Công văn 4754/TCT-CS

Công văn 4754/TCT-CS năm 2015 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho doanh nghiệp ở nước ngoài thuê kho ngoại quan do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4754/TCT-CS thuế giá trị gia tăng dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài thuê kho ngoại quan 2015


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4754/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Mascot Việt Nam;
(KCN Tân Trường, Cẩm Giang, Hải Dương)
- Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3710/CT-KT2 ngày 14/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương và công văn số MVN 160915 ngày 16/9/2015 của Công ty TNHH Mascot Việt Nam về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đối với dịch vụ cho doanh nghiệp ở nước ngoài thuê kho ngoại quan:

Căn cứ quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về thuế suất thuế GTGT 0%;

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về điều kiện áp dụng thuế suất 0%.

Ngày 19/10/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 14688/BTC-TCT trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương (bản photocopy kèm theo).

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Mascot Việt Nam được phép thành lập và kinh doanh kho ngoại quan theo quy định, thực hiện cung cấp dịch vụ cho thuê kho ngoại quan cho Công ty Mascot International A/S là doanh nghiệp của Đan Mạch để lưu trữ nguyên vật liệu cho Công ty Mascot International A/S phục vụ gia công hàng hóa xuất khẩu theo các hợp đồng gia công ký giữa Công ty Mascot International A/S với các doanh nghiệp gia công, nguyên vật liệu sau khi gia công thành thành phẩm là quần áo bảo hộ lao động được xuất khẩu về châu Âu thì dịch vụ này áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

2. Về khấu trừ thuế GTGT:

Tại khoản 6 Điều 14 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT như sau:

"6. Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế."

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Mascot Việt Nam đã nộp số thuế GTGT theo Quyết định ấn định thuế của Chi cục kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan TP Hải Phòng) mà không bị xử phạt về gian lận, trốn thuế thì thống nhất với ý kiến trả lời Công ty TNHH Mascot Việt Nam của Cục Thuế tỉnh Hải Dương tại công văn số 1990/CT-TTHT ngày 05/6/2014.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hải Dương và Công ty TNHH Mascot Việt Nam được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;

- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4754/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4754/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/11/2015
Ngày hiệu lực 11/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4754/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4754/TCT-CS thuế giá trị gia tăng dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài thuê kho ngoại quan 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4754/TCT-CS thuế giá trị gia tăng dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài thuê kho ngoại quan 2015
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4754/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 11/11/2015
Ngày hiệu lực 11/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4754/TCT-CS thuế giá trị gia tăng dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài thuê kho ngoại quan 2015

Lịch sử hiệu lực Công văn 4754/TCT-CS thuế giá trị gia tăng dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài thuê kho ngoại quan 2015

  • 11/11/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/11/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực