Công văn 4755/LĐTBXH-TCCB

Công văn 4755/LĐTBXH-TCCB năm 2016 đánh giá, phân loại công, viên chức và người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4755/LĐTBXH-TCCB đánh giá phân loại công viên chức người lao động 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4755/LĐTBXH-TCCB
V/v đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2016

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Bộ yêu cu:

1. Thủ trưởng các đơn vị triển khai việc đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức và người lao động năm 2016 theo hướng dẫn tại Công văn số 4851/LĐTBXH-TCCB ngày 25/11/2015 về nguyên tắc, đối tượng, thời điểm, thẩm quyền, quy trình đánh giá, phân loại và theo nội dung b sung sau:

- Điểm b mục 5.2 bổ sung thành phần "công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng và tương đương" trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại các Phòng, Khoa và tương đương. Đối với các Trường, trong cơ cấu tổ chức của Khoa nếu có Tổ bộ môn thì tùy thuộc vào số lượng giảng viên của Khoa và Tbộ môn, Hiệu trưởng quyết định việc tổ chức đánh giá trong phạm vi toàn Khoa hoặc tại Tổ bộ môn.

- Mục 5.3 thực hiện như sau: bộ phận Tổ chức cán bộ gửi Phiếu đánh giá, phân loại của Thủ trưởng đơn vị kèm theo; biên bản các cuộc họp, ý kiến bng văn bản của cấp ủy Đảng và các tài liệu liên quan (như công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động nhiệm vụ của đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận) về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất trước ngày 05/01/2017 để Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định đánh giá phân loại đối với Thủ trưởng đơn vị. Lưu ý: Đối với Phiếu đánh giá, phân loại của Thủ trưởng đơn vị yêu cầu đơn vị ghi tóm tắt ý kiến của tập thể đơn vị vào mục 1 phần III, mục 2 không ghi, không ký.

2. Đơn vị gửi kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2016 về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/01/2017. Hồ sơ gửi gồm:

- Văn bản báo cáo quá trình tổ chức thực hiện;

- Phiếu đánh giá, phân loại của các trường hợp thuộc thm quyền Bộ quản lý theo phân cấp quản lý hồ sơ (đối với trường hợp được đánh giá, phân loại mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gửi kèm theo các tài liệu liên quan như công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động nhiệm vụ của đơn vị được cấp có thm quyn công nhận theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 18; điểm d khoản 1 Điều 25 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP
ngày 9/6/2015 của Chính phủ);

- Biên bản các cuộc họp góp ý kiến;

- Bảng tng hp kết quả đánh giá công chức, viên chức và người lao động (theo mẫu số 04, số 05 kèm theo).

Bộ yêu cầu các đơn vị nghiêm túc trin khai thực hiện và báo cáo theo quy đnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (đb/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 


Tên đơn vị:……….

Mẫu số 04
(Đơn vị QLNN)

 

BÁO CÁO KT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Kèm theo Công văn số 4755 ngày 29 tháng 11 năm 2016)

TT

Các trường hp đánh giá, phân loại

Tng số

(người)

Mức độ đánh giá, phân loại

Ghi chú

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

Không hoàn thành nhim v

Slượng (người)

Tlệ (%)

Slượng (người)

Tlệ (%)

Slượng (người)

Tlệ (%)

Slượng (người)

Tlệ (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Th trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó Th trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trưng Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Phó trưng Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Công chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Lao động hợp đồng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng số:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LP BẢNG

………., ngày .... tháng .... năm …..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Tên đơn vị:……….

Mẫu số 05
(Đơn vị sự nghiệp)

 

BÁO CÁO KT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Kèm theo Công văn số …../ ngày     tháng      năm 2016)

TT

Các trường hp đánh giá, phân loại

Tng số

(người)

Mức độ phân loại đánh giá

Ghi chú

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhim v

Slượng (người)

Tlệ (%)

Slượng (người)

Tlệ (%)

Slượng (người)

Tlệ (%)

Slượng (người)

Tlệ (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Th trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó Th trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trưng Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Phó trưng Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Viên chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Lao động hợp đồng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng số:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LP BẢNG

………., ngày ... tháng .... năm …..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4755/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4755/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2016
Ngày hiệu lực29/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4755/LĐTBXH-TCCB đánh giá phân loại công viên chức người lao động 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4755/LĐTBXH-TCCB đánh giá phân loại công viên chức người lao động 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4755/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTrịnh Minh Chí
        Ngày ban hành29/11/2016
        Ngày hiệu lực29/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4755/LĐTBXH-TCCB đánh giá phân loại công viên chức người lao động 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4755/LĐTBXH-TCCB đánh giá phân loại công viên chức người lao động 2016

           • 29/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực