Công văn 4737/LĐTBXH-TCCB

Công văn 4737/LĐTBXH-TCCB năm 2019 về thống kê số lượng công chức, viên chức và các nội dung liên quan đến tiền lương, phụ cấp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4737/LĐTBXH-TCCB 2019 công chức viên chức và tiền lương phụ cấp ngành lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4737/LĐTBXH-TCCB
V/v thống kê số lượng công chức, viên chức và các nội dung liên quan đến tiền lương, phụ cấp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Công văn số 452/BNV-TL ngày 24/10/2019 của Bộ Nội vụ về việc hoàn thiện Đán hệ thống bảng lương và phụ cấp theo nghề đối với viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội theo Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ by Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Công văn số 139/BNV-TL ngày 03/5/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn khung về xây dựng hệ thống bảng lương và phụ cấp theo nghề, Bộ đang triển khai xây dựng Đán “Hệ thống bảng lương và phụ cấp theo nghề đối với viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội”.

Để đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách đối với đội ngũ công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp số liệu công chức, viên chức Ngành và các nội dung liên quan (mẫu biểu kèm theo), gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/11/2019 để kịp thời tổng hợp và hoàn thiện Đán (thông tin chi tiết liên hệ bà Trịnh Thị Bích Thủy, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, số điện thoại 02439363337/0972401989; bản mềm gửi qua mail: [email protected]).

Trân trọng đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Thị Hà (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

THỐNG KÊ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI

(Kèm theo Công văn số 4737/LĐTBXH-TCCB ngày 06/11/2019)

1. Số lượng công chức thuộc cấp Tỉnh, Huyện quản lý

STT

Cấp quản lý

Tổng scông chức

Trong đó

Quỹ tiền lương

CVCC & TĐ

CVC & TĐ

CV & TĐ

Cán sự

Nhân viên

Tiền lương theo ngạch, bậc (triệu đồng)

Tổng các loại phụ cấp, trợ cấp hiện hưởng (triệu đồng)

1

Cấp tỉnh (SLao động - Thương binh và Xã hội)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cấp huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Số lượng viên chức lãnh đạo, quản lý

STT

Lĩnh vực

Tên chức danh lãnh đạo, quản

Mức phụ cấp chức vụ hiện hưởng

1

Giáo dục nghề nghiệp

 

 

2

Bảo trợ xã hội

 

 

3

Phòng, chống tệ nạn xã hội

 

 

4

Người có công

 

 

5

Trẻ em

 

 

6

An toàn, vệ sinh lao động

 

 

7

Việc làm

 

 

3. Số lượng viên chức theo lĩnh vực của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

3.1. Số lượng viên chức thực hiện nghiệp vụ chung (tổ chức cán bộ, hành chính, kế toán,...)

STT

Ngạch

Cấp tnh

(số lượng người)

Cấp huyện

(số lượng người)

Quỹ tiền lương

Tổng tiền lương theo ngạch, bậc

(triệu đồng)

Tổng các loại phụ cấp, trợ cấp hiện hưởng

(triệu đồng)

1

Chuyên viên cao cấp và tương đương

 

 

 

 

2

Chuyên viên chính và tương đương

 

 

 

 

3

Chuyên viên và tương đương

 

 

 

 

4

Cán sự và tương đương

 

 

 

 

5

Nhân viên

 

 

 

 

 

TNG S

 

 

 

 

3.2. Số lượng viên chức thực hiện chuyên môn nghiệp vụ làm việc trong các lĩnh vực của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

STT

Lĩnh vực

Cấp tỉnh

(số lượng người)

Cấp huyện

(số lượng người)

Quỹ tiền lương

Tiền lương theo ngạch, bậc (triệu đồng)

Các loại phụ cấp, trợ cấp hiện hưởng (triệu đồng)

1

Giáo dục nghề nghiệp

 

 

 

 

 

Hạng I

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

2

Bảo trợ xã hội

 

 

 

 

 

Hạng I

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

3

Phòng, chng tệ nạn xã hội

 

 

 

 

 

Hạng I

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

4

Người có công

 

 

 

 

 

Hạng I

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

5

Trẻ em

 

 

 

 

 

Hạng I

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

6

An toàn, vệ sinh lao động

 

 

 

 

 

Hạng I

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

7

Việc làm

 

 

 

 

 

Hạng I

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

 

TNG SỐ

 

 

 

 

4. Các chế độ phụ cấp, trợ cấp hiện hưởng

4.1. Công chức

STT

Cấp quản lý

Các loại phụ cấp

(liệt kê đầy đủ các loại phụ cấp hiện hưởng)

Mức phụ cấp

(của từng loại phụ cấp)

Các chế độ trợ cấp khác

Văn bản quy định

1

Công chức cấp tnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

 

 

 

2

Công chức cấp huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

 

 

 

4.2. Viên chức

STT

Lĩnh vực

Các loại phụ cấp

(liệt kê đầy đủ các loại phụ cấp hiện hưởng)

Mức phụ cấp

(của từng loại phụ cấp)

Các chế độ trợ cấp khác

Văn bản quy định

1

Giáo dục nghề nghiệp

 

 

 

 

2

Bảo trợ xã hội

 

 

 

 

3

Phòng, chống tệ nạn xã hội

 

 

 

 

4

Người có công

 

 

 

 

5

Trẻ em

 

 

 

 

6

An toàn, vệ sinh lao động

 

 

 

 

7

Việc làm

 

 

 

 

5. Đề xuất kiến nghị

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4737/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4737/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2019
Ngày hiệu lực06/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4737/LĐTBXH-TCCB

Lược đồ Công văn 4737/LĐTBXH-TCCB 2019 công chức viên chức và tiền lương phụ cấp ngành lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4737/LĐTBXH-TCCB 2019 công chức viên chức và tiền lương phụ cấp ngành lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4737/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTrịnh Minh Chí
        Ngày ban hành06/11/2019
        Ngày hiệu lực06/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4737/LĐTBXH-TCCB 2019 công chức viên chức và tiền lương phụ cấp ngành lao động

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4737/LĐTBXH-TCCB 2019 công chức viên chức và tiền lương phụ cấp ngành lao động

              • 06/11/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/11/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực