL

Công văn 468/SXD-GĐ&QLCL năm 2014 hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Công văn 468/SXD-GĐ&QLCL 2014 hướng dẫn nghiệm thu đưa công trình vào đầu tư xây dựng Lai Châu


UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 468/SXD-GĐ&QLCL
V/v hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn

Lai Châu, ngày 17 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;
-
UBND các huyện, thành phố Lai Châu;­
- Các Chủ đầu tư;
- Các Ban quản lý dự án;
- Các đơn vị Tư vấn, các nhà thầu thi công.

 

Ngày 06/02/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định 15/2013/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2013. Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư s 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất Iượng công trình xây dựng, văn bản số 2814/BXD-GĐ ngày 30/12/2013 v việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, báo cáo về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Đến nay UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 Quy định về phân cấp thẩm quyền thẩm tra thiết kế xây dựng công trình và thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng các dự án đu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên việc thực hiện các quy định nêu trên của một s Ch đầu tư trên địa bàn tỉnh còn lúng túng và chưa thống nhất, vẫn còn Chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện. Đ thống nhất việc thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn như sau:

1. Phạm vi, đối tượng và thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Phạm vi, đối tượng và thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại Điều 1, 2, 3 của Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền thẩm tra thiết kế xây dựng công trình và thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tnh Lai Châu.

2. Trách nhim của chủ đầu tư

- Hằng năm sau khi được giao kế hoạch đầu tư, căn cứ theo tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt, các Chủ đầu tư lập bảng đăng ký kế hoạch kiểm tra nghiệm thu về Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các phòng ban chuyên môn của các huyện, thành phố theo phân cấp trước ngày 31 tháng 01 để làm cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch kiểm tra cho cả năm.

(Biểu mẫu đăng ký kế hoạch kiểm tra nghiệm thu của Chủ đầu tư theo Phụ lục 01 kèm theo hướng dn này)

- Sau khi khởi công công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo gửi Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các phòng ban chuyên môn của các huyện, thành phố theo phân cấp các thông tin sau: tên và địa ch liên lạc của chủ đầu tư, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô và tiến độ thi công dự kiến của công trình (tham khảo Phụ lục 02 kèm theo hướng dẫn này).

- Trường hợp trong quá trình thi công công trình có điều chỉnh về tiến độ thi công thì các chủ đầu tư phải gửi báo cáo đến cơ quan chuyên môn về xây dựng liên quan đ theo dõi, tng hợp và điu chỉnh kế hoạch kiểm tra.

- Trước 10 ngày làm việc so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải gửi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền báo cáo hoàn thành hạng mục công hoặc hoàn thành công trình cùng danh mục h sơ hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình (tham khảo Phụ lục 03 kèm theo).

3. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của quan chuyên môn có chức năng qun lý nhà nước về chất Iượng công trình xây dựng (sau đây gọi tắt quan chuyên môn về xây dựng)

- Hàng năm sau khi nhận được bảng đăng ký kế hoạch kiểm tra nghiệm thu của các Chủ đầu tư, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổng hợp kế hoạch kiểm tra nghiệm thu các công trình xây dựng theo lĩnh vực quản lý, phòng Công thương, phòng Quản lý đô thị thành phố có trách nhiệm tổng hợp kế hoạch kiểm tra nghiệm thu các công trình xây dựng theo phân cấp và gửi báo cáo kế hoạch v Sở Xây dựng để nắm bắt, tổng hợp và thông báo kế hoạch kiểm tra nghiệm thu các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh (tham khảo Phụ lục 04 kèm theo).

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra tại một số giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng của công trình và kiểm tra công trình lần cuối sau khi nhận được báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình.

+ Thời điểm dự kiến kiểm tra lần 1, lần 2 là các thời điểm chuyển bước thi công quan trọng của công trình. Ví dụ đối với công trình dân dụng công nghiệp là tại các thời đim đổ bê tông móng (sau khi nghiệm thu cốt thép, ván khuôn móng, chun bị đổ bê tông), thời điểm đổ bê tông sàn, ... đi với công trình giao thông các thời điểm trên có thể là thi công xong phần nền, phần mặt các thời điểm thi chuyển bước của cầu cng vừa và lớn (phn móng kết cấu); đi với công trình Nông nghiệp và PTNT là các thời điểm hoàn thiện đào hố móng, thời điểm đổ bê tông kênh mương, thời điểm thi công xong phần kết cu ngầm (trước khi lp đất), xử lý chng thm .; đối với công trình hạ tầng k thuật và các công trình khác là các thời điểm thi công các phần công việc quan trọng, quyết định đến an toàn kết cấu, chất lượng của công trình.

+ Kiểm tra ln cuối sau khi nhận được báo cáo hoàn thành thi công xây dng công trình của Chủ đầu tư.

- Nội dung và phương pháp kiểm tra:

+ Kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan và kiểm tra đối chiếu các số liệu quan trắc, đo đạc so với yêu cầu của thiết kế.

+ Kiểm tra sự tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và đánh giá sự phù hợp theo yêu cu của thiết kế dựa trên hồ sơ hoàn thành công trình (tham khảo Phụ lục 05 - Đối với công trình xây dựng dân dụng; các công trình chuyên ngành khác thì các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tham khảo, bổ sung cho phù hợp với công trình chuyên ngành do mình quản lý để thực hiện).

+ Trường hợp cần thiết, cơ quan chuyên môn về xây dựng được quyền yêu cầu chủ đầu tư ký hợp đng với đơn vị sự nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, đánh giá sự phù hp theo yêu cầu của thiết kế.

+ Trường hợp kiểm tra hồ sơ phát hiện thấy tổ chức thí nghiệm không đủ điều kiện năng lực theo quy định, số liệu kết quả thí nghiệm không đủ độ tin cậy; kiểm tra hiện trạng bằng trực quan, các s liệu quan trắc, đo đạc cho thấy công trình, hạng mục công trình, bộ phận công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của thiết kế (nghiêng, lún, nứt, thấm ... vượt quy định cho phép) thì cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thực hiện thí nghiệm đối chứng, kim định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình.

+ Trường hợp thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thì các tổ chức tư vn thực hiện các công việc này phải được các cơ quan nêu trên chp thuận.

4. Chi phí kim tra

Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng được lập dự toán và tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình bao gồm:

- Chi phí kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng bao gồm: chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, ở, ... được tính theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính.

- Chi phí thuê tổ chức, cá nhân tư vấn tham gia kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Điểm 3.5 Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng; giá trị căn cứ vào khối lượng công việc thực hiện được tính theo quy định tại Phụ lục hướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn kèm theo Quyết định s 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Đối với các dự án đã được phê duyệt nhưng chưa có chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thì Chủ đầu tư phê duyệt bổ sung dự toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu.

- Đối với dự án chưa được phê duyệt, chủ đầu tư đưa chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng vào tổng mức đầu tư trong h sơ trình duyệt dự án.

5. Thông báo kết quả kiểm tra:

- Kết thúc từng đợt kiểm tra, cơ quan chuyên môn về xây dựng lập biên bản kết quả kiểm tra, nêu rõ các vấn đề tồn tại (nếu có) để chủ đầu tư khắc phục (tham khảo phụ lục 06).

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra công trình lần cuối, nếu hiện trạng chất lượng công trình và h sơ hoàn thành công trình đáp ứng được yêu cầu của thiết kế và quy định của pháp luật, đảm bảo đủ điều kiện khai thác và sử dụng công trình thì cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo chấp thuận cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (tham khảo phụ lục 07).

- Trường hợp các Chủ đầu tư không thực hiện đăng ký kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu: Đ nghị các Sở quản lý công trình chuyên ngành không chấp thuận cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào s dụng và Sở Tài chính không thực hiện thẩm tra quyết toán công trình khi không có thông báo của các Sở quản lý công trình chuyên ngành chấp thuận cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

- Trường hợp công trình có biểu hiện không đảm bảo an toàn vận hành, khai thác và sử dụng (an toàn chịu lực, an toàn phòng cháy và chữa cháy, an toàn môi trường và các an toàn khác theo quy định của pháp luật có liên quan); vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình thì cơ quan chuyên môn về xây dựng không chấp thuận cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Việc tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng chỉ được thực hiện nếu các bên có liên quan khắc phục, giải quyết được các tồn tại và vi phạm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn v phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét sửa đổi cho phù hợp. Địa chỉ mail: soxaydung-laichau@chinhphu.vn; điện thoại: 02313.876608.

Trên đây là hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn của Sở Xây dựng. Đề nghị các Sở quản lý công trình chuyên ngành, các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan cùng phi hợp thực hiện để nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình trên địa bàn./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tnh (Báo cáo);
-
UBND các huyện,Tp. Lai Châu;
-
Các Chủ đầu tư trên địa bàn tnh Lai Châu;
-
Các S Tài chính, Kế hoạch và Đu tư, Kho bạc nhà nước các huyện, tỉnh (Phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, GĐ&QLCL.

GIÁM ĐỐC




Bùi Quang Sắc

 


Phụ lục số 01

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 468/HD-SXD ngày 17/7/2014)

BẢNG ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG NĂM

CHỦ ĐẦU TƯ: ………………………………………………………………

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ, SỐ ĐIỆN THOẠI: ......................……………………

STT

Tên công trình

Địa đim XD

TMĐT (t đồng)

Tiến độ thực hiện

Kế hoạch kiểm tra nghiệm thu dự kiến (tháng/năm)

Khởi công

Hoàn thành

Lần 1

Lần 2

Ln cuối (sau khi nhận được báo cáo hoàn thành của CĐT)

I

Công trình dân dụng

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Công trình công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Công trình giao thông

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Công trình Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Công trình h tầng k thuật

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- …;
- …

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

+ Thời điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu lần 1, ln 2 là các thời điểm chuyển bước thi công quan trọng của công trình. Ví dụ đối với công trình dân dụng, công nghiệp là tại các thời điểm đổ bê tông móng (sau khi nghiệm thu cốt thép, ván khuôn móng, chuẩn bị đổ bê tông) thời điểm đổ bê tông sàn,…; đi với công trình giao thông các thời điểm trên có thể là thi công xong phần nền, phần mặt, các thời điểm thi chuyển bước của cầu cống vừa và lớn (phn móng, kết cu); đi với công trình Nông nghiệp và PTNT là các thời điểm hoàn thiện đào hố móng, thời điểm đổ bê tông kênh mương thời điểm thi công xong phần kết cấu ngầm (trước khi lấp đất), xử lý chống thấm đối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác là các thời điểm thi công các phần công việc quan trọng, quyết định đến an toàn kết cấu, chất lượng của công trình.

+ Ch đu tư căn cứ theo kế hoạch triển khai dự án dự án để đăng ký kế hoạch kiểm tra cho phù hợp. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chuyên ngành theo phân cấp sẽ có thông báo chi tiết đến ch đầu tư v số lần kiểm tra, thời gian, thời điểm kiểm tra và các yêu cầu về thí nghiệm đi chng, kim định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu (nếu có) sau khi nhận được báo cáo của chủ đầu tư về việc tổ chức khởi công xây dựng công trình theo quy định.


Phụ lục số 02

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 468/HD-SXD ngày 17/7/2014)

 …..(Tên Chủ đầu tư)…..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../BC-………

Lai Châu, ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

 

BÁO CÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH/HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư/Điều hành dự án công trình/hạng mục công trình báo cáo về thông tin của (thông báo khi công đối với) công trình/hạng mục công trình như sau:

1. Tên công trình/hạng mục công trình: ……………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………………………………….

3. Tên và địa ch liên lạc của chủ đầu tư/Điều hành dự án: ……………………………………….

……………………………………………………………………………………..

4. Quy mô công trình: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình như: Loại và cấp công trình, diện tích khu đt xây dựng, diện tích xây dựng tầng 1, tổng diện tích sàn, chiều cao công trình, s tầng, s tầng hầm/bán hầm (nếu có), sức chứa, quy mô, công suất, đường kính tuyến ng cấp hoặc thoát nước, lưu lượng,...).

5. Danh sách các nhà thầu: (tổng thầu, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).

6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

Đề nghị ….. (1)….. tỉnh Lai Châu tổ chc kiểm tra công trình xây dựng theo thm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- …..(1)…….;
- Lưu …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng du pháp nhân)

_______________

(1) Cơ quan thực hiện kiểm tra theo quy định của Thông tư s 10/2013/TT-BXD.

 

Phụ lục số 03

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 468/HD-SXD ngày 17/7/2014)

 …..(Tên Chủ đầu tư)…..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../BC-………

Lai Châu, ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

 

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH/HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư/điều hành dự án (được ủy quyền) công trình/hạng mục công trình ………….. báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình với các nội dung sau:

1. Tên công trình/hạng mục công trình: ……………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng: ………………....................................………………………………………

3. Quy mô công trình: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình như: Loại và cấp công trình, diện tích khu đất xây dựng, diện tích xây dựng tng 1, tng diện tích sàn, chiu cao công trình, s tầng, s tầng hầm/bán hầm (nếu có), sức chứa, quy mô, công suất, đường kính tuyến ng cấp hoặc thoát nước, lưu lượng,...).

4. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).

5. Ngày khi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

6. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.

7. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cu của thiết kế.

8. Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (ghi rõ các điều kiện để được nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định của pháp luật).

Đề nghị ……… (1) …….. tỉnh Lai Châu tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình, vào sử dụng theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- …..(1)…….;
- Lưu …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng du pháp nhân)

_______________

(1) Cơ quan thực hiện kiểm tra theo quy định của Thông tư s 10/2013/TT-BXD.


Phụ lục số 04

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 468/HD-SXD ngày 17/7/2014)

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG NĂM ...

CƠ QUAN KIỂM TRA: ………………………………………………

STT

Tên công trình

Địa điểm XD

TMĐT (tỷ đồng)

Tiến độ thực hiện  được duyệt

Kế hoạch kiểm tra nghiệm thu dự kiến (tháng/năm)

Khi công

Hoàn thành

Lần 1 (tháng/năm)

(Ghi rõ thời điểm thi công công việc kiểm tra lần 1)

Lần 2 (tháng/năm)

(Ghi rõ thời điểm thi công công việc kiểm tra lần 2)

Lần cuối (sau khi nhận được báo cáo hoàn thành thi công của CĐT)

I

Tên loại công trình thứ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tên loại công trình thứ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ:

I

Công trình dân dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công trình A

Thị xã Lai Châu

17

02/2014

5/2015

4/2014

Đ bê tông móng

12/2014

Đô bê tông sàn tầng 3

4/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- …;
- …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục số 05

NỘI DUNG KIỂM TRA MỘT SỐ HỒ SƠ CHÍNH YẾU
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 468/HD-SXD ngày 17/7/2014)

Công trình: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chủ đầu tư/Điều hành dự án: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Nhà thầu khảo sát: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nhà thầu thiết kế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nhà thầu giám sát: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nhà thầu thi công: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

STT

Tài liệu

Tình trạng

Đánh giá

Đánh giá sự phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

A

HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

I

Chủ trương đầu tư

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Ngh quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/06/2010.

Điều 5 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

II

Dự án đầu tư xây dựng công trình

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây và các văn bn quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Năng lực đơn vị lập dự án

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 41 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

Điều 42 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

2

Dự án đầu tư

 

 

 

a

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 7 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

b

Thuyết minh, bản vẽ thiết kế cơ sở

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 8 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

3

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường.

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP

4

Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành.

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 2 Thông tư số 03/2009/TT-BXD và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

5

Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy.

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nghị định 35/2003/NĐ-CP; Nghị định 46/2012/NĐ-CP

6

Báo cáo thẩm đnh dự án đầu tư xây dựng công trình

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 10, Điều 11 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

7

Quyết định đầu tư xây dựng công trình

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 12 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

III

Văn bản chp thuận của quan quản lý có thẩm quyền

Không có

1

Văn bản thỏa thuận đấu nối điện với đơn vị phân phối điện.

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 45 đến 56 và Phụ lục 03 Thông tư 32/2010/TT-BCT ngày 30/7/2010 quy định hệ thống điện phân phối.

2

Văn bản thỏa thuận đấu nối đường giao thông.

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

 

3

Văn bản thỏa thuận cấp nước với đơn vị cung cấp nước.

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

 

4

Văn bản thỏa thuận đấu ni vào hệ thống thoát nước khu vực.

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

 

5

Giấy phép xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết 1/500

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nghị định s 64/2012/NĐ-CP

B

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ XÂY DỤNG CÔNG TRÌNH

I

Quản lý chất Iượng khảo sát xây dựng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Năng lực nhà thầu khảo sát.

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 45, 46 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

2

Nhiệm vụ khảo sát

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 8 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

3

Phương án kỹ thuật khảo sát

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 9 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

4

Năng lực nhân sự giám sát khảo sát

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Theo Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

5

Báo cáo kết quả khảo sát

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 11 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

6

Nghiệm thu kết quả khảo sát

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điu 12 Thông tư s 10/2013/TT-BXD

II

Quản Iý chất lượng thiết kế xây dựng công trình

(thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công)

 

 

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dn dưới đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Năng lực nhà thầu thiết kế

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 47, 48, 49 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

2

Bản vẽ thiết kế

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 14 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

3

Kết quả thẩm tra của quan chuyên môn về xây dựng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

Thông tư s 13/2013/TT-BXD

4

Báo cáo thm định thiết kế của Chủ đầu tư

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 20 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

5

Quyết định phê duyệt thiết kế

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 20 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

6

Nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 15 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

C

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG

I

Năng lc chủ th tham gia xây dựng công trình

 

 

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dn dưới đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Nhà thu thi công xây dựng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 52, 53 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

2

Nhà thu giám sát

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 51 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

3

Ban quản lý dự án

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

Khoản 3 Điều 3 Thông tư 22/2009/TT-BXD

4

Tư vấn quản lý dự án (nếu có)

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 43, 44 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

5

Kiểm định (nếu có)

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 7 Thông tư 03/2011/TT-BXD

6

Thí nghiệm (nếu có)

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD

Điều 7 Thông tư 03/2011/TT-BXD

II

Kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng công trình

 

 

 

1

Sơ đồ tổ chức quản lý chất lượng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

2

Quy trình kiểm tra, giám sát thi công xây dựng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Khoản 5 Điều 16 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

3

Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ trong thi công xây dựng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Khoản 6 Điều 16 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

III

Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phần san nền

 

 

Theo các văn bản trích dẫn dưới đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nếu có

2

Bản vẽ hoàn công

 

 

Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

3

Các biên bản nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

 

4

Các kết quả quan trắc, đo đạc, đo lường, thí nghiệm

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Các yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn áp dụng.

5

Các biên bản nghiệm thu chất lượng thi công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Yêu cầu kỹ thuật của dự án và các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

6

Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng (nếu có)

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Yêu cu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn áp dụng.

7

Lý lịch thiết bị lp đặt phục vụ thi công (nếu có)

- Thiết bị nâng, vận chuyển người và thiết bị.

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nếu có

IV

Hồ sơ thi công và nghim thu công trình xây dựng phần cọc móng

 

 

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Bảng kê các thay đi thiết kế trong quá trình thi công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nếu có

2

Bản vẽ hoàn công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

3

Các biên bản nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

 

4

Các kết quả quan trắc, đo đạc, đo lường, thí nghiệm

- Thí nghiệm sức chịu tải cọc thí nghiệm

- Thí nghiệm chất lượng bê tông cọc

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Các yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn áp dụng.

5

Biên bản cho phép thi công cọc đại trà của tổ chức tư vấn thiết kế

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nếu có

6

Các biên bản nghiệm thu chất lượng thi công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Các yêu cầu kỹ thuật của dự án và các quy chuẩn, tiêu chun áp dụng.

7

Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng (nếu có)

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Các yêu cu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn áp dụng.

V

Hồ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phần kết cu móng, thân

 

 

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nếu có

2

Bản vẽ hoàn công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Khoản 3 Điều 18 Thông tư s 10/2013/TT-BXD

3

Các biên bản nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

 

4

Các kết quả quan trắc, đo đạc, đo lường, thí nghiệm

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Các yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn áp dụng.

5

Các biên bản nghiệm thu chất lượng thi công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Các yêu cu kỹ thuật của dự án và các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

6

Các kết quả kim định chất lượng, thí nghiệm đối chứng (nếu có)

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Các yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn áp dụng.

7

Lý lịch thiết bị lp đặt phục vụ thi công (nếu có)

- Thiết bị nâng, vận chuyển người và thiết bị.

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nếu có

VI

Hồ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phần điện và hoàn thiện.

 

 

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Bảng kê các thay đi thiết kế trong quá trình thi công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nếu có

2

Bản vẽ hoàn công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

3

Các biên bản nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

 

4

Các kết quả quan trắc, đo đạc, đo lường, thí nghiệm

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Các yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn áp dng.

5

Các biên bản nghiệm thu chất lượng thi công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Các yêu cầu kỹ thuật của dự án và các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

6

Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng (nếu có)

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Các yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn áp dụng.

7

Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình

- Thiết bị nâng, vận chuyển người và thiết bị.

- Điu hòa không khí.

- Hệ thống cấp ga.

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nếu có

8

Nhật ký thi công xây dựng công trình (san nền, cọc móng, móng, thân, điện và hoàn thiện)

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

VII

Các tài liệu khác

 

 

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dn dưới đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Chng sét

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Báo cáo kiểm tra điện trở của hệ thống chống sét cho công trình và cho các thiết bị

2

Môi trường:

- Giấy phép xả thải vào lưu vực nguồn nước

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường

3

Phòng cháy và cha cháy:

- Văn bản nghiệm thu về PCCC;

- Văn bản cam kết với cơ quan cảnh sát PCCC về việc đáp ứng các điều kiện về PCCC

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nghị định 35/2003/NĐ-CP;

Nghị định 46/2012/NĐ-CP.

4

Hồ sơ khắc phục sự cố (nếu có)

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 40 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

5

Quy trình vận hành, quy trình bảo trì công trình

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nghị định s 114/2010/NĐ-CP;

Thông tư số 02/2012/TT-BXD

6

Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 31 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

 

DANH MỤC BẢN V HOÀN CÔNG

(Kèm theo Hồ thi công - Nghiệm thu công trình giai đon ....)

STT

Tên bản vẽ

Số hiệu bản vẽ

Ghi chú

 

 

 

 

 

DANH MỤC CÁC BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

(Kèm theo Hồ thi công - Nghim thu công trình giai đon ........)

STT

Công việc nghiệm thu

Ngày nghiệm thu

Số biên bản

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CHỨNG CHỈ VẬT LIỆU

(Kèm theo Hồ thi công - Nghiệm thu công trình giai đoạn ...)

STT

Tên vật liệu

BB lấy mẫu

Chứng chỉ xuất xưởng CQ

Kết quả TN chất lượng

Ghi chú

1

 

Số Biên bản

Ngày tháng năm

S chứng chỉ

Ngày TN

Tên nhà SX

S phiếu KQ

Ngày TN

Tên PTN

 

 

 

 

 

 

 

 


Phụ lục số 06

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 468/HD-SXD ngày 17/7/2014)

UBND TỈNH LAI CHÂU
……………………..

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Lai Châu, ngày  tháng  năm 2014

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA TRONG QUÁ TRÌNH
THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

I. Thông tin công trình

1. Tên công trình: ………………………………………………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………

3. Chủ đầu tư: ………………………………………………………………………………………….

II. Thời gian và đa điểm kiểm tra công trình

1. Thời gian:       giờ, ngày      tháng      năm 2014

2. Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………...

III. Thành phần tham dự

1. Đại diện cơ quan thực kiện kiểm tra:

Ông (Bà):                                              Chức vụ:

Ông (Bà):                                              Chức vụ:

2. Đại diện chủ đầu tư:

Ông (Bà):                                              Chức vụ:

Ông (Bà):                                              Chức vụ:

3. Đơn vị tham gia xây dựng công trình:

Ông (Bà):                                              Chức vụ:

Ông (Bà):                                              Chức vụ:

IV. Nội dung kiểm tra

1. Giai đoạn kiểm tra:

2. Nội dung kiểm tra:

3. Nhận xét về hiện trạng chất lượng công trình, hạng mục công trình.

4. Nhận xét sự tuân thủ các quy định của pháp luật thông qua các nội dung đã kiểm tra.

5. Các ý kiến khác nếu có.

6. Kế hoạch kiểm tra lần sau.

 

Đại diện cơ quan quản lý

Đại diện chủ đầu tư

 

 

Đại diện các đơn vị tham gia xây dựng công trình

 

Phụ lục số 07

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 468/HD-SXD ngày 17/7/2014)

UBND TỈNH LAI CHÂU
…………(1)…………..

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số …../TB-………

Lai Châu, ngày  tháng  năm

 

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình,
hạng mục công trình vào sử dụng

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 07 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình: ……….. tại văn bản số ….. / ……. ngày .... tháng ... năm …..;

Căn cứ biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tại hiện trường ngày tháng .... năm ………;

……… (1) ……… thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng như sau:

1. Tên công trình:

2. Địa điểm xây dựng:

3. Hiện trạng chất lượng của công trình:

4. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật thông qua kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 3 Điều 24 Thông tư số 10/2013/TT-BXD:

5. Kết luận: Đồng ý hoặc không đồng ý cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

 

 

Nơi nhận:
- ……………;
- Lưu: ………….

………….(1)……….
Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ và con dấu pháp nhân

_______________

(1) Cơ quan thực hiện kiểm tra theo quy định của Thông tư s 10/2013/TT-BXD.

Thuộc tính Công văn 468/SXD-GĐ&QLCL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu468/SXD-GĐ&QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2014
Ngày hiệu lực17/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước

Lược đồ Công văn 468/SXD-GĐ&QLCL 2014 hướng dẫn nghiệm thu đưa công trình vào đầu tư xây dựng Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 468/SXD-GĐ&QLCL 2014 hướng dẫn nghiệm thu đưa công trình vào đầu tư xây dựng Lai Châu
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu468/SXD-GĐ&QLCL
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýBùi Quang Sắc
       Ngày ban hành17/07/2014
       Ngày hiệu lực17/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 468/SXD-GĐ&QLCL 2014 hướng dẫn nghiệm thu đưa công trình vào đầu tư xây dựng Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 468/SXD-GĐ&QLCL 2014 hướng dẫn nghiệm thu đưa công trình vào đầu tư xây dựng Lai Châu

            • 17/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực