Công văn 4809/UBND-SNV

Công văn 4809/UBND-SNV năm 2020 về thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và 108/2020/NĐ-CP do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4809/UBND-SNV 2020 thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4809/UBND-SNV
V/v thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố.

Ngày 14/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là Nghị định số 107/2020/NĐ-CP) và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết tắt là Nghị định số 108/2020/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020.

Trong thời gian tới, các Bộ, ban, ngành sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục thuộc sở.

Để thực hiện nghiêm túc Nghị định số 107/2020/NĐ-CP , Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố:

1. Đối với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

Tạm dừng việc bổ nhiệm mới cấp phó trưởng phòng thuộc Sở, thuộc Chi cục và tương đương; cấp phó phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã cho đến khi Ủy ban nhân dân Thành phố hoàn thành việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP , Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ban, ngành.

Trong trường hợp cấp bách, cần thiết phải bổ nhiệm mới cấp phó nêu trên, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phải xây dựng Phương án cụ thể để đảm bảo số lượng cấp phó không vượt quá quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP , Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, ban, ngành, UBND quận huyện thị xã:

Đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm mới cấp phó của người đứng đầu theo tinh thần của Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ đã nêu ở trên. UBND Thành phố sẽ quy định cụ thể số lượng cấp phó của người đứng đầu các đơn vị khi phê duyệt lại đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Đối với trường hợp Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đã có Thông báo nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu:

Nếu cơ quan, đơn vị có nhu cầu kiện toàn cán bộ lãnh đạo phải thực hiện nghiêm theo quy định tại Khoản 6, Điều 5 Quyết định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền "Kể từ khi có thông báo nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu hoặc chuyển công tác, phải báo cáo bằng văn bản và phải được cấp trên trực tiếp đồng ý trước khi thực hiện quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền được phân cấp"; báo cáo, xin ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) trước khi thực hiện.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban, nhân dân các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Các Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy;
- HĐND các Quận, huyện, thị xã;
- VPUBNDTP: CVP, các PCVCP; NC, TK-BT;
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4809/UBND-SNV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4809/UBND-SNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2020
Ngày hiệu lực05/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4809/UBND-SNV 2020 thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4809/UBND-SNV 2020 thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4809/UBND-SNV
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành05/10/2020
        Ngày hiệu lực05/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4809/UBND-SNV 2020 thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4809/UBND-SNV 2020 thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP Hà Nội

           • 05/10/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực