Công văn 4729/BGDĐT-KHCNMT

Công văn 4729/BGDĐT-KHCNMT năm 2019 về hướng dẫn xây dựng đề cương kế hoạch chi tiết hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4729/BGDĐT-KHCNMT 2019 xây dựng kế hoạch chi tiết hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4729/BGDĐT-KHCNMT
V/v hướng dẫn xây dựng đề cương kế hoạch chi tiết các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh;
- Trường Đại học Sư phạm 2;
- Đại học Đà Nng;
- Trường Đại học Ngoại thương;
- Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao một số đại học, trường đại học đăng cai tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo chủ đề hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Tháng hành động vì môi trường với chuỗi các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo sự lan tỏa nhanh trên diện rộng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh, học viên.

Năm 2020, nhằm tăng cường thực hiện các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đứng ra tổ chức theo một số chủ đề nhất định, đại diện cho các vùng, miền và theo lĩnh vực đào tạo (danh mục kèm theo).

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị xây dựng đề cương kế hoạch chi tiết tổ chức chuỗi các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2020, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2020 cần bám sát chủ đề Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo (sẽ có công văn hướng dẫn vào tháng 4/2020), Chương trình phối hợp công tác số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT ngày 07/5/2019 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo (chương trình phối hợp gửi kèm theo).

2. Các chuỗi hoạt động phải được thực hiện sáng tạo với sự đa dạng hóa về hình thức (cuộc thi, tiểu phẩm được sân khấu hóa, phổ biến pháp luật, Ngày hội, Chiến dịch, diễu hành, triển lãm....), được tiến hành một cách đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm, có sức lan tỏa sâu rộng đến đông đảo trong đơn vị, trong ngành giáo dục, đến cộng đồng tại địa phương, trong đó chú trọng đến việc chống rác thải nhựa tại đơn vị, trong ngành và địa phương.

II. Hồ nhiệm vụ

1. Đ cương kế hoạch dự kiến tổ chc chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tháng hành động vì môi trưng năm 2020 (yêu cu chủ đề và mẫu kế hoạch kèm theo).

2. Dự toán kinh phí chi tiết, trong đó có dự toán kinh phí từ Ngân sách Nhà nước (kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường) và kinh phí từ các nguồn khác (nếu có). Các hạng mục mua sắm cần 03 báo giá cnh tranh.

Chế độ chi tiêu đi với các nhiệm vụ được thực hiện theo hưng dẫn tại Thông tư s 02/2017/TT-BTC ngày 06/1/2017 ca Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường; Thông tư s 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội nghị đi vi các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp, Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 ca Bộ Tài chính quy định lp dự toán, quản , sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thng kê quc gia, Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn qun lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nưc và các văn bn tài chính theo quy định hiện hành.

Hồ sơ nhiệm vụ được Thủ trưng đơn vị ký tên, đóng du, gửi kèm công văn về việc đề xuất đề cương kế hoạch nhiệm vụ dự kiến, lập thành 2 bản, trong đó có 01 bn gốc và 01 bn photo, gửi v đa chỉ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; đồng thời gửi bản mm (file điện tử theo đnh dạng pdf các i liệu của bộ hồ sơ gốc) theo địa chỉ email: [email protected].gov.vn.

Thời hạn nộp h nhiệm vụ tuyên truyền: trước 17 giờ 00 ngày 16/11/2019 (theo dầu bưu điện nơi nhận hoặc theo thời gian nhận trên email).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Nguyn Kim Dung, CVC Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0979729197.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (
để b/c);
- TTr Nguy
n Văn Pc (để b/c);
- V
trưởng (để b/c);
- C
ng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Lan

 

DANH MỤC

CÁC NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(kèm theo Công văn số 4729/BGDĐT-KHCNMT ngày 16 tháng 10 năm 2019)

STT

Chủ đề/nhiệm vụ

Tên đơn vị

Năm thực hiện

Dự kiến kinh phí từ NSNN

1

Tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tháng hành động vì môi trường của toàn ngành giáo dục

Trường Đi hc Mở Tp. Hồ Chí Minh

2020

400

2

Tổ chức chuỗi các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật vbảo vệ môi trường thông qua các câu chuyện, tình huống và cuộc thi về pháp luật

Trường Đại học Ngoại thương

2020

300

3

Tchức chuỗi các hoạt động tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hình thức sân khấu hóa và triển lãm tranh, đồ họa, thời trang cho sinh viên sư phạm trên địa bàn Hà Nội

Trường Đi học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

2020

300

4

Tchức chuỗi hoạt động tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường, chng rác thải nhựa trên đại dương cho học sinh, sinh viên khu vực min Trung

Đại học Đà Nng

2020

300

5

Tchức chuỗi hoạt động tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên thông qua vai trò phụ nữ trong cộng đồng.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

2020

300

(danh mục gồm 05 nhiệm vụ)

 

PHỤ LỤC 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đơn vị:
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /KH-

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2020

Đơn vị:

Thực hiện công văn số        /BGDĐT-KHCNMT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2020, Đại học/Trường Đại học …………. Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

II. NỘI DUNG

1. Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường

1.1. Hoạt động 1.

a) Đi tượng tham gia trực tiếp

b) Phương thức thực hiện

- Đơn vị tổ chức

- Chủ đề:

- Quy trình thực hiện:

- Kết quả:

1.2. Hoạt động 2.

a) Đi tượng tham gia trực tiếp

b) Phương thức thực hiện

- Đơn vị tổ chức

- Chủ đề:

- Quy trình thực hiện:

- Kết quả:

1.3. Hoạt động 3.

a) Đối tượng tham gia trực tiếp

b) Phương thức thực hiện

- Đơn vị tổ chức

- Chủ đề:

- Quy trình thực hiện:

- Kết quả:

1.4. Hoạt động 4.

a) Đối tượng tham gia trực tiếp

b) Phương thức thực hiện

- Đơn vị tổ chức:

- Chủ đề:

- Quy trình thực hiện:

- Kết quả:

………………………………………………………………………………..

2. Tổ chức sơ kết, tổng kết các hoạt động

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. B Giáo dục và Đào to

- Hỗ trợ ………

2. Đơn vị

- Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức các hoạt động.

- Tổ chức các hoạt động theo nội dung và kế hoạch ở Phần II.

3. Các đơn vị phối hợp

IV. THỜI GIAN DỰ KIẾN CHO CÁC HOẠT ĐỘNG

- Chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường tại đơn vị và các đơn vị phối hợp (bắt đầu từ tháng 2/2020).

- Chấm thi, nghiệm thu Chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường (tuần đầu tháng 6/2020).

- Tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới và Tháng Hành động vì môi trường của ngành giáo dục và vinh danh, trao giải thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường (Dự kiến ngày trong tháng 6 năm 2020)

V. KINH PHÍ

- Từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường được cấp theo Quyết định số   /QĐ-BGDĐT ký ngày  tháng  năm 2019 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2020: (dự toán chi tiết kèm theo)

- Từ kinh phí xã hội hóa (nếu có):

 

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4729/BGDĐT-KHCNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4729/BGDĐT-KHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2019
Ngày hiệu lực16/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(02/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4729/BGDĐT-KHCNMT

Lược đồ Công văn 4729/BGDĐT-KHCNMT 2019 xây dựng kế hoạch chi tiết hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4729/BGDĐT-KHCNMT 2019 xây dựng kế hoạch chi tiết hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4729/BGDĐT-KHCNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Hoàng Lan
        Ngày ban hành16/10/2019
        Ngày hiệu lực16/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (02/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4729/BGDĐT-KHCNMT 2019 xây dựng kế hoạch chi tiết hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4729/BGDĐT-KHCNMT 2019 xây dựng kế hoạch chi tiết hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

           • 16/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực