Công văn 4686/UBND-KGVX

Công văn 4686/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 4686/UBND-KGVX 2020 phòng chống COVID-19 người nước ngoài nhập cảnh Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4686/UBND-KGVX
V/v thực hiện hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở: Y tế, Du lịch; Ngoại vụ, Lao động Thương binh và Xã hội;
- Công an Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 4674/BYT-MT ngày 31/8/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày (văn bản kèm theo), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, lưu ý một số nội dung như sau:

I. Đối tượng áp dụng

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn ngày bao gồm:

- Nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp cùng thân nhân và các đối tượng theo thỏa thuận với từng nước (sau đây gọi tắt là chuyên gia).

- Khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ.

II. Nội dung thực hiện

1. Trước khi nhập cảnh

a) Yêu cầu đơn vị, tổ chức mời chuyên gia vào làm việc phải thực hiện như sau:

- Có văn bản gửi Sở Y tế xem xét, phê duyệt danh sách chuyên gia vào làm việc tại thành phố Hà Nội. Nội dung văn bản cần nêu rõ các thông tin: (1) Họ và tên người nhập cảnh, (2) Quốc tịch, (3) Chức danh, nghề nghiệp, (4) Mục đích nhập cảnh, (5) Thời gian dự kiến nhập cảnh, (6) Địa điểm cách ly (được cơ sở cách ly xác nhận), (7) Kế hoạch làm việc: Nêu rõ thời gian dự kiến, địa điểm làm việc, hội họp, đi thực địa, số lượng danh sách người cùng làm việc với chuyên gia, (8) biện pháp phòng chống dịch tại địa điểm họp, làm việc và đi thực địa (nếu thực sự cần thiết).

- Thông báo các chuyên gia chuẩn bị Giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 sử dụng kỹ thuật xét nghiệm Real time - PCR được thực hiện tại các phòng xét nghiệm của cơ quan y tế có thẩm quyền nước sở tại cấp trong vòng 3 - 5 ngày trước khi nhập cảnh.

b) Sở Y tế thực hiện tiếp nhận hồ sơ và xem xét phê duyệt chuyên gia nhập cảnh dưới 14 ngày trong thời gian 3 ngày sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Công văn số 2205/UB-KGVX ngày 04/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận và cách ly phòng chống dịch COVID-19 cho các chuyên gia nước ngoài và kế hoạch làm việc đảm bảo công tác phòng chống dịch.

2. Khi các chuyên gia nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Nội Bài

Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội phối hợp với Cảng vụ Hàng không Miền Bắc và Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và các đơn vị liên quan:

a) Kiểm tra giấy xác nhận âm tính với SARS-COV-2.

b) Thực hiện đo thân nhiệt, kiểm tra y tế để phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, áp dụng các biện pháp xử trí theo quy định. Hướng dẫn khai báo y tế điện tử, cài đặt và sử dụng các ứng dụng truy vết.

c) Phân luồng và bàn giao cho Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung để tiếp nhận, vận chuyển về khu cách ly đảm bảo đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế.

3. Tại cơ sở cách ly tập trung (khách sạn, nơi lưu trú)

Giao UBND quận, huyện, thị xã nơi có cơ sở cách ly tập trung được UBND Thành phố cho phép chỉ đạo Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung:

a) Thực hiện cách ly:

- Thực hiện tiếp nhận vận chuyển và cách ly cho chuyên gia theo đúng quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế.

- Bố trí nơi cách ly riêng biệt cho chuyên gia, không tiếp xúc với cộng đồng, phối hợp cơ quan y tế giám sát y tế chặt chẽ.

- Bố trí phòng/khu vực lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 riêng biệt. Trường hợp không bố trí được phòng/khu lấy mẫu xét nghiệm riêng thì có thể lấy mẫu tại phòng nghỉ và phải đảm bảo theo quy định công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế.

- Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm SARS-COV-2 đối với tất cả các chuyên gia khi về cơ sở cách ly tập trung bằng kỹ thuật RT-PCR. Khi có kết quả âm tính, xem xét quyết định cho chuyên gia được phép làm việc tại địa phương. Trường hợp dương tính thì thực hiện cách ly điều trị theo quy định. Lấy mẫu và xét nghiệm 2 ngày/1 lần bằng kỹ thuật RT-PCR trong thời gian lưu trú tại Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thực hiện thu phí theo quy định.

b) Tại buổi làm việc, hp ký kết của chuyên gia:

- Bố trí địa điểm riêng (phòng họp, Hội trường) thông thoáng, đảm bảo vệ sinh, khử khuẩn theo các Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020, Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 và hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm của Công văn số 4674/BYT-MT ngày 31/8/2020 của Bộ Y tế; vị trí chỗ ngồi riêng cho các chuyên gia, đại biểu (đặt sẵn biển tên) theo từng quốc gia, phải giữ khoảng cách tối thiểu 01m với người xung quanh.

- Có phòng họp, ký kết dự phòng để thay thế phòng họp chính phải cách ly, phòng chống dịch; Ưu tiên bố trí phòng họp trực tuyến.

- Có khu vực làm việc riêng cho bộ phận y tế trực phục vụ hp, ký kết.

- Bố trí phòng cách ly (đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế) để cách ly những đại biểu có biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng hoặc khó thở trong thòi gian tham dự họp, ký kết.

- Phải thông báo, hướng dẫn các quy định phòng chống, dịch COVID-19 bằng các thứ Tiếng phù hợp, để phát cho các đại biểu; bố trí tại những nơi dễ quan sát như (cửa ra vào, phòng họp...).

- Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, trước khi đại biểu tham dự họp, đeo khẩu trang khi tham dự họp, ký kết.

- Lập danh sách tất cả các cá nhân tham dự họp, ký kết và những trường hợp liên quan (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, địa chỉ nơi công tác, nơi lưu trú/cư trú, số điện thoại liên hệ, email) gửi Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã.

- Hạn chế nghỉ giải lao tập trung giữa giờ; khuyến khích các đại biểu nên nghỉ giải lao tại chỗ, bố trí suất ăn, nước uống và giải khát cá nhân ngay tại chỗ trước khi hp, ký kết.

- Thực hiện vệ sinh khử khuẩn địa điểm hp, ký kết theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm của Công văn số 4674/BYT-MT ngày 31/8/2020 của Bộ Y tế.

- Không bố trí những nhân viên phục vụ cuộc họp, ký kết khi có biểu hiện mệt mỏi, ho, sốt, đau rát họng, khó thở.

c) Sau thời gian hp, ký kết:

- Toàn bộ các đại biểu và những người tham gia phục vụ hp, ký kết phải tiếp tục tự theo dõi sức khỏe sau khi kết thúc họp, ký kết; Nếu có người xác định mắc COVID-19 trong vòng 14 ngày sau khi kết thúc cuộc họp, ký kết phải thông báo ngay cho cơ quan quản lý và y tế tại địa phương đối với những người tiếp xúc với chuyên gia để thực hiện công tác phòng chống dịch theo quy định.

4. Tại buổi đi thăm thực địa (nếu thực sự cần thiết)

Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung phối hợp cơ quan, tổ chức mời chuyên gia thực hiện:

- Bố trí xe đưa đón các chuyên gia đảm bảo quy định (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước và sau khi lên xuống xe, khử khuẩn xe vệ sinh xe) và hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm của Công văn số 4674/BYT-MT ngày 31/8/2020 của Bộ Y tế.

- Hạn chế tối đa người gặp, tiếp xúc các chuyên gia tại nơi làm việc, đi thực địa, đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc, thường xuyên vệ sinh tay với dung dịch sát khuẩn.

- Hạn chế tối đa người gặp, tiếp xúc các chuyên gia tại nơi làm việc, đi thực địa, đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc, thường xuyên vệ sinh tay với dung dịch sát khuẩn.

- Bố trí cán bộ y tế hỗ trợ, theo dõi giám sát y tế trong quá trình chuyên gia làm việc và đi thực địa.

- Khi kết thúc làm việc đi thực địa phải tiến hành vệ sinh khử khuẩn địa điểm làm việc, địa điểm thực địa theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm của Công văn số 4674/BYT-MT ngày 31/8/2020 của Bộ Y tế.

- Lập danh sách người tham gia làm việc đi thực địa để quản lý, theo dõi.

5. Kết thúc cách ly

Xét nghiệm trước 01 ngày bằng kỹ thuật RT-PCR khi hết thời gian lưu trú tại Việt Nam; nếu dương tính chuyển điều trị và cách ly dự phòng cho các đối tượng tiếp xúc theo quy định; nếu âm tính chuyên gia thực hiện xuất cảnh theo kế hoạch.

Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung, bố trí xe vận chuyển chuyên gia ra sân bay xuất cảnh đảm bảo quy định.

6. Kinh phí cách ly: Thực hiện theo các quy định hiện hành

III. Phân công thực hiện

1. Sở Y tế

- Phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan rà soát các cơ sở khách sạn đủ điều kiện cách ly tập trung cho các chuyên gia nhập cảnh dưới 14 ngày; báo cáo UBND Thành phố xem xét phê duyệt.

- Phối hợp với các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ (nếu cần thiết) tiếp nhận hồ sơ, phê duyệt danh sách người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, Trung tâm Y tế quận, huyện thị xã thực hiện hướng dẫn, giám sát người nhập cảnh dưới 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế và UBND Thành phố.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, giám sát việc tổ chức cách ly y tế, làm việc, ký kết, đi thực địa đối với chuyên gia dưới 14 ngày theo quy định.

2. Sở Du lịch

- Chủ trì và phối hợp với Sở Y tế rà soát và tham mưu UBND phê duyệt khách sạn có đủ điều kiện cách ly cho các chuyên gia nhập cảnh dưới 14 ngày.

- Chỉ đạo các cơ sở lưu trú, Khách sạn phải thực nghiêm túc các quy định công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế và Thành phố và các nội dung liên quan tại văn bản này.

3. Công an Thành phố

Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Du lịch và các đơn vị liên quan chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện giám sát việc triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian chuyên gia lưu trú, làm việc, thăm thực địa theo kế hoạch đã được phê duyệt.

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ

Phối hợp với Sở Y tế để xác định chuyên gia nhập cảnh theo quy định tại Công văn số 2205/UB-KGVX ngày 04/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội.

5. UBND các quận, huyện, thị xã

Chỉ đạo, kiểm tra đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt, đầy đủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly tập trung, nơi chuyên gia làm việc trên địa bàn; đảm bảo an toàn cho chuyên gia, người tiếp xúc, không để lây chéo trong quá trình lưu trú, làm việc và không lây nhiễm ra cộng đồng.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở: Y tế, Du lịch, Ngoại vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các Cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo UBND Thành phố và Bộ Y tế theo quy định (gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;
- Bộ Y tế;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
- Phó Chủ tịch TT Nguyễn Văn Sửu;
- Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Sở Tài chính;
- Cổng Thông tin điện tử Thành phố;
- Cơ sở cách ly tập trung được UBND TP phê duyệt;
- Cảng vụ Hàng không miền Bắc;
- Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài;
- Trung tâm KSBT TP HN;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H. Giang;
- Phòng KGVX, TKBT, HC-TC;
- Lưu: VT, KGVXAN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4686/UBND-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4686/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2020
Ngày hiệu lực23/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4686/UBND-KGVX

Lược đồ Công văn 4686/UBND-KGVX 2020 phòng chống COVID-19 người nước ngoài nhập cảnh Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4686/UBND-KGVX 2020 phòng chống COVID-19 người nước ngoài nhập cảnh Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4686/UBND-KGVX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành23/09/2020
        Ngày hiệu lực23/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4686/UBND-KGVX 2020 phòng chống COVID-19 người nước ngoài nhập cảnh Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4686/UBND-KGVX 2020 phòng chống COVID-19 người nước ngoài nhập cảnh Hà Nội

           • 23/09/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/09/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực