Công văn 4720/BCT-TTTN

Công văn 4720/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4720/BCT-TTTN 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4720/BCT-TTTN
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Các thương nhân đu mi kinh doanh xăng du

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình n giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC);

Căn cứ Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình n giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT);

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Công văn số 4098/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ các Công văn của Bộ Tài chính số 3910/BTC-QLG ngày 04 tháng 4 năm 2018 về công bố giá cơ sở xăng RON95, số 367/BTC-QLG ngày 06 tháng 4 năm 2018 về tính giá cơ sở xăng RON95, số 404/BTC-QLG ngày 17 tháng 4 năm 2018 về công bố giá cơ sở mặt hàng xăng RON95;

Căn cứ Công văn số 1134/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về công bố giá cơ sở xăng dầu;

Căn cứ Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường;

Căn cứ Công văn số 755/BTC-QLG ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 01 tháng 7 năm 2019 (sau đây gọi tắt là kỳ công bố) và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP , Thông tư liên tịch s 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC , Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ;

Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:

Mặt hàng

Giá cơ sở kỳ tc liền kề, ngày1 17/6/2019 (đồng/lít, kg)

Giá cơ sở kỳ công bố2ng/lít, kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền k

ng/t, kg)

(%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1. Xăng E5RON92

19.233

19.653

+420

+2,18

2. Xăng RON95-III

20.134

20.517

+383

+ 1,90

3. Dầu điêzen 0.05S

16.657

16.949

+292

+ 1,75

4. Dầu ha

15.611

15.937

+326

+2,09

5. Dầu Madút 180CST 3.5S

15.115

15.220

+105

+0,69

Trước những diễn biến giá thành phm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hin điều hành giá xăng du theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

1.1. Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

- Xăng E5RON92: 200 đng/lít;

- Xăng RON95: 700 đng/lít;

- Dầu điêzen: 700 đng/lít;

- Dầu hỏa: 700 đng/lít;

- Dầu madút: 700 đng/kg.

1.2. Chi sdụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

2. Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng ph biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.653 đng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 20.517 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 16.949 đng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 15.937 đng/lít;

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.220 đng/kg.

3. Thời gian thực hiện

- Trích lp, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 16 giờ 30 ngày 02 tháng 7 năm 2019.

- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 16 giờ 30 ngày 02 tháng 7 năm 2019 đối với các mặt hàng xăng dầu.

- Kể từ 16 giờ 30 ngày 02 tháng 7 năm 2019, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bgiá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chnh giá bán các mặt hàng xăng du do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP , Thông tư liên tịch số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC , Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT .

Bộ Công Thương thông báo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Công Thương - Tài chính để giám sát theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (b/c);
- Lãnh đạo Bộ
Tài chính (b/c);
- Cục Quản lý Gi
á, Thanh tra Bộ (BTC);
- Tổng cục Quản
thị trường (BCT);
- Hiệp hội Xăng dầu Việt Na
mbiết);
- Thương nhân phân phối xăng dầu (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Anh Tuấn

 

Giá thành phẩm xăng dầu thế gii 15 ngày*
(17/6/2019 - 02/7/2019)

TT

Ngày

X92**

X95

Dầu hỏa

DO 0,05

FO 3,5S

VCB mua CK

VCB bán

15

17/6/19

63.800

65.440

73.800

73.320

373.760

23,260.00

23,415.00

14

18/6/19

62.970

64.560

72.750

72.200

366.390

23,260.00

23,390.00

13

19/6/19

64.540

66.130

73.790

73.580

380.020

23,260.00

23,375.00

12

20/6/19

66.360

67.950

75.270

75.150

385.070

23,260.00

23,365.00

11

21/6/19

68.560

70.200

76.840

76.650

391.260

23,260.00

23,350.00

10

22/6/19

 

 

 

 

 

 

 

9

23/6/19

 

 

 

 

 

 

 

8

24/6/19

69.390

71.500

77.610

77.230

396.840

23,245.00

23,350.00

7

25/6/19

67.680

69.560

76.700

76.260

397.000

23,245.00

23,360.00

6

26/6/19

69.550

70.920

78.170

77.780

398.890

23,245.00

23,370.00

5

27/6/19

69.890

71.100

78.580

78.140

410.090

23,245.00

23,395.00

4

28/6/19

70.150

71.650

78.330

77.650

414.750

23,245.00

23,350.00

3

29/6/19

 

 

 

 

 

 

 

2

30/6/19

71.700

73.450

79.720

79.250

425.410

23,275.00

23,330.00

 

Bquân

67.690

69.315

76.505

76.110

394.498

23,254.55

23,368.18

* Giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch nh quân hàng ngày (MOP's: Mean of Platt of Singapore) được công bbởi Hãng tin Platts (Platt Singapore).

** Xăng RON92 là xăng nền để pha chế xăng E5RON92.1 Tính trên cơ smức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 300 đng/lít xăng E5, 900 đng/lít xăng RON95, 900 đồng/lít điêzen, 900 đồng/lít dầu hỏa, 900 đồng/kg dầu madút.

2 Tính trên smức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 200 đng/lít xăng E5, 700 đng/lít xăng RON95, 700 đng/lít điêzen, 700 đng/lít dầu hỏa, 700 đng/kg du madút.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4720/BCT-TTTN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4720/BCT-TTTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/07/2019
Ngày hiệu lực 02/07/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 tháng trước
(22/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4720/BCT-TTTN

Lược đồ Công văn 4720/BCT-TTTN 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4720/BCT-TTTN 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4720/BCT-TTTN
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Người ký Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành 02/07/2019
Ngày hiệu lực 02/07/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 tháng trước
(22/07/2019)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4720/BCT-TTTN 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu

Lịch sử hiệu lực Công văn 4720/BCT-TTTN 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu

  • 02/07/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/07/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực