Công văn 4784/BHXH-CSYT

Công văn 4784/BHXH-CSYT năm 2016 về thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật quy định tại Quyết định 36/2005/QĐ-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4784/BHXH-CSYT thanh toán dịch vụ kỹ thuật tại 36/2005/QĐ-BYT 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4784/BHXH-CSYT
V/v thanh toán đối với các dịch vụ kỹ thuật quy định tại Quyết định số 36/2005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 21 Luật Bảo hiểm y tế, Bộ trưng Bộ Y tế chủ trì, phi hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành đng thời Thông tư quy định danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đi với thuc, hóa chất, vật tư y tế và Thông tư quy định danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đi với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế để thay thế Quyết định số 36/2005/QĐ-BYT ngày 31/10/2005 về việc ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn.

Ngày 28/9/2016, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư s 35/2016/TT-BYT quy định danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế có hiu lực thực hin tngày 01/12/2016. Nhưng đến nay, Bộ Y tế chưa ban hành Thông tư quy định danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, các nội dung được quy định tại Thông tư 35/2016/TT-BYT chưa đủ để thay thế hết các quy định tại Quyết định số 36/2005/QĐ-BYT Về vấn đề này, Bảo him xã hội Việt Nam đã có ý kiến tại các cuộc họp tham gia xây dựng thông tư và có ý kiến bng văn bản tại Công văn số 4755/BHXH-CSYT ngày 29/11/2016 về việc thanh toán chi phí vật tư y tế theo tỷ lệ.

Để đảm bảo tính liên tục và công bằng trong việc cung ứng dịch vụ y tế và thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế, đồng thời đảm bảo sự an toàn của Qu bảo hiểm y tế, Bảo him xã hội Việt Nam đ ngh B Y tế chỉ đạo tiếp tục áp dụng quy định thanh toán không vượt quá 40 tháng lương cơ sở đối với các dịch vụ kỹ thuật đang thực hiện theo quy định tại Quyết định số 36/2005/QĐ-BYT cho đến khi Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để p/h);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Sở Y tế các t
nh, thành phố;
- Các đơn vị: TCKT, TTKT, DVT, GĐB
, GĐN;
- BHXH các t
nh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, CSYT (3b
).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4784/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4784/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2016
Ngày hiệu lực01/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4784/BHXH-CSYT thanh toán dịch vụ kỹ thuật tại 36/2005/QĐ-BYT 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4784/BHXH-CSYT thanh toán dịch vụ kỹ thuật tại 36/2005/QĐ-BYT 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4784/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Minh Thảo
        Ngày ban hành01/12/2016
        Ngày hiệu lực01/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4784/BHXH-CSYT thanh toán dịch vụ kỹ thuật tại 36/2005/QĐ-BYT 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4784/BHXH-CSYT thanh toán dịch vụ kỹ thuật tại 36/2005/QĐ-BYT 2016

           • 01/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực