Công văn 4732/BHXH-TCCB

Công văn 4732/BHXH-TCCB về đăng ký tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng tiếng Pháp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4732/BHXH-TCCB đăng ký tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng tiếng Pháp


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4732/BHXH-TCCB
V/v đăng ký tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tiếng Pháp

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương.

 

Ngày 01/11/2012 Bộ Ngoại giao có Công văn số 3996/BNG-HVNG về việc cử cán bộ tham gia các khóa học theo “Thỏa thuận hợp tác Đào tạo tiếng Pháp cho Cán bộ ngoại giao và Công chức Việt Nam”. Chương trình đào tạo được thực hiện trong 04 năm, bắt đầu từ năm 2013. Đối tượng tham gia các khóa học là công chức, viên chức đã được b nhiệm vào ngạch, có trình độ tiếng Pháp ti thiu ở cp độ A2 (kèm theo nội dung các khóa học).

Để tạo nguồn cán bộ nói tiếng Pháp cho Ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các đơn vị thông báo cho toàn thể công chức, viên chức của đơn vị và gửi danh sách công chức, viên chức có khả năng tham gia các khóa học của chương trình theo biu mẫu đính kèm về Ban T chức cán bộ trước ngày 20/11/2012.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ, các Phó TGĐ (để b/c);
- Văn phòng Đảng ủy;
- Website BHXH Việt Nam (để đăng tin);
- Lưu: VT, TCCB(2).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cù Ngọc Oánh

 


BẢNG ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN CÁC KHÓA HỌC TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN HỢP TÁC GIỮA VIỆT NAM
VÀ OIF VỀ ĐÀO TẠO TIẾNG PHÁP CHO CÁN BỘ NGOẠI GIAO VÀ CÔNG CHỨC VIỆT NAM NĂM 2013

(Gửi kèm theo CV số:                            ngày     tháng    năm      2012)

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Cơ quan

Phòng/Ban

Chức danh/Chức vụ

Nhiệm vụ chuyên môn

Trình độ tiếng Pháp2

Thông tin cá nhân (email và điện thoại liên hệ)

Các khóa học đăng (đăng ký theo mã số)3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

1. Một học viên có thể đăng ký học nhiều khóa học khác nhau tùy theo yêu cầu công tác.

2. Trình độ tiếng Pháp: theo tiêu chuẩn châu Âu, trình độ tiếng Pháp bao gồm các cấp độ sau: DELF (A1, A2, B1, B2), DALF (C1, C2), tương đương với các trình độ A, B, C, D theo quy định của ta (A1 tương đương với A; A2, B1 tương đương B; B2 tương đương C; C1, C2 tương đương D).

3. Mã số đăng ký:

a. Tiếng Pháp chuyên ngành ngoại giao và quan hệ quốc tế (Mã số: TP01)

b. Tiếng Pháp nâng cao (Mã số: TP02)

c. Tiếng Pháp theo yêu cầu dành cho cán bộ cấp cao (Mã số: TP03)

d. Thực tập tiếng Pháp tại nước ngoài dành cho cán bộ cấp cao (Mã số: TP04)

e. Mô phỏng hội nghị quốc tế (Mã số: MP)

f. Mô phỏng đàm phán quốc tế (Mã số: ĐP)

g. Lễ tân đối ngoại (Mã số: LT)

h. Bồi dưỡng Biên - Phiên dịch Việt - Pháp (Mã số: BPD)

i. Soạn tho văn bản hành chính/đối ngoại bằng tiếng Pháp (Mã số: VB)

k. Nói chuyện chuyên đề bằng tiếng Pháp (Mã số: CĐ)

 

CÁC KHÓA HỌC TIẾNG PHÁP
CHO CÁN BỘ NGOẠI GIAO VÀ CÔNG CHỨC VIỆT NAM NĂM 2013

(Thực hiện trong khuôn khổ “Thỏa thuận Hp tác v Đào tạo tiếng Pháp cho Cán bộ ngoại giao và Công chức Việt Nam” ký với OIF)

STT

Khóa học

Đi tượng

Nội dung học

S lượng học viên/khóa

Thời gian dự kiến t chức

Trình độ tiếng Pháp

Kinh phí đào tạo1

1.

Tiếng Pháp chuyên ngành ngoại giao và quan hệ quốc tế (TP01)

Cán bộ, công chức các Bộ/ Ngành hoặc quan Ngoại vụ

Theo giáo trình tiếng Pháp “Mục tiêu Ngoại giao: Tiếng Pháp trong quan hệ châu Âu và quốc tế” do OIF biên soạn

20-25 (có thể tổ chức hai khóa học nếu đủ số lượng học viên đăng ký)

5-7/2013 và/ hoặc 9- 11/2013 (trong 3-4 tháng)

B12

 

2.

Tiếng Pháp nâng cao (TP02)

Cán bộ, công chức các Bộ/ Ngành hoặc Cơ quan Ngoại vụ

Chương trình học tiếng Pháp QHQT do Học viện Ngoại giao biên soạn

20-25

5-7/2013

A2

 

3.

Tiếng Pháp theo yêu cầu dành cho cán bộ cao cấp (TP03)

Cán bộ lãnh đạo, quản lý (từ cấp Vụ trở lên)

Tùy theo nhu cu bi dưỡng và yêu cầu công tác của cán bộ

Tùy nhu cu đào tạo của các Bộ/Ngành

Tùy theo nhu cầu của học viên

-

 

4.

Thực tập tiếng Pháp tại nước ngoài dành cho cán bộ cấp cao (TP04)

Cán bộ lãnh đạo, quản lý (từ cấp Vụ trở lên)

Tùy theo nhu cu bi dưỡng và yêu cầu công tác của cán bộ

05

1-2 tun (Pháp, Bỉ)

-

OIF tài tr ăn, ở; Việt Nam chi vé máy bay, tàu, xe (kinh phí sẽ do BNG xin từ Đề án 165, hoặc Bộ/Ngành chủ quản chi)

5.

Mô phỏng hội nghị quốc tế (MP)

Cán bộ, công chức các Bộ/ Ngành hoặc Cơ quan Ngoại vụ

Trang bị những kỹ năng tham dự, chủ trì hội nghị quốc tế, như cách viết, trình bày diễn văn, phát biểu, xây dựng lập luận, kỹ năng đàm phán...

20-25

10/2013 (trong 3-5 ngày)

B2/C1

Ngoài chi phí thông thường, cần thêm nguồn kinh phí mời giảng viên/chuyên gia nước ngoài

6.

Mô phỏng đàm phán quốc tế (ĐP)

Cán bộ, công chức các Bộ/ Ngành hoặc Cơ quan Ngoại vụ

Trang bị những kỹ năng cơ bản khi tham gia đàm phán quốc tế, thông qua hình thức đàm phán mô phng...

20-25

11/2013 (trong 3-5 ngày)

B2/C1

Như trên

7.

L tân đi ngoại (LT)

Cán bộ, công chức các Bộ /Ngành hoặc Cơ quan Ngoại vụ

Trang bị những kiến thức cơ bản và các kỹ năng cần thiết trong hoạt động lễ tân đối ngoại

20-25

9/2013 (trong 3-5 ngày)

B1 trở lên

Như trên

8.

Bi dưỡng Biên-Phiên dịch Việt-Pháp (BPD)

Cán bộ, công chức các Bộ/ Ngành hoặc Cơ quan Ngoại vụ làm công tác biên-phiên dịch

Bồi dưỡng kỹ năng biên - phiên dịch Việt - Pháp

10-15

7-9/2013

C1 trở lên

 

9.

Soạn thảo văn bản hành chính/đối ngoại bằng tiếng Pháp (VB)

Cán bộ, công chức các Bộ/ Ngành hoặc Cơ quan Ngoại vụ

Trang bị những kỹ năng cn thiết để soạn thảo văn bản hành chính, công hàm, thỏa thuận... bằng tiếng Pháp

20-25

6/2013
(7-10 ngày)

B2/C1 trở lên

 

10.

Nói chuyện chuyên đề bằng tiếng Pháp (CĐ)

Cán bộ, công chức các Bộ/ Ngành hoặc Cơ quan Ngoại vụ

Được tổ chức nhiều lần trong năm dưới hình thức nghe nói chuyện và trao đổi với chuyên gia trong và ngoài nước về các chủ đề liên quan đến Việt Nam, Pháp ngữ và các vấn đề quốc tế nổi bật

50-100

Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới từng học viên

B2/C1

 

____________

1 Kinh phí các lớp thông thường sẽ được lấy từ kinh phí Dự án; Bộ/Ngành chủ qun chi một phần chi phí đào tạo và ăn, ở đối với học viên xa

2 Theo tiêu chuẩn châu Âu, trình độ tiếng Pháp bao gồm các cấp độ sau: A1, A2, B1, B2 (DELF), C1, C2 (DALF), tương đương với các trình độ A, B, C, D theo quy định của ta: A1 tương đương với A; A2, B1 tương đương B; B2 tương đương C; C1, C2 tương đương D.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4732/BHXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4732/BHXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2012
Ngày hiệu lực19/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4732/BHXH-TCCB đăng ký tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng tiếng Pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4732/BHXH-TCCB đăng ký tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng tiếng Pháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4732/BHXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýCù Ngọc Oánh
        Ngày ban hành19/11/2012
        Ngày hiệu lực19/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4732/BHXH-TCCB đăng ký tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng tiếng Pháp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4732/BHXH-TCCB đăng ký tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng tiếng Pháp

              • 19/11/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/11/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực