Công văn 4802/BTC-HCSN

Công văn 4802/BTC-HCSN năm 2019 hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án Văn hóa công vụ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4802/BTC-HCSN 2019 hướng dẫn xây dựng dự toán sử dụng quyết toán kinh phí


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4802/BTC-HCSN
V/v hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án Văn hóa công vụ.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của Trung ương.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ: Giao Bộ Tài chính b trí kinh phí và hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương lập dự toán kinh phí, sử dụng kinh phí được cấp để triển khai thực hiện Đề án.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án Văn hóa công vụ như sau:

1. Đối với triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

a) Nghiên cứu, đề xuất bổ sung các quy định về văn hóa công vụ trong Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến văn hóa công vụ trong phạm vi thẩm quyền:

Áp dụng quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

b) Chi tuyên truyền về văn hóa công vụ:

Áp dụng quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

c) Biên soạn và tổ chức bồi dưỡng về văn hóa công vụ:

Áp dụng quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

d) Thanh tra, kiểm tra; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ của các cơ quan, tổ chức:

Áp dụng quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

đ) Chi các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện Đề án: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e) Khi các văn bản quy định về nội dung, chế độ, chính sách dẫn chiếu để áp dụng tại công văn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

g) Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị quy định tại các Thông tư nêu trên thực hiện đến hết năm 2020. Từ năm 2021 trở đi thực hiện theo quy định chung về chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

2. Về lập dự toán, chấp hành, quyết toán kinh phí thực hiện Đán từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật, cụ thể như sau:

a) Lập dự toán:

Căn cứ kế hoạch triển khai Đề án Văn hóa công vụ tại các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương; căn cứ chế độ chi tiêu hiện hành; các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí triển khai Đề án tổng hợp chung trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn Luật.

b) Giao, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án:

Kinh phí thực hiện Đề án Văn hóa công vụ được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Căn cứ số kinh phí được giao, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện phân bổ kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn Luật.

Việc quyết toán kinh phí thực hiện Đề án thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, Vụ PC;
- Lưu: VT, HCSN. (
125b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4802/BTC-HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4802/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2019
Ngày hiệu lực23/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4802/BTC-HCSN

Lược đồ Công văn 4802/BTC-HCSN 2019 hướng dẫn xây dựng dự toán sử dụng quyết toán kinh phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4802/BTC-HCSN 2019 hướng dẫn xây dựng dự toán sử dụng quyết toán kinh phí
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4802/BTC-HCSN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Hiếu
        Ngày ban hành23/04/2019
        Ngày hiệu lực23/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4802/BTC-HCSN 2019 hướng dẫn xây dựng dự toán sử dụng quyết toán kinh phí

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4802/BTC-HCSN 2019 hướng dẫn xây dựng dự toán sử dụng quyết toán kinh phí

           • 23/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực