Công văn 4771/BGDĐT-KHTC

Công văn 4771/BGDĐT-KHTC báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 và xây dựng dự toán năm 2014 theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng từ 01/7/2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4771/BGDĐT-KHTC năm 2013 kinh phí cải cách tiền lương xây dựng dự toán 2014


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4771/BGDĐT-KHTC
V/v Báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 và xây dựng dự toán năm 2014 theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng từ 01/7/2013.

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ và Thông tư số 90/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị dự kiến nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 để tổng hợp gửi Bộ Tài chính xem xét bổ sung nguồn kinh phí thực hiện và xây dựng dự toán năm 2014 như sau:

I. Dự kiến nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013:

1. Xác định dự kiến nhu cầu kinh phí :

Trên cơ sở rà soát số biên chế trong tổng số chỉ tiêu biên chế đã được Bộ phê duyệt năm 2013, thời gian tính hưởng mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 66/2013/NĐ-CP và Thông tư số 90/2013/TT –BTC với mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng để lập danh sách, tính toán báo cáo dự kiến nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 (từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2013).

Đối với số cán bộ công chức, viên chức không thuộc diện giao chỉ tiêu biên chế hoặc không nằm trong tổng số biên chế được Bộ phê duyệt năm 2013 thì nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 66/2013/NĐ-CP do cơ quan, đơn vị tự đảm bảo từ các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật, không tổng hợp vào báo cáo dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 66/2013/NĐ-CP.

2. Nguồn kinh phí dự kiến thực hiện cải cách tiền lương theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức được thực hiện như sau:

a) Đối với các đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động: Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương được đảm bảo từ nguồn thu tự đảm bảo kinh phí hoạt động của đơn vị.

b) Đối với các đơn vị được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên: Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương do ngân sách nhà nước đảm bảo.

c) Đối với các đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động: Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương được sử dụng từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên (10%), tối thiểu 40% số thu phí, lệ phí được để lại năm 2013, 40% chênh lệch thu chi từ các hoạt động dịch vụ và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư đến hết năm 2012 của đơn vị.

3. Mẫu biểu báo cáo:

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường lập báo cáo theo các mẫu biểu kèm theo công văn này, cụ thể như sau:

Biểu 1: Báo cáo dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng.

Biểu 2: Báo cáo dự kiến tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng năm 2013.

Biểu 3: Dự kiến tổng hợp nguồn kinh phí phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013.

- Đối với các Đại học vùng (đơn vị dự toán cấp II), các trường (đơn vị dự toán cấp III) có đơn vị cấp dưới trực thuộc (đơn vị dự toán cấp dưới của cấp III), hướng dẫn các đơn vị cấp dưới thực hiện lập báo cáo theo Biểu 1, Biểu 3 và tổng hợp báo cáo theo Biểu 2 và Biểu 3.

- Đối với các trường (đơn vị dự toán cấp III) thực hiện lập báo cáo theo Biểu1 và Biểu 3.

Báo cáo dự kiến nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 của các đơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) chậm nhất trước ngày 12/7/2013 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính. Sau thời hạn kể trên các đơn vị không gửi báo cáo về Bộ coi như đã tự cân đối được nguồn kinh phí thực hiện và sẽ không được xem xét bổ sung kinh phí.

II. Dự toán chi thường xuyên năm 2014:

Bộ Giáo dục và Đào tào đã có các công văn số 3964/BGDĐT-KHTC3965/BGDĐT-KHTC ngày 13/6/2013 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, để hoàn thiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 theo tinh thần Thông tư số 90/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính, đề nghị các đơn vị đánh giá thực hiện dự toán chi NSNN năm 2013 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 trên cơ sở định mức phân bổ chi thường xuyên theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương tính theo mức tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng, các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn, hoàn thiện Biểu số 01 kèm theo công văn số 3964/BGDĐT-KHTC3965/BGDĐT-KHTC ngày 13/6/2013, bổ sung thêm Biểu 1, 2 và 3 (dự kiến nguồn thực hiện mức lương cơ sở mới) năm 2013 và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 12/7/2013.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Lưu VT, VKHTC.

TL BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Nguyễn Ngọc Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4771/BGDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4771/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2013
Ngày hiệu lực08/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4771/BGDĐT-KHTC

Lược đồ Công văn 4771/BGDĐT-KHTC năm 2013 kinh phí cải cách tiền lương xây dựng dự toán 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4771/BGDĐT-KHTC năm 2013 kinh phí cải cách tiền lương xây dựng dự toán 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4771/BGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Ngọc Vũ
        Ngày ban hành08/07/2013
        Ngày hiệu lực08/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4771/BGDĐT-KHTC năm 2013 kinh phí cải cách tiền lương xây dựng dự toán 2014

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4771/BGDĐT-KHTC năm 2013 kinh phí cải cách tiền lương xây dựng dự toán 2014

           • 08/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực