Công văn 4714/TCT-CS

Công văn 4714/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4714/TCT-CS 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên khoáng sản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4714/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Trả lời công văn số 3568/CT-KTT1 ngày 11/8/2017 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế quy định như sau:

“Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13:

23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; sản phẩm xuất khu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.”

- Tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định như sau:

“4. Khoản 11 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

11. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên.

Tài nguyên, khoáng sản quy định tại khoản này là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than.

Trị giá tài nguyên, khoáng sản là giá vốn tài nguyên, khoáng sản đưa vào chế biến; đối với tài nguyên, khoáng sản trực tiếp khai thác là chi phí trực tiếp, gián tiếp khai thác ra tài nguyên khoáng sản; đối với tài nguyên, khoáng sản mua đchế biến là giá thực tế mua cộng chi phí đưa tài nguyên, khoáng sản vào chế biến.

Chi phí năng lượng gồm: Nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng.

Việc xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng căn cứ vào quyết toán năm trước; trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo quyết toán năm trước thì căn cứ vào phương án đầu tư.

Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này.”

- Căn cứ hướng dẫn tại điểm c Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng Quản lý thuế">130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang tại công văn số 3568/CT-KTT1 thì quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty TNHH Vật liệu hợp kim Boviet Vina như sau: Công ty thu mua đồng, phế liệu đồng của các doanh nghiệp trong nước đ tinh luyện đồng đ đạt tỷ lệ đồng tinh chất cao, cuốn ống xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông - Trung Quốc.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang thì các sản phẩm xuất khẩu của Công ty TNHH Vật liệu hợp kim Boviet Vina thuộc trường hợp phải xác định tỷ trọng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm để áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng phù hợp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website T
ng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4714/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4714/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/10/2017
Ngày hiệu lực 12/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4714/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4714/TCT-CS 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4714/TCT-CS 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên khoáng sản
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4714/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 12/10/2017
Ngày hiệu lực 12/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 4714/TCT-CS 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên khoáng sản

Lịch sử hiệu lực Công văn 4714/TCT-CS 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên khoáng sản

  • 12/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực