Công văn 4792/SXD-QLN

Công văn 4792/SXD-QLN năm 2014 kiểm tra, rà soát tình hình quản lý sử dụng, vận hành nhà chung cư trên địa bàn quận, huyện thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 4792/SXD-QLN 2014 quản lý sử dụng vận hành nhà chung cư Hà Nội


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4792/SXD-QLN
V/v: Kiểm tra, rà soát tình hình quản lý sử dụng, vận hành nhà chung cư trên địa bàn các quận, huyện.

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- UBND các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm;
- UBND các huyện: Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng,

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố về việc giao Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn UBND các quận, huyện khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các nhà chung cư theo địa bàn quản lý và có biện pháp đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị được giao quản lý vận hành tổ chức Hội nghị nhà chung cư theo các nội dung đã được quy định tại Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của UBND Thành phố (sau đây gọi tắt là Quy chế 01/2013/QĐ-UBND); phối hợp với UBND các quận, huyện giải quyết những khó khăn vướng mắc, phát sinh trong công tác quản lý sử dụng, vận hành nhà chung cư; hướng dẫn UBND các quận, huyện xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc không tổ chức Hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị nhà chung cư; báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện Quyết định thành lập Tổ công tác, xây dựng kế hoạch của UBND quận, huyện để khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các nhà chung cư theo địa bàn các phường, xã, thị trấn quản lý, lập báo cáo tổng hợp theo mẫu biểu đính kèm và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30/8/2014;

Trên cơ sở kết quả báo cáo của UBND các quận, huyện, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện; thời gian kiểm tra cụ thể sẽ được thông báo sau. Trong quá trình trin khai thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mc đề ngh UBND các quận, huyện phản ảnh về Sở Xây dựng (thông qua phòng Quản lý nhà và kinh doanh bất động sản, ĐT số 0913562448 hoặc 0975481188)

Đ nghị các UBND các quận, huyện khẩn trương tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBND Thành phố (để b/cáo)
- Giám đốc Sở (để b/cáo)
-
Phòng KHTH (đăng lên website của Sở)
- Lưu: VT, QLN&KDBĐS (25b - Hùng).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quốc Tuấn

 

NỘI DUNG BÁO CÁO TỔNG HỢP

(Kèm theo văn bản số 4792/SXD-QLN ngày 10 tháng 7 năm 2014)

Trên địa bàn Quận / huyện ……………. hiện có tổng s .... chung cư đã đưa vào quản lý sử dụng, trong đó:

* Theo khu đô thị hoặc dự án phát triển nhà :

- Khu đô th...................: có ………… Tòa, …. Đơn nguyên;

- Dự án …………………….. (tại ……………..): có ………… Tòa,…...... Đơn nguyên;

* Theo địa bàn phường, xã, thị trấn:

- Có ....... Tòa nhà chung cư gồm .... Đơn nguyên thuộc phường, xã, thị trn;

- …… Tòa nhà chung cư gồm .... Đơn nguyên thuộc phường, xã, thị trấn;

I. Thực trạng công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư:

1. Công tác thành lập, hoạt động của Ban qun trị:

a) Việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư tại từng khu đô thị hoặc từng dự án phát triển nhà ở tại phưng, xã, thị trn:

Số lượng nhà chung cư hoặc cụm nhà chung cư đã thành lập: ....... (đề nghị liệt kê chi tiết hoặc tng hợp theo bảng riêng; đng thời gửi bản photo Quyết định công nhận Ban Quản trị về Sở Xây dựng)

- Số lượng nhà chung cư đang hoàn thiện thủ tục để công nhận: ………….; gồm: ……………; khó khăn, vướng mắc (nếu có);

- Số lượng nhà chung cư chưa thành lập Ban Quản trị: trên địa bàn các phường (xã, thị trấn) ……… (số tòa nhà chung cư, đơn nguyên); trong đó:

+ Nhà chung cư đã tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu: …………………… Nhưng chưa thống nhất được nội dung để thành lập Ban Quản trị nhà chung cư gồm: ……………

+ Nhà chung cư chưa tổ chức Hội nghị nhà chung cư: ……………; gồm: ……………; khó khăn, vướng mắc:..................

b) Việc thành lập Tổ dân ph trong các khu đô thị hoặc từng dự án phát triển nhà ở:

- Nhà chung cư thuộc khu đô thị hoặc từng dự án phát triển nhà đã thành lập tổ dân phố: …………………… Tòa / (tổng số);

- Nhà chung cư thuộc khu đô thị hoặc từng dự án phát triển nhà ở chưa thành lập tổ dân phố: ………………….. Tòa / (tng số); gồm: ………

- Nhà chung cư có tổ trưởng tổ dân phố thuộc khu đô thị hoặc từng dự án phát triển nhà ở tham gia vào Ban quản trị: …………. gồm: …………..

2. Tình hình quản vận hành, bảo trì nhà chung cư:

- Đối với nhà chung cư đã có Ban quản trị nhà chung cư: ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

- Đối với nhà chung cư chưa có Ban quản trị nhà chung cư: ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Đ nghị tổng hợp theo các nội dung: công tác bàn giao giữa chủ đầu tư với Ban quản trị đã được thành lập; công tác bàn giao giữa chủ đầu tư với chính quyền địa phương; công tác vận hành, bảo trì nhà chung cư (bao gồm cả công tác bo trì, vận hành thang máy); công tác thu chi tài chính, giá dịch vụ nhà chung cư; công tác cấp giấy chứng nhận; công tác an ninh trật tự; công tác phòng cháy chữa cháy; trật tự xây dựng; vệ sinh môi trường,...

3. Những khó khăn vướng mc, phát sinh trong công tác quản lý sử dụng, vận hành nhà chung cư; ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

III. Đánh giá công tác quản lý nhà chung cư trên địa bàn ……………:

1. Những điểm đã đạt được: …………………………………………………………………………

2. Những điểm còn hạn chế: …………………………………………………………………………

3. Đề xut, kiến nghị: ………………………………………………………………………………….

(Báo cáo kèm theo nội dung tng hp theo biu mu báo cáo tình hình quản sử dụng, vận hành nhà chung cư trên địa bàn………...) - files mềm xin gửi về email: danghuyhung_soxd@hanoi.gov.vn

 


MẪU BIỂU

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG, VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ TRÊN ĐỊA BÀN
(Kèm theo văn b
n s 4792/SXD-QLN ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Sở Xây dựng Hà Nội)

TT

Tên nhà chung cư

Địa chỉ

Tên chủ đầu tư

Tên Đơn vị cung ứng dịch vụ quản lý vận hành

Quy mô

Số căn hộ

Số lượng người thực tế sử dụng (người)

Số lượng giấy chứng nhận được cấp (Giấy)

Có thang máy hay không (Đánh số lượng thang máy nếu có)

Thời gian hoạt động

Quá trình hoạt động

Công tác bảo trì

Quy trình vận hành các dịch vụ

Các nội dung khác có liên quan

Ghi chú

Diện tích (m²)

Số tầng (Tầng)

Theo thiết kế (căn)

Sử dụng trên thực tế (căn)

Năm xây dựng

Năm đưa vào sử dụng

Thuộc Tổ dân phố

Thành lập Ban quản trị

Quy trình bảo trì (Đánh dấu X nếu có)

Hợp đồng bảo trì (Đánh dấu X nếu có)

Số lần bảo trì

Kinh phí bảo trì (nghìn đồng)

Phương án Quản lý nhà CC (Đánh dấu X nếu có)

Nội quy sử dụng nhà chung cư (Đánh dấu X nếu có)

Phương án PCCC

Cấp nước sạch

Kinh phí dịch vụ

Giá dịch vụ (nghìn đồng)

Sử dụng chung

Sử dụng riêng

Tên Tổ dân phố

Năm thành lập

Quyết định công nhận Ban quản trị

Số lần tổ chức Hội nghị nhà chung cư

Năm

Kinh phí (nghìn đồng)

Năm

Kinh phí (nghìn đồng)

Mạng nước sạch TP

Trạm

Năm

Kinh phí (nghìn đồng)

Năm

Phí dịch vụ theo m² (nghìn đồng)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

A

Phường/xã/thị trấn …………………..

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Phường/xã/thị trấn …………………..

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

TM. Ủy ban nhân dân quận/huyện ……………
CHỦ TỊCH

Ghi chú:

- Cột số 4 - Tên Đơn v quản lý vận hành, có thể thống kê bằng ký hiệu tắt tên gọi (ví dụ: A, B, C hoặc 1, 2, 3,…) và chú thích phía cuối bảng.

- Cột số 12 - Thang máy, đ nghị ghi số lượng thang máy theo thiết kế (ví dụ: 1,2,3,...) đối với nhà chung cư có thang máy; và b trng đối với nhà chung cư không có thang máy;

- Cột s 17 - Thành lập Ban Qun tr - Ghi số Quyết định - Ngày / tháng / năm thành lập;

- Cột số 18 - Số lần tổ chức Hội nghị nhà chung cư - Đ nghị ghi Năm tổ chức Hội ngh nhà chung cư; đối với nhà chung cư tổ chức nhiu ln thì ghi N - Năm đã tổ chức; b trng đi với nhà chung cư chưa tổ chức Hội nghị nhà chung cư.

- Biểu báo cáo được in trên khổ giấy A3; files mềm xin gửi về email: danghuyhung_soxd@hanoi.gov.vn.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4792/SXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4792/SXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2014
Ngày hiệu lực10/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4792/SXD-QLN 2014 quản lý sử dụng vận hành nhà chung cư Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4792/SXD-QLN 2014 quản lý sử dụng vận hành nhà chung cư Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4792/SXD-QLN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Tuấn
        Ngày ban hành10/07/2014
        Ngày hiệu lực10/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4792/SXD-QLN 2014 quản lý sử dụng vận hành nhà chung cư Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4792/SXD-QLN 2014 quản lý sử dụng vận hành nhà chung cư Hà Nội

             • 10/07/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/07/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực