Công văn 478/CĐKGDBĐ-QLNV

Công văn 478/CĐKGDBĐ-QLNV năm 2015 hướng dẫn thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 478/CĐKGDBĐ-QLNV hướng dẫn chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn


BỘ TƯ PHÁP
CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA
GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 478/CĐKGDBĐ-QLNV
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Ngày 07/10/2015, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang có Công văn số 922/STP-XD&KTVB về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, Quý Sở có đề nghị Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 9 của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP đối với trường hợp không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, từ đó giúp cho cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm của địa phương có căn cứ áp dụng. Với chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên phạm vi cả nước, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm có ý kiến như sau:

1. Về việc miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản

Trong thời gian vừa qua, Cục Đăng ký đã tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BTP ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 22/2010/TT-BTP giao dịch bảo đảm">08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp sửa đi, bổ sung một s điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một s vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư s 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2015). Tại khoản 3 và khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 11/2015/TT-BTP đã có hướng dẫn cụ thể về việc người yêu cầu đăng ký nộp một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.

2. Về việc miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Hiện nay, Cục Đăng ký được Lãnh đạo Bộ giao chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Theo đó, dự thảo Thông tư liên tịch cũng đã dự kiến nội dung hướng dẫn nộp một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng đ sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP Dự kiến dự thảo Thông tư liên tịch sẽ trình cấp có thẩm quyền ký ban hành trong tháng 12 năm 2015.

Trên đây là ý kiến của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm về đề nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP xin gửi Quý Sở để biết và phối hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng phụ trách (để báo cáo);
- Phó Cục tr
ưởng (để biết);
- Vụ PL dân sự - kinh tế (để ph
i hp);
- Lưu: VT, Phòng QLNV.

CỤC TRƯỞNG
Phạm Tuấn Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 478/CĐKGDBĐ-QLNV

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 478/CĐKGDBĐ-QLNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/10/2015
Ngày hiệu lực 21/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 478/CĐKGDBĐ-QLNV hướng dẫn chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 478/CĐKGDBĐ-QLNV hướng dẫn chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 478/CĐKGDBĐ-QLNV
Cơ quan ban hành Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
Người ký Phạm Tuấn Ngọc
Ngày ban hành 21/10/2015
Ngày hiệu lực 21/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 478/CĐKGDBĐ-QLNV hướng dẫn chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn

Lịch sử hiệu lực Công văn 478/CĐKGDBĐ-QLNV hướng dẫn chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn

  • 21/10/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/10/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực