Công văn 4723/BTC-NSNN

Công văn 4723/BTC-NSNN năm 2016 về tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4723/BTC-NSNN tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 2016


BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4723/BTC-NSNN
V/v tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2016

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Về kinh phí tinh giản biên chế năm 2016 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính ph nêu tại Văn bản số 3193/UBND-NC ngày 09/11/2015 và Văn bản số 135/UBND-NC ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Trên cơ sở phương án tinh giản biên chế của Tỉnh và ý kiến của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 628/BNV-TCBC ngày 02/02/2016; Bộ Tài chính xác định nhu cầu bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Tỉnh là 398 triệu đồng, cao hơn số địa phương đề nghị 03 triệu đồng do xác định lại mức lương bình quân 5 năm cho các ông Phạm Văn Bảy (Liên minh hp tác xã), Phương Văn Huy (Huyện Lạng Giang), Hà Văn Lệ (Huyện Lạng Giang).

Từ tình hình trên, Bộ Tài chính tạm cấp kinh phí năm 2016 để thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2016 cho 06 đối tượng thuộc cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của Tỉnh 280 triệu đồng (70% x 398 triệu đồng) để Tỉnh có nguồn triển khai thực hiện chi trả chế độ cho các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế. Đề nghị Tỉnh ch đạo Sở Tài chính thực hiện việc rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước số tiền 280 triệu đồng theo quy định tại Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Tnh có trách nhiệm quản lý, cấp phát, quyết toán số kinh phí trên theo đúng quy định hiện hành và tổng hợp báo cáo gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính theo mu biểu kèm theo Công văn s 19524/BTC-NSNN ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính và chế độ quy định tại Thông tư liên tịch số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế">01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP để có căn cứ xử lý kinh phí tiếp cho Tỉnh.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân Tỉnh biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;

- STC tỉnh Bắc Giang;
-
KBNN Bắc Giang;
- KBNN;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4723/BTC-NSNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4723/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/04/2016
Ngày hiệu lực 07/04/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4723/BTC-NSNN tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4723/BTC-NSNN tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4723/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành 07/04/2016
Ngày hiệu lực 07/04/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4723/BTC-NSNN tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 4723/BTC-NSNN tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 2016

  • 07/04/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/04/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực