Công văn 48/TANDTC-TCCB

Công văn 48/TANDTC-TCCB năm 2016 về đăng ký và lập hồ sơ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp; thi tuyển chọn, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 48/TANDTC-TCCB đăng ký lập hồ sơ thi thẩm phán sơ cấp nâng ngạch thẩm phán trung cấp 2016


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/TANDTC-TCCB
V/v đăng ký và lập hồ sơ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp; thi tuyển chọn, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân ………………….

Triển khai thực hiện Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, căn cứ Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ngày 03/02/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp; thi tuyển chọn, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp để bổ sung biên chế Thẩm phán cho Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ biên chế Thẩm phán được phân bổ và biên chế hiện có của đơn vị, Tòa án nhân dân tối cao phân bổ chỉ tiêu dự thi Thẩm phán cho Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) ……………………. như sau:

Số biên chế Thẩm phán sơ cấp còn thiếu là……………… người;

Chỉ tiêu dự thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp là ……………. người;

Số biên chế Thẩm phán trung cấp còn thiếu là …………. người;

Chỉ tiêu dự thi tuyển chọn, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp là ………….. người.

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Đối tượng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp

Đối tượng dự thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp là người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 2 Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ngày 03/02/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

2. Đối tượng thi tuyển chọn, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp

Đối tượng dự thi tuyển chọn, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp là người có đủ điều kiện quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ngày 03/02/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

II. H SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

Hồ sơ đăng ký thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán gồm có:

a) Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu gửi kèm Công văn này);

b) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C -BNV/2008);

c) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 60 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi;

d) Bản sao bằng tốt nghiệp ngành luật (từ cử nhân luật trở lên);

đ) Bản sao Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghiệp vụ xét xử (đối với thi tuyển chọn); Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán (đối với thi nâng ngạch);

e) Văn bản nhận xét, đánh giá và đề nghị của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đăng ký dự thi;

Mỗi công chức tham gia dự thi làm 02 bộ hồ sơ (hồ sơ đăng ký dự thi được đựng trong phong bì bìa cứng có kích thước 250 x 340 x 5 mm).

Thời gian tổ chức thi: Dự kiến vào cuối tháng 03/2016 (Học viện Tòa án sẽ có thông báo cụ thể về thời gian đào tạo, ôn thi, nội dung và hình thức thi).

Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ số lượng chỉ tiêu thi Thẩm phán được phân bổ, thống nhất trong tập thể Lãnh đạo đơn vị cử công chức có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự thi.

Danh sách và hồ sơ của công chức đăng ký dự thi gửi về địa chỉ (Phòng Đào tạo, Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao) trước ngày 26/02/2016 để tổng hợp và trình Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp duyệt danh sách và hồ sơ dự thi.

Đơn vị nào không gửi danh sách và hồ sơ theo thời hạn trên, đơn vị đó tự chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao về việc không cử người tham gia dự thi.

Lưu ý: Danh sách công chức đăng ký dự thi theo mẫu (kèm theo Công văn này - Yêu cầu sử dụng font chữ Times New Roman), đồng thời gửi file mềm về địa chỉ Email: [email protected] để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ.c Nguyễn Văn Thuân, Phó Chánh án TANDTC (để báo cáo);
-
Lưu: Vụ TCCB.

TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Văn Nam

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN XIN DỰ THI THM PHÁN

Kính gửi:

Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp,
Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp

 

Tên tôi là (chữ in hoa):............................................................................ Nam/Nữ:.......................

Ngày tháng năm sinh:...........................................................................................................

Đơn vị công tác:..................................................................................................................

Chức vụ:..................................................................... Chức danh.......................................

Ngày, tháng, năm được tuyển vào Tòa án nhân dân...............................................................

Trình độ chuyên môn............................................................................................................

Trình độ lý luận chính trị........................................................................................................

Năm tốt nghiệp nghiệp vụ xét xử..........................................................................................

Ngạch công chức hiện nay:..................................................................................................

Sau khi nghiên cứu các quy định về thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp; thi tuyển chọn, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp, tôi tự đánh giá bản thân có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn để tham gia dự thi ........ (*) ..............

...........................................................................................................................................

Tôi làm đơn này, kính đề nghị Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp cho tôi được tham gia thi ........ (*) ..................................................... năm 2016.

Nếu được tham gia dự thi và trúng tuyển, tôi xin chấp hành sự phân công của tổ chức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

 

......., ngày ...... tháng ...... năm 2016
Người làm đ
ơn
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*): Ghi nội dung tham gia dự thi

- Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp;

- Thi tuyển chọn, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp.

 


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………………..….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN CHỌN THẨM PHÁN SƠ CẤP

(Kèm theo Công văn số              /TANDTC-TCCB ngày          / 02/2016 của Tòa án nhân dân tối cao)

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị công tác

Chức vụ, chức danh

Trình độ chuyên môn

Khóa học đào tạo nghiệp vụ xét xử

Ngày tuyển dụng

Ngày bổ nhiệm vào ngạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU

………..ngày …….tháng …...năm 2016
CHÁNH ÁN

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………………..….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN CHỌN, THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN TRUNG CẤP

(Kèm theo Công văn số              /TANDTC-TCCB ngày             / 02/2016 của Tòa án nhân dân tối cao)

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị công tác

Chức vụ (nếu có)

Trình độ chuyên môn

Khóa học đào tạo nghiệp vụ xét xử

Ngày tuyển dụng

Ngày bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp (lần đầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU

………..ngày …….tháng …...năm 2016
CHÁNH ÁN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 48/TANDTC-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu48/TANDTC-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2016
Ngày hiệu lực23/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 48/TANDTC-TCCB đăng ký lập hồ sơ thi thẩm phán sơ cấp nâng ngạch thẩm phán trung cấp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 48/TANDTC-TCCB đăng ký lập hồ sơ thi thẩm phán sơ cấp nâng ngạch thẩm phán trung cấp 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu48/TANDTC-TCCB
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Văn Nam
        Ngày ban hành23/02/2016
        Ngày hiệu lực23/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 48/TANDTC-TCCB đăng ký lập hồ sơ thi thẩm phán sơ cấp nâng ngạch thẩm phán trung cấp 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 48/TANDTC-TCCB đăng ký lập hồ sơ thi thẩm phán sơ cấp nâng ngạch thẩm phán trung cấp 2016

             • 23/02/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/02/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực