Công văn 4720/TCT-KK

Công văn 4720/TCT-KK năm 2017 về rà soát và chuẩn hóa dữ liệu nghĩa vụ của người nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4720/TCT-KK 2017 rà soát chuẩn hóa dữ liệu nghĩa vụ của người nộp thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4720/TCT-KK
V/v rà soát và chuẩn hóa dữ liệu nghĩa vụ của người nộp thuế.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đ đảm bảo công tác xử lý dữ liệu trên hệ thống ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS) được chính xác, đầy đủ, kịp thời, trong thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn hướng dẫn xử lý dữ liệu tồn trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (công văn số 5257/TCT-KK ngày 14/11/2016); công văn rà soát chuẩn hóa dữ liệu trên ứng dụng: quản lý thuế tập trung (công văn số 932/TCT-KK ngày 17/3/2017); công văn hướng dẫn quy tắc hạch toán tờ khai giá trị gia tăng (GTGT) và mẫu sổ thuế (công văn 2195/TCT-KK ngày 25/5/2017) và công văn hướng dẫn rà soát, chun hóa dữ liệu nộp thừa trên ứng dụng TMS (công văn số 3410/TCT-KK ngày 31/7/2017). Đ tiếp tục hỗ trợ cơ quan thuế trong việc thực hiện rà soát và chuẩn hóa dữ liệu, Tổng cục Thuế xây dựng công cụ hỗ trợ và hướng dẫn quy trình rà soát chuẩn hóa dữ liệu như sau:

1. Công cụ hỗ trợ rà soát và chuẩn hóa dữ liệu

- Phạm vi hỗ trợ: Các công cụ được Tng cục Thuế xây dựng đ hỗ trợ cơ quan thuế thực hiện rà soát và chuẩn hóa dữ liệu đối với sắc thuế giá trị gia tăng (GTGT). Đối với các sắc thuế khác, Cục Thuế sử dụng các chức năng có sẵn trên ứng dụng TMS để thực hiện rà soát và chun hóa dữ liệu.

- Mục đích của các công cụ h trợ:

+ Công cụ 1: Hỗ trợ nhận biết các trường hợp nghi vấn sai lệch nghĩa vụ đối với sắc thuế GTGT từ kỳ thuế cơ quan thuế bắt đầu triển khai, vận hành hệ thống TMS đến hết kỳ thuế tháng 8/2017. Các trường hợp sai lệch dữ liệu mà công cụ có thể phát hiện bao gồm: Tờ khai GTGT bị treo không đủ điều kiện hạch toán vào ứng dụng TMS do NNT kê khai sai dẫn đến hạch toán thiếu nghĩa vụ của NNT; tờ khai GTGT hạch toán không đúng theo thứ tự phát sinh dẫn đến nghĩa vụ của NNT bị sai lệch; cán bộ thuế hạch toán các giao dịch điều chỉnh dữ liệu và xử lý bù trừ thủ công không đúng quy tắc nghiệp vụ dẫn đến dữ liệu bị sai lệch... Các trường hợp nghi vấn sai lệch dữ liệu được phát hiện và chỉ ra cụ thể theo từng mã số thuế và số tiền thuế nghi vấn sai lệch. Công cụ 1 được cung cấp tại chức năng ZTC_PAY4_LIST_SEARCH - 98.4.1 Tra cứu kết quả thanh toán hàng loạt GTGT.

+ Công cụ 2: Hỗ trợ cơ quan thuế xác định lại nghĩa vụ thuế GTGT của người nộp thuế theo quy tắc hạch toán tờ khai GTGT được ban hành theo công văn 2195/TCT-KK (hạch toán chỉ tiêu 40 trên tờ khai 01/GTGT). Nghĩa vụ được hỗ trợ xác định lại từ kỳ thuế cơ quan thuế bắt đầu triển khai, vận hành ứng dụng TMS đến kỳ thuế cơ quan thuế thực hiện rà soát và chuẩn hóa dữ liệu. Công cụ 2 được cung cấp tại chức năng ZTC_PAY4_BP - 98.4.2 Hỗ trợ tính nghĩa vụ thuế, tiền chậm nộp GTGT cho một NNT.

+ Công cụ 3: Cung cấp kế hoạch rà soát chi tiết theo từng NNT, thời hạn hoàn thành; hỗ trợ tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đ cơ quan thuế chủ động kiểm soát tiến độ theo chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao từng tháng. Công cụ 3 được cung cấp tại chức năng ZTC_PAY4_RPT_02 - 98.4.5 Báo cáo chi tiết tiến độ rà soát dữ liệu GTGT và ZTC_PAY4_RPT_01 - 98.4.4 Báo cáo tng hợp tiến độ rà soát dữ liệu GTGT.

+ Chức năng hỗ trợ: Cung cấp chức năng ZTC_VAT_BALANCE_VIEW - 98.4.6 Danh sách NNT có sai lệch s thu nộp để hỗ trợ cơ quan thuế kiểm soát dữ liệu có sai lệch số cuối kỳ (tháng 5/2017) trên sổ thu nộp mẫu S04/TCT-KTT và số đầu kỳ (tháng 6/2017) trên sổ thuế mẫu S1/KTT. Lưu ý: Theo công văn số 2195/TCT-KK Tổng cục Thuế đã ban hành các mẫu sổ thuế mới áp dụng từ kỳ kế toán tháng 06/2017 để ghi nhận, hạch toán đầy đủ thông tin được phản ánh trên các hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế, các thông báo và quyết định của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với sổ thuế được tng hợp theo nguyên tắc cũ (từ kỳ tháng 05/2017 trở về trước), Tổng cục Thuế sẽ không thực hiện tổng hợp lại theo nguyên tắc mới, cơ quan thuế theo dõi nghĩa vụ chốt cuối kỳ tháng 05/2017 tại cột số dư đầu kỳ trên sổ thuế tháng 06/2017.

Tổng cục Thuế sử dụng Công cụ 3 để đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện rà soát dữ liệu của Cục Thuế.

2. Quy trình rà soát và chuẩn hóa dữ liệu

Để thống nhất các bước thực hiện rà soát và chuẩn hóa dữ liệu, Tng cục Thuế hướng dẫn Quy trình rà soát và chun hóa dữ liệu của người nộp thuế trên ứng dụng TMS. Quy trình gồm 5 bước:

- Bước 1: Tổng cục Thuế giao kế hoạch rà soát: Căn cứ danh sách NNT có nghi vấn sai lệch dữ liệu do Công cụ 1 phát hiện, Tổng cục Thuế giao kế hoạch rà soát cho từng cơ quan thuế theo mã số thuế, thời hạn hoàn thành của từng mã số thuế. Danh sách chi tiết cơ quan thuế tra cu tại Công cụ 3 (chức năng ZTC_PAY4_RPT_02 - 98.4.5 Báo cáo chi tiết tiến độ rà soát dữ liệu GTGT).

- Bước 2: Cơ quan thuế phân công cán bộ thực hiện rà soát: Căn cứ kế hoạch do Tng cục Thuế giao theo danh sách tại Công cụ 3, Cục Thuế/Chi cục Thuế giao Phòng/Đội Kê khai và Kế toán thuế chủ trì trao đổi thống nhất với các Phòng Kiểm tra, Phòng Quản lý nợ, Phòng Tin học đề xuất trình Lãnh đạo Cục/Chi cục nhân sự trực tiếp rà soát nghĩa vụ thuế của NNT.

- Bước 3: Cán bộ được phân công thực hiện rà soát và chuẩn hóa nghĩa vụ của từng NNT thực hiện: Rà soát và xử lý toàn bộ dữ liệu tồn chưa được hạch toán trên TMS của NNT; xác định nguyên nhân sai lệch nghĩa vụ thuế GTGT của người nộp thuế và các sai lệch của các sắc thuế khác (nếu có); thực hiện đối chiếu nghĩa vụ với người nộp thuế trong trường hợp cần thiết để đảm bảo tính chính xác.

- Bước 4: Xử lý dữ liệu sai lệch theo kết quả rà soát hoặc theo biên bản đối chiếu nghĩa vụ với NNT, đảm bảo nghĩa vụ của NNT theo dõi trên ứng dụng TMS hoàn toàn khớp đúng với thực tế phát sinh.

- Bước 5: Cập nhật kết quả thực hiện rà soát và chuẩn hóa dữ liệu.

Chi tiết các bước của Quy trình rà soát và chuẩn hóa dữ liệu tại Phụ lục 01 kèm theo công văn này.

3. Giao nhiệm vụ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu

Căn cứ số lượng NNT nghi vấn có sai lệnh nghĩa vụ thuế GTGT của từng cơ quan thuế do Công cụ 1 phát hiện, khối lượng công việc dự kiến phải thực hiện và quy mô của từng cơ quan thuế, Tổng cục Thuế giao kế hoạch rà soát cho các cơ quan thuế theo quy tắc ưu tiên NNT có nghĩa vụ sai lệch nhiều sẽ được đưa vào kế hoạch rà soát trước, cụ thể như sau:

- Nhóm cơ quan thuế có số lượng NNT sai lệch trên 100 (gồm 97 cơ quan thuế): Thời hạn hoàn thành rà soát và chuẩn hóa dữ liệu chậm nhất đến ngày 31/12/2017 (thực hiện trong 3 tháng).

- Nhóm cơ quan thuế có số lượng NNT sai lệch đến 100 (gồm 662 cơ quan thuế): Thời hạn hoàn thành rà soát và chuẩn hóa dữ liệu chậm nhất đến ngày 30/11/2017 (thực hiện trong 2 tháng).

Danh sách chỉ tiêu giao cơ quan thuế rà soát chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo công văn này.

Lưu ý:

- Các cơ quan thuế có số lượng NNT nghi vấn sai lệch nghĩa vụ thuế GTGT lớn hơn số lượng chỉ tiêu giao rà soát trong năm 2017 (Phụ lục 02), cơ quan thuế chủ động tra cu tại Công cụ 3 và triển khai rà soát khi đã hoàn thành nhiệm vụ của năm 2017. Thời hạn hoàn thành đối với các trường hợp này là ngày 31/3/2018.

- Việc chuẩn hóa dữ liệu nghĩa vụ của NNT trên hệ thống Quản lý thuế tập trung là một nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay, vì vậy đ đảm bảo kết quả rà soát và chuẩn hóa dữ liệu đạt kết quả tốt và đúng tiến độ, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận: Kê khai và Kế toán thuế, Kiểm tra, Quản lý nợ và Cưng chế nợ thuế, Tin học của các cơ quan thuế đồng thời có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục Thuế/ Chi cục Thuế.

4. Tổ chức tập huấn

4.1. Tập huấn trực tiếp: Đối với các cơ quan thuế thuộc nhóm có số lượng NNT sai lệch lớn, Tổng cục Thuế đã tổ chức 02 lớp đào tạo trực tiếp hướng dẫn rà soát và chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế tại tp.Hồ Chí Minh (từ ngày 26/9/2017 - 29/9/2017) và tp.Hà Nội (từ ngày 03/10/2017 - 06/10/2017).

4.2. Tập huấn trực tuyến: Đối với các cơ quan thuế còn lại, Tổng cục tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn rà soát và chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế trên ứng dụng.

a. Nội dung tập huấn:

- Hướng dẫn quy trình rà soát và chuẩn hóa dữ liệu căn cứ trên danh sách d liệu có nghi vn sai lệch do Tổng cục Thuế cung cấp;

- Giới thiệu công cụ hỗ trợ rà soát chuẩn hóa dữ liệu và quy tắc xử lý của công cụ.

- Hướng dẫn sử dụng công cụ hỗ trợ rà soát chuẩn hóa dữ liệu; hướng dẫn rà soát theo tình huống cụ thể.

(Chương trình đào tạo chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo công văn)

b. Hình thức tập huấn: Trực tuyến tại 62 điểm cầu, cụ thể:

- Điểm cầu Tổng cục Thuế: Hội trường tầng 10, trụ sở cơ quan Tng cục Thuế (số 18 phố Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).

- Điểm cầu 61 Cục Thuế (không bao gồm Cục Thuế Tp.Hà Nội, Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh đã tham gia đào tạo trực tiếp đợt 1 và đợt 2): Hội trường cầu truyền hình trực tuyến trụ sở Kho bạc tại 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo danh sách tại Phụ lục 04 đính kèm).

c. Thời gian: Ngày 24/10/2017 (sáng từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00).

d. Thành phần:

* Điểm cầu Tổng cục Thuế:

- Đại diện cán bộ và lãnh đạo các Vụ/đơn vị: Vụ Kê khai và Kế toán Thuế, Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Cục Công nghệ thông tin.

- Đại diện công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (đối tác triển khai ứng dụng TMS).

* Điểm cầu 61 Cục Thuế tại trụ sở Kho bạc các tỉnh/thành phố.

Mỗi Cục Thuế cử thành phần tham gia như sau:

- 01 lãnh đạo Cục phụ trách công tác Kê khai và Kế toán thuế;

- 01 phụ trách và 02 cán bộ phòng Kê khai và Kế toán thuế;

- 01 phụ trách và 01 cán bộ phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế;

- 01 đại diện phòng Tin học;

- 01 đại diện mỗi phòng Kiểm tra;

- Mỗi Chi cục Thuế cử: 01 cán bộ KK&KTT - Tin học, 01 cán bộ Quản lý nợ, 01 cán bộ Kiểm tra;

Riêng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên: Chỉ cử các Chi cục Thuế chưa tham gia tập huấn trực tiếp tại Hà Nội và Hồ Chí Minh tham gia đào tạo trực tuyến. Văn phòng Cục Thuế cử 01 lãnh đạo phòng Kê khai và Kế toán thuế tham gia tập huấn trực tuyến.

* Lưu ý:

- Căn cứ khả năng đáp ứng của hội trường tại điểm cầu, Cục Thuế bố trí số lượng cán bộ tham gia tập huấn phù hợp.

- Các cán bộ tham gia tập huấn đều đang sử dụng thường xuyên ứng dụng TMS trong công tác chuyên môn tại đơn vị.

- Cán bộ tham gia tập huấn có mặt tại các điềm cầu và ổn định chỗ ngồi trong Hội trường 15’ trước khi họp; tham dự đầy đủ nội dung, chương trình đào tạo...

Tổng cục Thuế gửi file tài liệu tập huấn tại đường dẫn ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2017/TMS/TOOL_GTGT để các đơn vị khai thác, nghiên cứu tham gia đào tạo (dự kiến thời gian gửi ngày 18/10/2017).

e. Các công việc cn triển khai

- Các đơn vị cử cán bộ làm đầu mối trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Kho bạc các tỉnh/thành phố trong suốt quá trình chuẩn bị trước, trong thời gian diễn ra đào tạo:

+ Họ tên và số điện thoại công chức thuế được cử làm đầu mối gửi về Văn phòng theo emai: [email protected] ông Nguyễn Quang Huy, Phó Trưởng phòng Quản trị VP.TCT, số di động 0989868399 chậm nhất trong ngày 18/10/2017.

+ Cán bộ được cử làm đầu mối có mặt tại điểm cầu trước 30 phút để phối hợp với Kho bạc và các điểm cầu khác. Cụ thể:

ü Ngày 23/10/2017 từ 13h00’: Chạy thử kỹ thuật tại 62 điểm cầu.

ü Ngày 24/10/2017 từ 07h30’ đến 17h00’: Tập huấn chính thức.

- Các Cục Thuế phối hợp với Kho bạc thực hiện:

+ Bố trí máy chiếu có cng HDMI, cáp kết nối HDMI (trong trường hợp Cục Thuế không có máy chiếu cng HDMI, cáp kết nối HDMI thì Cục Thuế chủ động đi thuê ngoài), màn chiếu để đảm bảo việc tiếp nhận, trình chiếu bài giảng (slide), màn hình demo ứng dụng một cách đầy đủ, rõ ràng tại điểm cầu.

+ Bố trí hệ thống âm thanh đảm bảo việc tiếp nhận đầy đủ, rõ ràng các nội dung đào tạo tại điểm cầu.

+ Chuẩn bị biển tên đơn vị (CỤC THUẾ TNH, TP...) chữ trắng, nền xanh kích thước nằm ngang 40x25cm.

4.3. Kinh phí đào tạo trực tuyến

- Tổng cục Thuế thanh toán các chi phí liên quan đến tổ chức đào tạo trực tuyến theo chế độ quy định.

- Tổng cục Thuế (Cục Công nghệ thông tin) thanh toán kinh phí giảng viên, trợ giảng và các tài liệu đào tạo theo chế độ quy định.

- Kinh phí đi lại của các cán bộ tham gia đào tạo do cơ quan thuế cử cán bộ đi học thanh toán theo chế độ quy định.

Trên đây là các nội dung hướng dẫn về việc rà soát và chuẩn hóa dữ liệu nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trên ứng dụng TMS. Đề nghị Cục Thuế các tnh, thành phố triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Cục Thuế báo cáo kịp thời về Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai và Kế toán thuế, Cục CNTT) đ được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TC (để báo cáo);
- Vụ QLN, Cục CNTT;
- Lưu: VT, KK
(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4720/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4720/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2017
Ngày hiệu lực12/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4720/TCT-KK

Lược đồ Công văn 4720/TCT-KK 2017 rà soát chuẩn hóa dữ liệu nghĩa vụ của người nộp thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4720/TCT-KK 2017 rà soát chuẩn hóa dữ liệu nghĩa vụ của người nộp thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4720/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành12/10/2017
        Ngày hiệu lực12/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4720/TCT-KK 2017 rà soát chuẩn hóa dữ liệu nghĩa vụ của người nộp thuế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4720/TCT-KK 2017 rà soát chuẩn hóa dữ liệu nghĩa vụ của người nộp thuế

             • 12/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực