Công văn 4684/TCT-CS

Công văn 4684/TCT-CS năm 2015 về chính sách thu tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4684/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất doanh nghiệp cổ phần hóa 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4684/TCT-CS
V/v chính sách thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả
(Địa chỉ: Số 1 Nguyn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời Công văn số 360/CRQ ngày 5/5/2015 của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả về ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Mục VI Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư s 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

I- Nguyên tắc miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP; khoản 5 được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng mức ưu đãi thấp hơn (miễn, giảm thấp hơn) quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì mức miễn, giảm được thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP cho thời hạn miễn, giảm còn lại. Thời hạn miễn, giảm còn lại tính theo thời gian quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP trừ đi thời gian đã được miễn, giảm trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi là dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư/đã được ghi tại Giấy phép đầu tư hoặc đã được cơ quan thuế ra quyết định min/giảm theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định s 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Trường hợp ngày bắt đầu tính tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nhưng từ ngày Nghị định s 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, người thuê đất mới làm thủ tục xin min, giảm thì áp dụng quy định v min, giảm và các quy định khác theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP

Căn cứ quy định nêu trên, chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 (Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn) không có quy định trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đưa giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất vào giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa và doanh nghiệp bán tài sản trên đất thì doanh nghiệp mua tài sản được hưởng chính sách miễn tiền thuê đất theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi chưa cổ phần hóa. Vì vậy, không có cơ sở để xem xét miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điểm 2 Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 5464/BKH/DN ngày 14/8/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với phần diện tích đất thuê của Công ty Cổ phần Cảng rau Quả theo Hợp đồng thuê đất số 7863/HĐ-TNMT-QLSDĐ ngày 26/12/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Quản lý công sản;
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục Tài chính doanh nghiệp;
- Vụ Pháp chế (TCT);

- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4684/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4684/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/11/2015
Ngày hiệu lực 09/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4684/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất doanh nghiệp cổ phần hóa 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4684/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất doanh nghiệp cổ phần hóa 2015
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4684/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 09/11/2015
Ngày hiệu lực 09/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 4684/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất doanh nghiệp cổ phần hóa 2015

Lịch sử hiệu lực Công văn 4684/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất doanh nghiệp cổ phần hóa 2015

  • 09/11/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/11/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực