Công văn 4795/BGDĐT-KHTC

Công văn 4795/BGDĐT-KHTC năm 2017 về thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4795/BGDĐT-KHTC 2017 kiên cố hóa trường lớp nhà công vụ giáo viên 2012 2015


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4795/BGDĐT-KHTC
V/v thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên sử dụng vốn TPCP dự phòng giai đoạn 2012-2015

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Thực hiện Quyết định số 1300/TTg ngày 01/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2); để có cơ sở theo dõi, tổng hợp và báo cáo Quốc hội, báo cáo Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh một số nội dung sau:

1. Khẩn trương triển khai hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 phân bổ cho Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

2. Thực hiện chế độ báo cáo:

a) Báo cáo tình hình thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2016 đến thời điểm 30/9/2017; kết quả thực hiện năm 2017 (theo biểu số 01 gửi kèm).

b) Báo cáo kết quả thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên được giao kế hoạch giai đoạn 2017-2020 (theo biểu số 02 gửi kèm).

c) Thời hạn:

- Báo cáo kết quả thực hiện đến 30/9/2017 trước ngày 25/10/2017;

- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2017 trước ngày 10/01/2018.

3. Báo cáo được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính và gửi bản mềm qua địa chỉ email: [email protected]).

Nhận được Công văn này, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo thực hiện báo cáo đúng hạn.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở GDĐT (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

BIỂU 01

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2012-2016
(Kèm theo Công văn số 4795/BGDĐT-KHTC ngày 13/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương………

Đơn vị: Triệu đồng.

TT

Danh mục dự án

Kế hoạch vốn và nhiệm vụ được giao

Đã được bố trí vốn theo nhiệm vụ

Kết quả thực hiện

Ghi chú (tình hình triển khai xây dựng)

Kế hoạch vốn

Kế hoạch nhiệm vụ

Có Quyết định giao vốn

Nhiệm vụ tương ứng

Đã giải ngân

Kết quả nhiệm vụ

Tổng số

Trong đó TPCP

Tổng số

Số phòng học MN

Số phòng học tiểu học

Số phòng làm nhà công vụ

Tổng số

Trong đó TPCP

Tổng số

Số phòng học MN

Số phòng học tiểu học

Số phòng làm nhà công vụ

Tổng số

Trong đó TPCP

Tổng số

Số phòng học MN

Số phòng học tiểu học

Số phòng làm nhà công vụ

1

2

3

1

2

3

1

2

3

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện 1....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện 2....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện 3....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1: Ghi số phòng đã xây dựng hoàn thành;

2: Ghi số phòng đang xây dựng;

3: Ghi số phòng đang triển khai.

 

BIỂU 02

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Kèm theo Công văn số 4795/BGDĐT-KHTC ngày 13/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương………

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Kế hoạch vốn và nhiệm vụ được giao

Đã được bố trí vốn theo nhiệm vụ

Kết quả thực hiện

Ghi chú (tình hình triển khai xây dựng)

Kế hoạch vốn

Kế hoạch nhiệm vụ

Có Quyết định giao vốn

Nhiệm vụ tương ứng

Đã giải ngân

Kết quả nhiệm vụ

Tổng số

Trong đó TPCP

Tổng số

Số phòng học MN

Số phòng học tiểu học

Số phòng làm nhà công vụ

Tổng số

Trong đó TPCP

Tổng số

Số phòng học MN

Số phòng học tiểu học

Số phòng làm nhà công vụ

Tổng số

Trong đó TPCP

Tổng số

Số phòng học MN

Số phòng học tiểu học

Số phòng làm nhà công vụ

1

2

3

1

2

3

1

2

3

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện 1....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện 2....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện 2....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1: Ghi số phòng đã xây dựng hoàn thành;

2: Ghi số phòng đang xây dựng;

3: Ghi số phòng đang triển khai.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4795/BGDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4795/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2017
Ngày hiệu lực13/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4795/BGDĐT-KHTC

Lược đồ Công văn 4795/BGDĐT-KHTC 2017 kiên cố hóa trường lớp nhà công vụ giáo viên 2012 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4795/BGDĐT-KHTC 2017 kiên cố hóa trường lớp nhà công vụ giáo viên 2012 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4795/BGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Mạnh Hùng
        Ngày ban hành13/10/2017
        Ngày hiệu lực13/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4795/BGDĐT-KHTC 2017 kiên cố hóa trường lớp nhà công vụ giáo viên 2012 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4795/BGDĐT-KHTC 2017 kiên cố hóa trường lớp nhà công vụ giáo viên 2012 2015

             • 13/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực