Công văn 4688/UBND-KGVX

Công văn 4688/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh từ các chuyến bay thương mại theo chỉ đạo của Chính phủ do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4688/UBND-KGVX 2020 giám sát người nhập cảnh từ các chuyến bay thương mại Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4688/UBND-KGVX
V/v thực hiện hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh từ các chuyến bay thương mại theo chỉ đạo của Chính phủ

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở: Y tế, Du lịch; Ngoại vụ, Lao động Thương binh và Xã hội;
- Công an Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Công văn số 4995/BYT-DP ngày 20/9/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam (văn bản kèm theo). Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, lưu ý một số nội dung như sau:

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1) Đối với người nhập cảnh vào làm việc tại Việt Nam trên 14 ngày, bao gồm người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, các đối tượng theo thỏa thuận hợp tác cùng thân nhân; học sinh, sinh viên quốc tế; thân nhân người nước ngoài của công dân Việt Nam (sau đây gọi là người nhập cảnh) từ các quốc gia đã kiểm soát tốt dịch bệnh (theo thông báo của Chính phủ, Bộ Y tế).

2) Người Việt Nam và người nhập cảnh từ quốc gia khác thì thực hiện giám sát cách ly theo quy định hiện hành.

II. Nội dung thực hiện

1. Trước khi nhập cảnh

- Cơ quan, tổ chức đề xuất người nhập cảnh, đại diện thân nhân người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện các thủ tục cho người nhập cảnh theo hướng dẫn tại Công văn số 2205/UBND-KGVX ngày 04/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận và cách ly phòng chống dịch COVID-19 cho các chuyên gia nước ngoài. Đăng ký cách ly cho người nhập cảnh với các khu cách ly tập trung đã được UBND Thành phố phê duyệt, kèm theo lịch trình làm việc cụ thể của người nhập cảnh tại Việt Nam.

- Người nhập cảnh chuẩn bị Giấy xác nhận (có ngôn ngữ tiếng Anh) âm tính với SARS-COV-2 sử dụng kỹ thuật xét nghiệm phát hiện vật liệu di truyền (ARN) của vi rút (RT-PCR/RT-LAMP...) của cơ quan y tế có thẩm quyền trước khi nhập cảnh 3-5 ngày.

2. Khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài

Giao cho Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội:

a) Kiểm tra giấy xác nhận âm tính với SARS-COV-2.

b) Thực hiện đo thân nhiệt, kiểm tra y tế để phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, áp dụng các biện pháp xử trí theo quy định. Hướng dẫn khai báo y tế điện tử, cài đặt và sử dụng các ứng dụng truy vết.

c) Phối hợp với Cảng vụ Hàng không Miền Bắc phân luồng và bàn giao cho Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung để tiếp nhận, vận chuyển về khu cách ly đảm bảo đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế.

d) Tổ chức xét nghiệm nhanh tại sân bay khi đảm bảo đủ điều kiện, theo quyết định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố và hướng dẫn của Bộ Y tế.

3. Tại cơ sở cách ly tập trung

Giao UBND quận, huyện, thị xã nơi có cơ sở cách ly tập trung được UBND Thành phố cho phép chỉ đạo Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung:

- Thực hiện tiếp nhận vận chuyển và cách ly người nhập cảnh theo đúng quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế.

- Lấy mẫu bệnh phẩm của người nhập cảnh để xét nghiệm SARS-COV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR/RT-LAMP... và thực hiện thu phí xét nghiệm theo quy định:

+ Lấy mẫu lần 1 ngay sau khi đến cơ sở cách ly tập trung. Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính thực hiện ngay việc chuyển điều trị theo phân tuyến. Nếu có kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục cách ly, theo dõi, giám sát y tế cho đến khi lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

+ Tất cả các trường hợp đều được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 vào ngày thứ 6 kể từ ngày nhập cảnh hoặc ngay khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính thực hiện ngay việc chuyển điều trị theo phân tuyến. Các đối tượng tiếp xúc gần tiếp tục được cách ly 14 ngày.

Nếu kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính thì được phép di chuyển về nơi lưu trú (nơi ở, nhà công vụ, nơi làm việc của người nhập cảnh) để tiếp tục tự cách ly đến đủ 14 ngày theo quy định tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế.

- Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung phối hợp với cơ quan, tổ chức đề xuất người nhập cảnh bố trí vận chuyển người nhập cảnh từ nơi cách ly tập trung về nơi lưu trú (bằng phương tiện riêng theo quy định của Bộ Y tế); Thông báo và bàn giao cho địa phương (kèm theo biên bản bản giao) để tiếp tục quản lý, hướng dẫn cách ly tại nơi lưu trú.

4. Tại nơi lưu trú

Giao UBND quận, huyện, thị xã nơi có người nhập cảnh về lưu trú chỉ đạo:

- UBND xã, phường, thị trấn nơi có người nhập cảnh về lưu trú: Tiếp nhận, giám sát cách ly y tế đối với người nhập cảnh; thông báo ngay cho cơ quan y tế khi người nhập cảnh có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh; hướng dẫn người nhập cảnh lập danh sách lưu lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người tiếp xúc (nếu có) đến thời điểm hết 14 ngày.

- Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã: Lấy mẫu xét nghiệm SARS-COV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR/RT-LAMP...cho người nhập cảnh khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh và trước khi kết thúc cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc nghi ngờ chuyển cách ly, điều trị theo quy định. Nếu có kết quả âm tính thì UBND xã, phường, thị trấn nơi có người nhập cảnh về lưu trú có quyết định kết thúc cách ly.

III. Phân công thực hiện

1. Sở Y tế

Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, Trung tâm Y tế quận, huyện thị xã thực hiện hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh theo quy định của Bộ Y tế và UBND Thành phố.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, giám sát việc tổ chức cách ly y tế đối với người nhập cảnh theo quy định.

2. Sở Du lịch

Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các khách sạn được Thành phố cho phép tiếp nhận cách ly tập trung thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh trên địa bàn Thành phố.

3. Công an Thành phố

Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Du lịch và các đơn vị liên quan chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, giám sát việc triển khai phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh theo quy định.

4. UBND các quận, huyện, thị xã

(1) Nơi có khu cách ly tập trung được thành phố cho phép: Chỉ đạo Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung thực hiện hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh theo Quyết định 1246/QĐ-BYT và thực hiện hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh trên địa bàn Thành phố.

(2) Nơi có người nhập cảnh chuyển về lưu trú: Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tiếp nhận bàn giao người nhập cảnh về lưu trú và thực hiện giám sát y tế theo quy định.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở: Y tế, Du lịch, Ngoại vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo UBND Thành phố và Bộ Y tế theo quy định (gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19
- Bộ Y tế;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
- Phó Chủ tịch TT Nguyễn Văn Sửu;
- Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Sở Tài chính;
- Cổng Thông tin điện tử Thành phố;
- Cơ sở cách ly tập trung được UBND TP phê duyệt;
- Cảng vụ hàng không miền Bắc
- Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài;
- Trung tâm KSBT HN;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H. Giang;
- Phòng KGVX, TKBT, HC-TC;
- Lưu: VT, KGVXAN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4688/UBND-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4688/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2020
Ngày hiệu lực23/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4688/UBND-KGVX

Lược đồ Công văn 4688/UBND-KGVX 2020 giám sát người nhập cảnh từ các chuyến bay thương mại Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4688/UBND-KGVX 2020 giám sát người nhập cảnh từ các chuyến bay thương mại Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4688/UBND-KGVX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành23/09/2020
        Ngày hiệu lực23/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4688/UBND-KGVX 2020 giám sát người nhập cảnh từ các chuyến bay thương mại Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4688/UBND-KGVX 2020 giám sát người nhập cảnh từ các chuyến bay thương mại Hà Nội

           • 23/09/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/09/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực