Công văn 47/TCT-TNCN

Công văn 47/TCT-TNCN năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 47/TCT-TNCN 2018 thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ thừa kế quà tặng là bất động sản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/TCT-TNCN
V/v: chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2439/CT-THNVDT ngày 19/10/2017 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 9, 10 Điều 2 Thông tư số 65/2013/NĐ-CP">111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật. Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định các khoản thu nhập chịu thuế như sau:

"9. Thu nhập từ nhận thừa kế. Thu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế, cụ thể như sau:

…c) Đối với nhận thừa kế là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu nhà, kể cả nhà hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức,' trừ thu nhập từ thừa kế là bất động sản theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này...

10. Thu nhập từ nhận quà tặng:... c) Đối với nhận quà tặng là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu nhà, kể cả nhà hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này."

Tại điểm d, Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 65/2013/NĐ-CP">111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản thu nhập được miễn thuế như sau: "1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm: … d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng là hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau."

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với hướng xử lý của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp: tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 65/2013/NĐ-CP">111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính không quy định thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa cô, chú, bác với cháu được miễn thuê nên trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Phong (là cháu) được nhận thừa kế tài sản là Quyền sử dụng đất từ các con của bà Huỳnh Thị Hoài tặng cho ông Phong không thuộc trường hợp được miễn thuế TNCN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Lý Thị Hoài Hương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 47/TCT-TNCN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 47/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/01/2018
Ngày hiệu lực 04/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 47/TCT-TNCN

Lược đồ Công văn 47/TCT-TNCN 2018 thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ thừa kế quà tặng là bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 47/TCT-TNCN 2018 thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ thừa kế quà tặng là bất động sản
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 47/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lý Thị Hoài Hương
Ngày ban hành 04/01/2018
Ngày hiệu lực 04/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 47/TCT-TNCN 2018 thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ thừa kế quà tặng là bất động sản

Lịch sử hiệu lực Công văn 47/TCT-TNCN 2018 thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ thừa kế quà tặng là bất động sản

  • 04/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực